เล่ม 35 พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์


35-001 ขันธวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ หน้า 1
35-002 ขันธวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์ หน้า 17
35-003 ติกมูลกวาร หน้า 29
35-004 สัญญาขันธ์ หน้า 42
35-005 สังขารขันธ์ หน้า 61
35-006 วิญญาณขันธ์ หน้า 80
35-007 วิญญาณขันธ์หมวดละ 10 หน้า 90
35-008 อายตนวิภังค์ หน้า 112
35-009 ธาตุวิภังค์ หน้า 134
35-010 สัจจวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ หน้า 163
35-011 สัจจวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์ หน้า 173
35-012 ปัญหาปุจฉกะ หน้า 182
35-013 อินทริยวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์ หน้า 197
35-014 ปัจจยจตุกกะ หน้า 234
35-015 เหตุจตุกกะ หน้า 241
35-016 อัญญมัญญจตุกกะ หน้า 254
35-017 อกุสลนิทเทส หน้า 265
35-018 อัพยากตนิทเทส หน้า 280
35-019 อวิชชามูลกกุสลนิทเทส หน้า 294
35-020 สติปัฏฐานวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์ หน้า 306
35-021 สติปัฏฐานวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์ หน้า 319
35-022 ปัญหาปุจฉกะ หน้า 338
35-023 ปัญหาปุจฉกะ หน้า 354
35-024 ปัญหาปุจฉกะ หน้า 366
35-025 ฌานวิภังค์ หน้า 385
35-026 ฌานวิภังค์ หน้า 398
35-027 ฌานวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์ หน้า 413
35-028 อัปปมัญญาวิภังค์ หน้า 426
35-029 ปัญหาปุจฉกะ หน้า 441
35-030 ปัญหาปุจฉกะ หน้า 454
35-031 ปฏิสัมภิทาวิภังค์ หน้า 459
35-032 ปัญหาปุจฉกะ หน้า 475
35-033 เอกกนิทเทส หน้า 496
35-034 ปัญจกนิทเทส หน้า 516
35-035 ขุททกวัตถุวิภังค์ หน้า 534
35-036 ทุกนิทเทส หน้า 560
35-037 จตุกกนิทเทส หน้า 586
35-038 นวกนิทเทส หน้า 615
35-039 ธัมมหทยวิภังค์ หน้า 635
35-040 รูปธาตุ หน้า 663
35-041 ทิฏฐสุตาทิทัสสนวาร หน้า 679

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.