เล่ม 32 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน ภาค 1


32-001 พระประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า
32-002 ประวัติในอดีตชาติของพระปัจเจกพุทธเจ้า
32-003 ประวัติในอดีตชาติของพระสารีบุตรเถระ
32-004 ประวัติในอดีตชาติของพระมหาโมคคัลลานเถระ
32-005 ประวัติในอดีตชาติของพระมหากัสสปเถระ
32-006 ประวัติในอดีตชาติของพระอนุรุทธเถระ
32-007 ประวัติในอดีตชาติของพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
32-008 ประวัติในอดีตชาติของพระอุบาลีเถระ
32-009 ประวัติในอดีตชาติของพระอัญญาโกณฑัญญเถระ
32-010 ประวัติในอดีตชาติของพระปิณโฑลภารทวาชเถระ
32-011 ประวัติในอดีตชาติของพระขทิรวนิยเรวตเถระ
32-012 ประวัติในอดีตชาติของพระอานนทเถระ
32-013 ประวัติในอดีตชาติของพระสีหาสนทายกเถระ
32-014 ประวัติในอดีตชาติของพระเอกถัมภิกเถระ
32-015 ประวัติในอดีตชาติของพระนันทเถระ
32-016 ประวัติในอดีตชาติของพระจูฬปันถกเถระ
32-017 ประวัติในอดีตชาติของพระปิลินทวัจฉเถระ
32-018 ประวัติในอดีตชาติของพระราหุลเถระ
32-019 ประวัติในอดีตชาติของพระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ
32-020 ประวัติในอดีตชาติของพระรัฏฐบาลเถระ
32-021 ประวัติในอดีตชาติของพระโสปากเถระ
32-022 ประวัติในอดีตชาติของพระสุมังคลเถระ
32-023 ประวัติในอดีตชาติของพระสุภูติเถระ
32-024 ประวัติในอดีตชาติของพระอุปวาณเถระ
32-025 ประวัติในอดีตชาติของพระติสรณคมนิยเถระ
32-026 ประวัติในอดีตชาติของพระปัญจสีลสมาทานิยเถระ
32-027 ประวัติในอดีตชาติของพระอันนสังสาวกเถระ
32-028 ประวัติในอดีตชาติของพระธูปทายกเถระ
32-029 ประวัติในอดีตชาติของพระปุฬินปูชกเถระ
32-030 ประวัติในอดีตชาติของพระอุตติยเถระ
32-031 ประวัติในอดีตชาติของพระเอกัญชลิกเถระ
32-032 ประวัติในอดีตชาติของพระโขมทายกเถระ
32-033 ประวัติในอดีตชาติของพระกุณฑธานเถระ
32-034 ประวัติในอดีตชาติของพระสาคตเถระ
32-035 ประวัติในอดีตชาติของพระมหากัจจายนเถระ
32-036 ประวัติในอดีตชาติของพระกาฬุทายีเถระ
32-037 ประวัติในอดีตชาติของพระโมฆราชเถระ
32-038 ประวัติในอดีตชาติของพระอธิมุตตเถระ
32-039 ประวัติในอดีตชาติของพระลสุณทายกเถระ
32-040 ประวัติในอดีตชาติของพระอายาคทายกเถระ
32-041 ประวัติในอดีตชาติของพระธัมมจักกิกเถระ
32-042 ประวัติในอดีตชาติของพระกัปปรุกขิยเถระ
32-043 ประวัติในอดีตชาติของพระอุบาลีเถระ
32-044 ประวัติในอดีตชาติของพระโสณโกฬิวิสเถระ
32-045 ประวัติในอดีตชาติของพระภัททิยกาฬิโคธายบุตรเถระ
32-046 ประวัติในอดีตชาติของพระสันนิฏฐาปกเถระ
32-047 ประวัติในอดีตชาติของพระปัญจหัตถิยเถระ
32-048 ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมฉทนิยเถระ
32-049 ประวัติในอดีตชาติของพระสยนทายกเถระ
