เล่ม 40 พระอภิธรรมปิฎก มหาปัฏฐาน ภาค 1


40-001 พระอภิธรรมปิฎก ติกปัฏฐาน หน้า 1
40-002 ปุจฉาวาร หน้า 14
40-003 กุสลติกะ ปฏิจจวาร หน้า 26
40-004 ทุกนัยมีอารัมมณปัจจัยเป็นต้น หน้า 41
40-005 นอารัมมณทุกนัย หน้า 56
40-006 ปัจจยานุโลมปัจจนียะ หน้า 69
40-007 ปัจจยปัจจนียานุโลม หน้า 97
40-008 โนนัตถิและโนวิคตทุกนัย หน้า 121
40-009 สหชาตวาร หน้า 125
40-010 ปัจจยานุโลม สังขยาวาร หน้า 145
40-011 ปัจจยานุโลมปัจจนียะ หน้า 168
40-012 นวิปากทุกนัย หน้า 197
40-013 นิสสยวาร หน้า 206
40-014 ปัจจยปัจจนียะ สังขยาวาร หน้า 221
40-015 สัมปยุตตวาร หน้า 253
40-016 ปัญหาวาร หน้า 258
40-017 อินทรียปัจจัย หน้า 283
40-018 ปัจจยานุโลม สังขยาวาร สุทธนัย หน้า 292
40-019 ฌานสภาคนัย หน้า 323
40-020 ปัจจนียุทธาร หน้า 341
40-021 นปุเรชาตทุกนัย หน้า 365
40-022 ปัจจยานุโลมปัจจนียะ หน้า 389
40-023 อนันตรทุกนัย หน้า 433
40-024 นิสสยทุกนัย หน้า 453
40-025 อุปนิสสยทุกนัย หน้า 469
40-026 วิปากทุกนัย หน้า 493
40-027 อินทรียทุกนัย หน้า 522
40-028 มัคคทุกนัย หน้า 554
40-029 อัตถิทุกนัย หน้า 577
40-030 ปัจจยปัจจนียานุโลม นเหตุทุกนัย หน้า 601
40-031 เวทนาติกะ หน้า 641
40-032 สหชาตวาร หน้า 662
40-033 สังขยาวาร หน้า 679
40-034 วิปากติกะ หน้า 701
40-035 วิภังควาร หน้า 727
40-036 วิภังควาร เหตุปัจจัย หน้า 746
40-037 สังขยาวาร หน้า 771
40-038 ปัจจยปัจจนียะ หน้า 786
40-039 สังขยาวาร สุทธนัย หน้า 802
40-040 อัญญมัญญปัจจัย หน้า 826
40-041 อินทรียปัจจัย หน้า 845
40-042 สังขยาวาร สุทธนัย หน้า 865
40-043 อธิปติปัจจัย หน้า 883
40-044 ปัจจยานุโลม สังขยาวาร สุทธนัย หน้า 900

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.