เล่ม 33 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน ภาค 2


33-001 พระภัททาลิเถระ
33-002 พระเอกฉัตติยเถระ
33-003 พระติณสูลกฉาทนิยเถระ
33-004 พระมธุมังสทายกเถระ
33-005 พระนาคปัลลวกเถระ
33-006 พระเอกทีปิยเถระ
33-007 พระอุจฉังคปุปผิยเถระ
33-008 พระยาคุทายกเถระ
33-009 พระปัตโถทนทายกเถระ
33-010 พระมัญจทายกเถระ
33-011 พระสกิงสัมมัชชกเถระ
33-012 พระเอกทุสสทายกเถระ
33-013 พระเอกาสนทายกเถระ
33-014 พระสัตตกทัมพปุปผิยเถระ
33-015 พระโกรัณฑปุปผิยเถระ
33-016 พระฆฏมัณฑทายกเถระ
33-017 พระเอกธัมมสวนิยเถระ
33-018 พระสุจินติตเถระ
33-019 พระโสณณกิงกณิยเถระ
33-020 พระโสวัณณโกนตริกเถระ
33-021 พระเอกวิหาริยเถระ
33-022 พระเอกสังขิยเถระ
33-023 พระปาฏิหีรสัญญกเถระ
33-024 พระญาณัตถวิกเถระ
33-025 พระอุจฉุขัณฑิกเถระ
33-026 พระกลัมพทายกเถระ
33-027 พระอัมพาฏกทายกเถระ
33-028 พระหรีตกทายกเถระ
33-029 พระอัมพปิณฑิยเถระ
33-030 พระชัมพูผลิยเถระ
33-031 พระวิเภทกพีชิยเถระ
33-032 พระโกลทายกเถระ
33-033 พระเวลุวผลิยเถระ
33-034 พระภัลลาตกทายกเถระ
33-035 พระอุมาปุปผิยเถระ
33-036 พระอัมพาฏกิยเถระ
33-037 พระสีหาสนิกเถระ
33-038 พระปาทปีฐิยเถระ
33-039 พระเวทิการกเถระ
33-040 พระโพธิฆรการกเถระ
33-041 พระชคติทายกเถระ
33-042 พระโมรหัตถิยเถระ
33-043 พระสีหาสนพีชิยเถระ
33-044 พระติณุกกธาริยเถระ
33-045 พระอักกมนทายกเถระ
33-046 พระวนโกรัณฑิยเถระ
33-047 พระเอกฉัตติยเถระ
33-048 พระชาติปุปผิยเถระ
33-049 พระสัตติปัณณิยเถระ
33-050 พระคันธปูชกเถระ
33-051 พระสาลกุสุมิยเถระ
33-052 พระจิตกปูชกเถระ
33-053 พระจิตกนิพพาปกเถระ
33-054 พระเสตุทายกเถระ
33-055 พระสุมนตาลวัณฏิยเถระ
33-056 พระอวฏผลิยเถระ
33-057 พระลพุชผลทายกเถระ
33-058 พระมิลักขุผลทายกเถระ
33-059 พระสยัมปฏิภาณิยเถระ
33-060 พระนิมิตตพยากรณิยเถระ
33-061 พระนฬมาลิยเถระ
33-062 พระมณิปูชกเถระ
33-063 พระอุกกาสติกเถระ
33-064 พระสุมนวีชนิยเถระ
33-065 พระกุมมาสทายกเถระ
33-066 พระกุสัฏฐกทายกเถระ
33-067 พระคิริปุนนาคิยเถระ
33-068 พระวัลลิการผลทายกเถระ
33-069 พระปานธิทายกเถระ
33-070 พระปุฬินจังกมิยเถระ
33-071 พระปังสุกูลสัญญกเถระ
33-072 พระพุทธสัญญกเถระ
33-073 พระภิสทายกเถระ
33-074 พระญาณัตถวิกเถระ
33-075 พระจันทนมาลิยเถระ
33-076 พระธาตุปูชกเถระ
33-077 พระปุฬินุปปาทกเถระ
33-078 พระตรณิยเถระ
33-079 พระธัมมรุจิเถระ
33-080 พระสาลมัณฑปิยเถระ
33-081 พระตีณิกิงกณิปุปผิยเถระ
33-082 พระปังสุกูลปูชกเถระ
33-083 พระโกรัณฑปุปผิยเถระ
33-084 พระกิงสุกปุปผิยเถระ
33-085 พระอุปัฑฒทุสสทายกเถระ