32-050 ประวัติในอดีตชาติของพระจังกมทายกเถระ
32-051 ประวัติในอดีตชาติของพระสุภัททเถระ
32-052 ประวัติในอดีตชาติของพระจุนทเถระ
32-053 ประวัติในอดีตชาติของพระวิธูปนทายกเถระ
32-054 ประวัติในอดีตชาติของพระสตรังสิยเถระ
32-055 ประวัติในอดีตชาติของพระสยนทายกเถระ
32-056 ประวัติในอดีตชาติของพระคันโธทกทายกเถระ
32-057 ประวัติในอดีตชาติของพระโอปวุยหเถระ
32-058 ประวัติในอดีตชาติของพระสปริวาราสนเถระ
32-059 ประวัติในอดีตชาติของพระปัญจทีปกเถระ
32-060 ประวัติในอดีตชาติของพระธชทายกเถระ
32-061 ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมเถระ
32-062 ประวัติในอดีตชาติของพระอสนโพธิยเถระ
32-063 ประวัติในอดีตชาติของพระสกจิตตนิยเถระ
32-064 ประวัติในอดีตชาติของพระอาโปปุปผิยเถระ
32-065 ประวัติในอดีตชาติของพระปัจจาคมนิยเถระ
32-066 ประวัติในอดีตชาติของพระปรัปปสาทกเถระ
32-067 ประวัติในอดีตชาติของพระภิสทายกเถระ
32-068 ประวัติในอดีตชาติของพระสุจินติตเถระ
32-069 ประวัติในอดีตชาติของพระวัตถทายกเถระ
32-070 ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพทายกเถระ
32-071 ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนเถระ
32-072 ประวัติในอดีตชาติของพระปุปผจังโกฏิยเถระ
32-073 ประวัติในอดีตชาติของพระนาคสมาลเถระ
32-074 ประวัติในอดีตชาติของพระปทสัญญกเถระ
32-075 ประวัติในอดีตชาติของพระสุสัญญกเถระ
32-076 ประวัติในอดีตชาติของพระภิสาลุวทายกเถระ
32-077 ประวัติในอดีตชาติของพระเอกสัญญกเถระ
32-078 ประวัติในอดีตชาติของพระติณสันถารทายกเถระ
32-079 ประวัติในอดีตชาติของพระสูจิทายกเถระ
32-080 ประวัติในอดีตชาติของพระปาฏลิปุปผิยเถระ
32-081 ประวัติในอดีตชาติของพระฐิตัญชลิยเถระ
32-082 ประวัติในอดีตชาติของพระติปทุมิยเถระ
32-083 ประวัติในอดีตชาติของพระติมิรปุปผิยเถระ
32-084 ประวัติในอดีตชาติของพระคตสัญญกเถระ
32-085 ประวัติในอดีตชาติของพระนิปันนัญชลิกเถระ
32-086 ประวัติในอดีตชาติของพระอโธปุปผิยเถระ
32-087 ประวัติในอดีตชาติของพระรังสิสัญญกเถระ
32-088 ประวัติในอดีตชาติของพระทุติยรังสิสัญญกเถระ
32-089 ประวัติในอดีตชาติของพระผลทายกเถระ
32-090 ประวัติในอดีตชาติของพระสัททสัญญกเถระ
32-091 ประวัติในอดีตชาติของพระโพธิสิญจกเถระ
32-092 ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมปุปผิยเถระ
32-093 ประวัติในอดีตชาติของพระสุธาปิณฑิยเถระ
32-094 ประวัติในอดีตชาติของพระสุปีฐิยเถระ
32-095 ประวัติในอดีตชาติของพระอัฑฒเจลกเถระ
32-096 ประวัติในอดีตชาติของพระสูจิทายกเถระ
32-097 ประวัติในอดีตชาติของพระคันธมาลิยเถระ
32-098 ประวัติในอดีตชาติของพระติปุปผิยเถระ
32-099 ประวัติในอดีตชาติของพระมธุปิณฑิกเถระ
