เล่ม 37 พระอภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ


37-001 กถาวัตถุ หน้า 1
37-002 กาลสัจฉิกัฏฐะ สภาวะที่แท้จริงกับกาล หน้า 11
37-003 โอปัมมสังสันทนะ การเทียบเคียงโดยข้ออุปมา หน้า 22
37-004 คติอนุโยคะ การซักถามถึงคติ หน้า 44
37-005 ปุริสการานุโยคะ การซักถามถึงผู้กระทำ หน้า 69
37-006 ญาตกานุโยคาทิ การซักถามถึงญาติ เป็นต้น หน้า 87
37-007 ปริหานิกถา ความเสื่อม หน้า 109
37-008 สุตตสาธนปริหานิ การอ้างพระสูตรในเรื่องความเสื่อม
37-009 โอธิโสกถา การละกิเลสได้เป็นส่วน ๆ หน้า 159
37-010 กาลสังสันทนะ การเทียบเคียงกาล หน้า 176
37-011 อตีตญาณาทิกถา ญาณที่เป็นอดีต เป็นต้น หน้า 196
37-012 อตีตักขันธาทิกถา อดีตขันธ์ เป็นต้น หน้า 218
37-013 สติปัฏฐานกถา สติปัฏฐาน หน้า 236
37-014 ปรูปหารกถา เรื่องที่บุคคลอื่นนำเข้าไปให้ หน้า 249
37-015 อัญญาณกถา ความไม่รู้ หน้า 262
37-016 กังขากถา ความสงสัย หน้า 273
37-017 วจีเภทกถา การเปล่งวาจา หน้า 291
37-018 กุกกุฬกถา เถ้ารึง หน้า 310
37-019 นิโรธกถา นิโรธ หน้า 335
37-020 วิมุตติกถา ความหลุดพ้น หน้า 354
37-021 สังวรกถา ความสำรวม หน้า 382
37-022 คิหิสสอรหาติกถา คฤหัสถ์เป็นพระอรหันต์ หน้า 399
37-023 อปราปิสมันนาคตกถา ผู้บริบูรณ์อีกเรื่องหนึ่ง หน้า 435
37-024 นิยามกถา นิยาม หน้า 459
37-025 สัจจกถา สัจจะ หน้า 481
37-026 ทานกถา ทาน หน้า 508
37-027 ฉคติกถา คติ 6 หน้า 535
37-028 ชีวิตินทริยกถา ชีวิตินทรีย์ หน้า 585
37-029 อานิสังสทัสสาวีกถา ผู้เห็นอานิสงส์ในนิพพาน หน้า 593
37-030 นยถาจิตตัสสวาจาติกถา วาจาไม่เป็นไปตามที่คิด
37-031 นิโรธกถา นิโรธ หน้า 625
37-032 ทวีหิสีเลหิกถา ศีล 2 อย่าง หน้า 640
37-033 ติสโสปิอนุสยกถา อนุสัย 3 เรื่อง หน้า 661
37-034 สังวโรกัมมันติกถา ความสำรวมเป็นกรรม หน้า 689
37-035 กัปปัฏฐกถา ผู้ดำรงอยู่ได้ตลอดกัป หน้า 709
37-036 กุสลากุสลปฏิสันทหนกถา ความสืบต่อแห่งกุศลและอกุศล หน้า 733
37-037 ปัจจยตากถา ความเป็นปัจจัย หน้า 761
37-038 นิคคหกถา การข่มจิต หน้า 787
37-039 อัตถิอรหโตปุญญูปจโยติกถา พระอรหันต์มีการสั่งสมบุญ
37-040 มนุสสโลกกถา มนุษยโลก หน้า 839
37-041 กิเลสชหนกถา การละกิเลส หน้า 865
37-042 อสัญจิจจกถา ความไม่จงใจ หน้า 892
37-043 สาสนกถา หลักคำสอน หน้า 909
37-044 ปรินิพพานกถา ปรินิพพาน หน้า 923

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.