33-086 พระฆฏมัณฑทายกเถระ
33-087 พระอุทกทายกเถระ
33-088 พระปุฬินถูปิยเถระ
33-089 พระนฬกุฏิกทายกเถระ
33-090 พระปิยาลผลทายกเถระ
33-091 พระตีณิกณิการปุปผิยเถระ
33-092 พระเอกปัตตทายกเถระ
33-093 พระกาสุมาริกผลทายกเถระ
33-094 พระอวฏผลิยเถระ
33-095 พระจารผลิยเถระ
33-096 พระมาตุลุงคผลทายกเถระ
33-097 พระอัชเชลผลทายกเถระ
33-098 พระอโมรผลิยเถระ
33-099 พระตาลผลิยเถระ
33-100 พระนาฬิเกรผลทายกเถระ
33-101 พระกุรัญชิยผลทายกเถระ
33-102 พระกปิฏฐผลทายกเถระ
33-103 พระโกสุมพผลิยเถระ
33-104 พระเกตกปุปผิยเถระ
33-105 พระนาคปุปผิยเถระ
33-106 พระอัชชุนปุปผิยเถระ
33-107 พระกุฏชปุปผิยเถระ
33-108 พระโฆสสัญญกเถระ
33-109 พระสัพพผลทายกเถระ
33-110 พระปทุมธาริยเถระ
33-111 พระติณมุฏฐิทายกเถระ
33-112 พระเวจจกทายกเถระ
33-113 พระสรณคมนิยเถระ
33-114 พระอัพภัญชนทายกเถระ
33-115 พระสุปฏทายกเถระ
33-116 พระทัณฑทายกเถระ
33-117 พระคิริเนลปูชกเถระ
33-118 พระโพธิสัมมัชชกเถระ
33-119 พระอามัณฑผลทายกเถระ
33-120 พระสุคันธเถระ
33-121 พระมหากัจจายนเถระ
33-122 พระวักกลิเถระ
33-123 พระมหากัปปินเถระ
33-124 พระทัพพมัลลปุตตเถระ
33-125 พระกุมารกัสสปเถระ
33-126 พระพาหิยเถระ
33-127 พระมหาโกฏฐิกเถระ
33-128 พระอุรุเวลกัสสปเถระ
33-129 พระราธเถระ
33-130 พระโมฆราชเถระ
33-131 พระลกุณฏกภัททิยเถระ
33-132 พระกังขาเรวตเถระ
33-133 พระสีวลีเถระ
33-134 พระวังคีสเถระ
33-135 พระนันทกเถระ
33-136 พระกาฬุทายีเถระ
33-137 พระอภยเถระ
33-138 พระโลมสติยเถระ
33-139 พระวนวัจฉเถระ
33-140 พระจูฬสุคันธเถระ
33-141 พระยสเถระ
33-142 พระนทีกัสสปเถระ
33-143 พระคยากัสสปเถระ
33-144 พระกิมิลเถระ
33-145 พระวัชชีบุตรเถระ
33-146 พระอุตตรเถระ
33-147 พระอปรอุตตรเถระ
33-148 พระภัททชิเถระ
33-149 พระสิวกเถระ
33-150 พระอุปวานเถระ
33-151 พระรัฏฐบาลเถระ
33-152 พระสุเมธาเถรี
33-153 พระเมขลทายิกาเถรี
33-154 พระมัณฑปทายิกาเถรี
33-155 พระสังกมนทาเถรี
33-156 พระนฬมาลิกาเถรี
33-157 พระเอกปิณฑปาตทายิกาเถรี
33-158 พระกฏัจฉุภิกขทายิกาเถรี
33-159 พระสัตตอุปปลมาลิกาเถรี
33-160 พระปัญจทีปิกาเถรี
33-161 พระอุทกทายิกาเถรี
33-162 พระเอกูโปสถิกาเถรี
33-163 พระสลฬปุปผิกาเถรี
33-164 พระโมทกทายิกาเถรี
33-165 พระเอกาสนทายิกาเถรี
33-166 พระปัญจทีปทายิกาเถรี
33-167 พระนฬมาลิกาเถรี
33-168 พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
33-169 พระเขมาเถรี
33-170 พระอุบลวรรณาเถรี
33-171 พระปฏาจาราเถรี
33-172 พระกุณฑลเกสีเถรี
33-173 พระกีสาโคตมีเถรี
33-174 พระธรรมทินนาเถรี