32-100 ประวัติในอดีตชาติของพระเสนาสนทายกเถระ
32-101 ประวัติในอดีตชาติของพระเวยยาวัจจกเถระ
32-102 ประวัติในอดีตชาติของพระพุทธุปัฏฐากเถระ
32-103 ประวัติในอดีตชาติของพระภิกขทายกเถระ
32-104 ประวัติในอดีตชาติของพระญาณสัญญิกเถระ
32-105 ประวัติในอดีตชาติของพระอุปปลหัตถิยเถระ
32-106 ประวัติในอดีตชาติของพระปทปูชกเถระ
32-107 ประวัติในอดีตชาติของพระมุฏฐิปุปผิยเถระ
32-108 ประวัติในอดีตชาติของพระอุทกปูชกเถระ
32-109 ประวัติในอดีตชาติของพระนฬมาลิยเถระ
32-110 ประวัติในอดีตชาติของพระอาสนุปัฏฐายกเถระ
32-111 ประวัติในอดีตชาติของพระพิฬาลิทายกเถระ
32-112 ประวัติในอดีตชาติของพระเรณุปูชกเถระ
32-113 ประวัติในอดีตชาติของพระมหาปริวารเถระ
32-114 ประวัติในอดีตชาติของพระสุมังคลเถระ
32-115 ประวัติในอดีตชาติของพระสรณคมนิยเถระ
32-116 ประวัติในอดีตชาติของพระเอกาสนิยเถระ
32-117 ประวัติในอดีตชาติของพระสุวรรณปุปผิยเถระ
32-118 ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ
32-119 ประวัติในอดีตชาติของพระพุทธสัญญกเถระ
32-120 ประวัติในอดีตชาติของพระมัคคสัญญกเถระ
32-121 ประวัติในอดีตชาติของพระปัจจุปัฏฐานสัญญกเถระ
32-122 ประวัติในอดีตชาติของพระชาติปูชกเถระ
32-123 ประวัติในอดีตชาติของพระเสเรยยกเถระ
32-124 ประวัติในอดีตชาติของพระปุปผถูปิยเถระ
32-125 ประวัติในอดีตชาติของพระปายาสทายกเถระ
32-126 ประวัติในอดีตชาติของพระคันโธทกิยเถระ
32-127 ประวัติในอดีตชาติของพระสัมมุขาถวิกเถระ
32-128 ประวัติในอดีตชาติของพระกุสุมาสนิยเถระ
32-129 ประวัติในอดีตชาติของพระผลทายกเถระ
32-130 ประวัติในอดีตชาติของพระญาณสัญญิกเถระ
32-131 ประวัติในอดีตชาติของพระคัณฐิปุปผิยเถระ
32-132 ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมปูชกเถระ
32-133 ประวัติในอดีตชาติของพระโสภิตเถระ
32-134 ประวัติในอดีตชาติของพระสุทัสสนเถระ
32-135 ประวัติในอดีตชาติของพระจันทนปูชกเถระ
32-136 ประวัติในอดีตชาติของพระปุปผฉทนิยเถระ
32-137 ประวัติในอดีตชาติของพระรโหสัญญิกเถระ
32-138 ประวัติในอดีตชาติของพระจัมปกปุปผิยเถระ
32-139 ประวัติในอดีตชาติของพระอัตถสันทัสสกเถระ
32-140 ประวัติในอดีตชาติของพระเอกรังสนิยเถระ
32-141 ประวัติในอดีตชาติของพระสาลทายกเถระ
32-142 ประวัติในอดีตชาติของพระผลทายกเถระ
32-143 ประวัติในอดีตชาติของพระอธิฉัตติยเถระ
32-144 ประวัติในอดีตชาติของพระถัมภาโรปกเถระ
32-145 ประวัติในอดีตชาติของพระเวทิการกเถระ
32-146 ประวัติในอดีตชาติของพระสปริวาริยเถระ
32-147 ประวัติในอดีตชาติของพระอุมาปุปผิยเถระ
32-148 ประวัติในอดีตชาติของพระอนุโลมทายกเถระ
32-149 ประวัติในอดีตชาติของพระมัคคทายกเถระ
32-150 ประวัติในอดีตชาติของพระผลกทายกเถระ
32-151 ประวัติในอดีตชาติของพระวฏังสกิยเถระ
