เล่ม 39 พระอภิธรรมปิฎก ยมก ภาค 2


39-001 จิตตยมก อุทเทส หน้า 1
39-002 จิตตยมก นิทเทส หน้า 18
39-003 ธัมมวาร อุปปาทนิโรธกาลสัมเภทวาร หน้า 28
39-004 ธัมมยมก ปัณณัตติวารอุทเทส หน้า 44
39-005 ปวัตติวาร หน้า 56
39-006 ปัจจุปปันนานาคตวาร หน้า 81
39-007 ปัจจุปปันนวาร หน้า 93
39-008 ปัจจุปปันนาตีตวาร หน้า 111
39-009 อุปปาทนิโรธวาร หน้า 127
39-010 ปัจจุปปันนาตีตวาร หน้า 146
39-011 อินทรียยมก ปัณณัตติวารอุทเทส หน้า 163
39-012 ปัณณัตติวารนิทเทส หน้า 187
39-013 สุทธินทรียวาร หน้า 218
39-014 อุปปาทวาร หน้า 249
39-015 อนุโลมโอกาส หน้า 268
39-016 อิตถินทรียมูลกนัย หน้า 292
39-017 ฆานินทรียมูลกนัย หน้า 299
39-018 ปัจจนีกโอกาส หน้า 315
39-019 ปัจจนีกปุคคโลกาส หน้า 323
39-020 อตีตวาร หน้า 344
39-021 ปัจจนีกบุคคล หน้า 362
39-022 อนาคตวาร หน้า 380
39-023 อนุโลมโอกาส หน้า 390
39-024 ปัจจนีกบุคคล หน้า 409
39-025 ปัจจนีกปุคคโลกาส หน้า 429
39-026 ปัจจุปปันนาตีตวาร หน้า 443
39-027 ปัจจนีกบุคคล หน้า 468
39-028 ปัจจุปปันนานาคตวาร หน้า 482
39-029 อนุโลมโอกาส หน้า 499
39-030 ปัจจนีกบุคคล หน้า 517
39-031 ปัจจนีกโอกาส หน้า 537
39-032 อตีตานาคตวาร หน้า 561
39-033 อนุโลมโอกาส หน้า 572
39-034 ปัจจนีกบุคคล หน้า 588
39-035 ปริญญาวาร หน้า 605
39-036 อนาคตวาร หน้า 620
39-037 ปัจจนีกะ หน้า 630

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.