33-175 พระสกุลาเถรี
33-176 พระนันทาเถรี
33-177 พระโสณาเถรี
33-178 พระภัททกาปิลานีเถรี
33-179 พระยโสธราเถรี
33-180 พระเถรี 10000 รูป
33-181 พระเถรี 18000 รูป
33-182 พระเถรี ผู้เคยเป็นพระขัตติยกัญญา 18000 รูป
33-183 พระเถรีพราหมณกัญญา 84000 รูป
33-184 พระอุปปลทายิกาเถรี
33-185 พระสิงคาลมาตาเถรี
33-186 พระสุกกาเถรี
33-187 พระอภิรูปนันทาเถรี
33-188 พระอัฑฒกาสีเถรี
33-189 พระปุณณิกาเถรี
33-190 พระอัมพปาลีเถรี
33-191 พระเสลาเถรี
33-192 พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตที่จงกรมแก้ว
33-193 สุเมธพระพุทธเจ้า
33-194 พระทีปังกรพุทธเจ้า
33-195 พระโกณฑัญญพุทธเจ้า
33-196 พระมังคลพุทธเจ้า
33-197 พระสุมนพุทธเจ้า
33-198 พระเรวตพุทธเจ้า
33-199 พระโสภิตพุทธเจ้า
33-200 พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า
33-201 พระปทุมพุทธเจ้า
33-202 พระนารทพุทธเจ้า
33-203 พระปทุมุตตรพุทธเจ้า
33-204 พระสุเมธพุทธเจ้า
33-205 พระสุชาตพุทธเจ้า
33-206 พระปิยทัสสีพุทธเจ้า
33-207 พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า
33-208 พระธัมมทัสสีพุทธเจ้า
33-209 พระสิทธัตถพุทธเจ้า
33-210 พระติสสพุทธเจ้า
33-211 พระปุสสพุทธเจ้า
33-212 พระวิปัสสีพุทธเจ้า
33-213 พระสิขีพุทธเจ้า
33-214 พระเวสสภูพุทธเจ้า
33-215 พระกกุสันธพุทธเจ้า
33-216 พระโกนาคมนะพุทธเจ้า
33-217 พระกัสสปพุทธเจ้า
33-218 พระโคดมพุทธเจ้า
33-219 เรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
33-220 การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
33-221 อกิตติดาบส
33-222 สังขพราหมณ์
33-223 พระเจ้าธนัญชัยกุรุราช
33-224 พระเจ้ามหาสุทัสสนะ
33-225 มหาโควินทพราหมณ์
33-226 พระเจ้าเนมิราช
33-227 พระจันทกุมาร
33-228 พระเจ้าสิวิ
33-229 พระเวสสันดร
33-230 สสบัณฑิต
33-231 พญาช้างตัวเลี้ยงมารดา
33-232 ภูริทัตตนาคราช
33-233 จัมเปยยกนาคราช
33-234 จูฬโพธิปริพาชก
33-235 พญากระบือ
33-236 พญาเนื้อชื่อรุรุ
33-237 ชฎิลชื่อมาตังคะ
33-238 ธรรมเทพบุตร
33-239 พระเจ้าชัยทิศ
33-240 สังขปาลนาคราช
33-241 พระยุธัญชัยกุมาร
33-242 พระโสมนัสสกุมาร
33-243 พระอโยฆรราชกุมาร
33-244 ภิงสพราหมณ์
33-245 โสณนันทบัณฑิต
33-246 พระมูคปักขกุมาร
33-247 พญาวานร กปิลราช
33-248 ดาบสผู้เป็นบัณฑิตชื่อว่าสัจจะ
33-249 ลูกนกคุ่ม
33-250 พญาปลา มัจฉราช
33-251 กัณหทีปายนดาบส
33-252 พระเจ้าสุตโสม
33-253 พระสุวรรณสามดาบส
33-254 พระเจ้าเอกราช
33-255 มหาโลมหังสบัณฑิต
33-256 สรุปการบำเพ็ญบารมี 30

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.