32-152 ประวัติในอดีตชาติของพระปัลลังกทายกเถระ
32-153 ประวัติในอดีตชาติของพระพันธุชีวกเถระ
32-154 ประวัติในอดีตชาติของพระตัมพปุปผิยเถระ
32-155 ประวัติในอดีตชาติของพระวีถิสัมมัชชกเถระ
32-156 ประวัติในอดีตชาติของพระกักการุปุปผปูชกเถระ
32-157 ประวัติในอดีตชาติของพระมันทารวปุปผปูชกเถระ
32-158 ประวัติในอดีตชาติของพระกทัมพปุปผิยเถระ
32-159 ประวัติในอดีตชาติของพระติณสูลกเถระ
32-160 ประวัติในอดีตชาติของพระนาคปุปผิยเถระ
32-161 ประวัติในอดีตชาติของพระปุนนาคปุปผิยเถระ
32-162 ประวัติในอดีตชาติของพระกุมุททายกเถระ
32-163 ประวัติในอดีตชาติของพระสุปาริจริยเถระ
32-164 ประวัติในอดีตชาติของพระกณเวรปุปผิยเถระ
32-165 ประวัติในอดีตชาติของพระขัชชกทายกเถระ
32-166 ประวัติในอดีตชาติของพระเทสปูชกเถระ
32-167 ประวัติในอดีตชาติของพระกณิการฉัตติยเถระ
32-168 ประวัติในอดีตชาติของพระสัปปิทายกเถระ
32-169 ประวัติในอดีตชาติของพระยุธิกปุปผิยเถระ
32-170 ประวัติในอดีตชาติของพระทุสสทายกเถระ
32-171 ประวัติในอดีตชาติของพระสมาทปกเถระ
32-172 ประวัติในอดีตชาติของพระปัญจังคุลิยเถระ
32-173 ประวัติในอดีตชาติของพระกุมุทมาลิยเถระ
32-174 ประวัติในอดีตชาติของพระนิสเสณิทายกเถระ
32-175 ประวัติในอดีตชาติของพระรัตติปุปผิยเถระ
32-176 ประวัติในอดีตชาติของพระอุทปานทายกเถระ
32-177 ประวัติในอดีตชาติของพระสีหาสนทายกเถระ
32-178 ประวัติในอดีตชาติของพระมัคคทัตติกเถระ
32-179 ประวัติในอดีตชาติของพระเอกทีปิยเถระ
32-180 ประวัติในอดีตชาติของพระมณิปูชกเถระ
32-181 ประวัติในอดีตชาติของพระติกิจฉกเถระ
32-182 ประวัติในอดีตชาติของพระสังฆุปัฏฐากเถระ
32-183 ประวัติในอดีตชาติของพระกุฏชปุปผิยเถระ
32-184 ประวัติในอดีตชาติของพระพันธุชีวกเถระ
32-185 ประวัติในอดีตชาติของพระโกฏุมพริยเถระ
32-186 ประวัติในอดีตชาติของพระปัญจหัตถิยเถระ
32-187 ประวัติในอดีตชาติของพระอิสิมุคคทายกเถระ
32-188 ประวัติในอดีตชาติของพระโพธิอุปัฏฐายกเถระ
32-189 ประวัติในอดีตชาติของพระเอกจินติกเถระ
32-190 ประวัติในอดีตชาติของพระติกัณณิปุปผิยเถระ
32-191 ประวัติในอดีตชาติของพระเอกจาริยเถระ
32-192 ประวัติในอดีตชาติของพระติวัณฏิปุปผิยเถระ
32-193 ประวัติในอดีตชาติของพระตมาลปุปผิยเถระ
32-194 ประวัติในอดีตชาติของพระติณสันถารทายกเถระ
32-195 ประวัติในอดีตชาติของพระขัณฑผุลลิยเถระ
32-196 ประวัติในอดีตชาติของพระอโสกปูชกเถระ
32-197 ประวัติในอดีตชาติของพระอังโกลกเถระ
32-198 ประวัติในอดีตชาติของพระกิสลยปูชกเถระ
32-199 ประวัติในอดีตชาติของพระตินทุกทายกเถระ
32-200 ประวัติในอดีตชาติของพระคิริเนลมุฏฐิปูชกเถระ
32-201 ประวัติในอดีตชาติของพระติกัณฑิปุปผิยเถระ
32-202 ประวัติในอดีตชาติของพระยูถิกปุปผิยเถระ
