เล่ม 34 พระอภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณี


34-001 ธัมมสังคณี มาติกา หน้า 1
34-002 กามาวจรกุศลจิต หน้า 27
34-003 รูปาวจรกุศลจิต หน้า 57
34-004 อรูปาวจรกุศลจิต หน้า 84
34-005 อกุศลบท หน้า 110
34-006 อัพยากตบท หน้า 124
34-007 สุทธิกสุญญตะ หน้า 141
34-008 รูปกัณฑ์ หน้า 169
34-009 รูปวิภัตติ หน้า 189
34-010 อนุปาทารูป หน้า 206
34-011 ทุกนิกเขปะ หน้า 271
34-012 ติกนิทเทส หน้า 220
34-013 จตุกกนิทเทส หน้า 238
34-014 นิกเขปกัณฑ์ หน้า 256
34-015 คันถโคจฉกะ หน้า 291
34-016 อุปาทานโคจฉกะ หน้า 308
34-017 ปิฏฐิทุกะ หน้า 321
34-018 อัฏฐกถากัณฑ์ หน้า 344
34-019 ทุกอัตถุทธาระ หน้า 355
34-020 ปรามาสโคจฉกะ หน้า 371

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.