เล่ม 36 พระอภิธรรมปิฎก ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ


36-001 ธาตุกถา หน้า 1
36-002 อายตนะ หน้า 8
36-003 สังคหาสังคหปทนิทเทส ทุกะ หน้า 30
36-004 สังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส หน้า 39
36-005 ฉัฏฐนัย สัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส หน้า 59
36-006 สัตตมนัย สัมปยุตเตนวิปปยุตตปทนิทเทส หน้า 79
36-007 เอกาทสมนัย สังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส
36-008 จุททสมนัย วิปปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส
36-009 ปุคคลบัญญัติ หน้า 135
36-010 นิทเทส เอกกปุคคลบัญญัติ หน้า 149
36-011 ติกปุคคลบัญญัติ หน้า 167
36-012 จตุกกปุคคลบัญญัติ หน้า 183
36-013 ปัญจกปุคคลบัญญัติ หน้า 218

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.