32-203 ประวัติในอดีตชาติของพระกณิการปุปผิยเถระ
32-204 ประวัติในอดีตชาติของพระมิเนลปุปผิยเถระ
32-205 ประวัติในอดีตชาติของพระกิงกณิกปุปผิยเถระ
32-206 ประวัติในอดีตชาติของพระตรณิยเถระ
32-207 ประวัติในอดีตชาติของพระนิคคุณฑิปุปผิยเถระ
32-208 ประวัติในอดีตชาติของพระอุทกทายกเถระ
32-209 ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬมาลิยเถระ
32-210 ประวัติในอดีตชาติของพระโกรัณฑปุปผิยเถระ
32-211 ประวัติในอดีตชาติของพระอาธารทายกเถระ
32-212 ประวัติในอดีตชาติของพระปาปนิวาริยเถระ
32-213 ประวัติในอดีตชาติของพระหัตถิทายกเถระ
32-214 ประวัติในอดีตชาติของพระปานธิทายกเถระ
32-215 ประวัติในอดีตชาติของพระสัจจสัญญกเถระ
32-216 ประวัติในอดีตชาติของพระเอกสัญญกเถระ
32-217 ประวัติในอดีตชาติของพระรังสิสัญญกเถระ
32-218 ประวัติในอดีตชาติของพระสันธิตเถระ
32-219 ประวัติในอดีตชาติของพระตาลวัณฏทายกเถระ
32-220 ประวัติในอดีตชาติของพระอักกันตสัญญกเถระ
32-221 ประวัติในอดีตชาติของพระสัปปิทายกเถระ
32-222 ประวัติในอดีตชาติของพระปาปนิวาริยเถระ
32-223 ประวัติในอดีตชาติของพระอาลัมพนทายกเถระ
32-224 ประวัติในอดีตชาติของพระอชินทายกเถระ
32-225 ประวัติในอดีตชาติของพระทเวรตนิยเถระ
32-226 ประวัติในอดีตชาติของพระอารักขทายกเถระ
32-227 ประวัติในอดีตชาติของพระอัพยาธิกเถระ
32-228 ประวัติในอดีตชาติของพระวกุลปุปผิยเถระ
32-229 ประวัติในอดีตชาติของพระโสวัณณวฏังสกิยเถระ
32-230 ประวัติในอดีตชาติของพระมิญชวฏังสกิยเถระ
32-231 ประวัติในอดีตชาติของพระสุกตาเวฬิยเถระ
32-232 ประวัติในอดีตชาติของพระเอกวันทนิยเถระ
32-233 ประวัติในอดีตชาติของพระอุทกาสนทายกเถระ
32-234 ประวัติในอดีตชาติของพระภาชนทายกเถระ
32-235 ประวัติในอดีตชาติของพระสาลปุปผิยเถระ
32-236 ประวัติในอดีตชาติของพระกิลัญชทายกเถระ
32-237 ประวัติในอดีตชาติของพระเวทิทายกเถระ
32-238 ประวัติในอดีตชาติของพระวัณณการกเถระ
32-239 ประวัติในอดีตชาติของพระปิยาลปุปผิยเถระ
32-240 ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพยาคทายกเถระ
32-241 ประวัติในอดีตชาติของพระชคติการกเถระ
32-242 ประวัติในอดีตชาติของพระวาสิทายกเถระ
32-243 ประวัติในอดีตชาติของพระตุวรัฏฐิทายกเถระ
32-244 ประวัติในอดีตชาติของพระนาคเกสริยเถระ
32-245 ประวัติในอดีตชาติของพระนฬินเกสริยเถระ
32-246 ประวัติในอดีตชาติของพระวิรวิปุปผิยเถระ
32-247 ประวัติในอดีตชาติของพระกุฏิธูปกเถระ
32-248 ประวัติในอดีตชาติของพระปัตตทายกเถระ
32-249 ประวัติในอดีตชาติของพระธาตุปูชกเถระ
32-250 ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตสัตตลิปุปผปูชกเถระ
32-251 ประวัติในอดีตชาติของพระพิมพิชาลิปุปผิยเถระ
32-252 ประวัติในอดีตชาติของพระอุททาลทายกเถระ
