เล่ม 38 พระอภิธรรมปิฎก ยมก ภาค 1


38-001 พระอภิธรรมปิฎก ยมก มูลวารอุทเทส หน้า 1
38-002 มูลวารนิทเทส หน้า 10
38-003 ขันธยมก ปัณณัตติวารอุทเทส หน้า 27
38-004 ปวัตติวาร อุปปาทวาร หน้า 55
38-005 ปวัตติวาร นิโรธวาร หน้า 75
38-006 ปวัตติวาร อุปปาทนิโรธวาร หน้า 93
38-007 ปริญญาวาร หน้า 111
38-008 ปวัตติวาร หน้า 134
38-009 อตีตวาร หน้า 151
38-010 อนาคตวาร หน้า 161
38-011 ปัจจุปปันนาตีตวาร หน้า 175
38-012 ปัจจุปปันนานาคตวาร หน้า 189
38-013 อตีตานาคตวาร หน้า 211
38-014 นิโรธวาร หน้า 224
38-015 อนาคตวาร หน้า 234
38-016 ปัจจุปปันนาตีตวาร หน้า 246
38-017 ปัจจุปปันนานาคตวาร หน้า 260
38-018 อตีตานาคตวาร หน้า 276
38-019 อุปปาทนิโรธวาร หน้า 290
38-020 ปัจจุปปันนาตีตวาร หน้า 312
38-021 ปริญญาวาร หน้า 329
38-022 สัจจยมก ปัณณัตติวารอุทเทส หน้า 352
38-023 ปวัตติวาร หน้า 366
38-024 นิโรธวาร หน้า 399
38-025 ปัจจุปปันนาตีตวาร อนุโลมโอกาส หน้า 408
38-026 อุปปาทนิโรธวาร หน้า 426
38-027 ปริญญาวาร หน้า 442
38-028 ปวัตติวาร หน้า 454
38-029 ปัจจุปปันนานาคตวาร หน้า 474
38-030 นิโรธวาร หน้า 485
38-031 ปัจจุปปันนานาคตวาร หน้า 500
38-032 อุปปาทนิโรธวาร หน้า 511
38-033 อนุสยยมก หน้า 529
38-034 อนุโลมปุคคโลกาส หน้า 548
38-035 อนุสยวาร หน้า 562
38-036 ปฏิโลมปุคคโลกาส หน้า 578
38-037 สานุสยวาร หน้า 594
38-038 อนุโลมปุคคโลกาส หน้า 610
38-039 สานุสยวาร หน้า 623
38-040 ปฏิโลมโอกาส หน้า 630
38-041 ปฏิโลมปุคคโลกาส หน้า 640
38-042 ปชหนวาร หน้า 656
38-043 อนุโลมปุคคโลกาส หน้า 670
38-044 ปชหนวาร หน้า 680
38-045 ปฏิโลมปุคคโลกาส หน้า 697
38-046 ปริญญาวาร หน้า 716
38-047 อนุโลมปุคคโลกาส หน้า 730
38-048 ปริญญาวาร ปฏิโลมบุคคล หน้า 740
38-049 ปฏิโลมโอกาส หน้า 749
38-050 ปฏิโลมปุคคโลกาส หน้า 759
38-051 ปหีนวาร หน้า 779
38-052 ปหีนวาร ปฏิโลมบุคคล หน้า 807
38-053 อุปปัชชหนวาร หน้า 836
38-054 ธาตุวิสัชชนาวาร หน้า 845

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.