32-253 ประวัติในอดีตชาติของพระโถมกเถระ
32-254 ประวัติในอดีตชาติของพระเอกาสนทายกเถระ
32-255 ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ
32-256 ประวัติในอดีตชาติของพระจัมปกปุปผิยเถระ
32-257 ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตปาฏลิยเถระ
32-258 ประวัติในอดีตชาติของพระอุปาหนทายกเถระ
32-259 ประวัติในอดีตชาติของพระมัญชริปูชกเถระ
32-260 ประวัติในอดีตชาติของพระปัณณทายกเถระ
32-261 ประวัติในอดีตชาติของพระกุฏิทายกเถระ
32-262 ประวัติในอดีตชาติของพระอัคคปุปผิยเถระ
32-263 ประวัติในอดีตชาติของพระอากาสุกขิปิยเถระ
32-264 ประวัติในอดีตชาติของพระเตลมักขิยเถระ
32-265 ประวัติในอดีตชาติของพระอัฑฒจันทิยเถระ
32-266 ประวัติในอดีตชาติของพระทีปทายกเถระ
32-267 ประวัติในอดีตชาติของพระวิฬาลิทายกเถระ
32-268 ประวัติในอดีตชาติของพระมัจฉทายกเถระ
32-269 ประวัติในอดีตชาติของพระชวหังสกเถระ
32-270 ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬปุปผิยเถระ
32-271 ประวัติในอดีตชาติของพระอุปาคตหาสนิยเถระ
32-272 ประวัติในอดีตชาติของพระตรณิยเถระ
32-273 ประวัติในอดีตชาติของพระสุวัณณพิพโพหนิยเถระ
32-274 ประวัติในอดีตชาติของพระติลมุฏฐิยเถระ
32-275 ประวัติในอดีตชาติของพระจังโกฏกิยเถระ
32-276 ประวัติในอดีตชาติของพระอัพภัญชนทายกเถระ
32-277 ประวัติในอดีตชาติของพระเอกัญชลิยเถระ
32-278 ประวัติในอดีตชาติของพระโปตถทายกเถระ
32-279 ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ
32-280 ประวัติในอดีตชาติของพระอาลุวทายกเถระ
32-281 ประวัติในอดีตชาติของพระปุณฑรีกเถระ
32-282 ประวัติในอดีตชาติของพระตรณียเถระ
32-283 ประวัติในอดีตชาติของพระปัณณทายกเถระ
32-284 ประวัติในอดีตชาติของพระผลทายกเถระ
32-285 ประวัติในอดีตชาติของพระปัจจุคคมนิยเถระ
32-286 ประวัติในอดีตชาติของพระเอกปุปผิยเถระ
32-287 ประวัติในอดีตชาติของพระมฆวปุปผิยเถระ
32-288 ประวัติในอดีตชาติของพระอุปัฏฐายิกเถระ
32-289 ประวัติในอดีตชาติของพระอปทานิยเถระ
32-290 ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตาหปัพพชิตเถระ
32-291 ประวัติในอดีตชาติของพระพุทธุปัฏฐายิกเถระ
32-292 ประวัติในอดีตชาติของพระปุพพังคมนิยเถระ
32-293 ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ
32-294 ประวัติในอดีตชาติของพระปุปผธารกเถระ
32-295 ประวัติในอดีตชาติของพระฉัตตทายกเถระ
32-296 ประวัติในอดีตชาติของพระสัททสัญญกเถระ
32-297 ประวัติในอดีตชาติของพระโคสีสนิกเขปกเถระ
32-298 ประวัติในอดีตชาติของพระปทปูชกเถระ
32-299 ประวัติในอดีตชาติของพระเทสกิตตกเถระ
32-300 ประวัติในอดีตชาติของพระสรณคมนิยเถระ
32-301 ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพปิณฑิยเถระ
32-302 ประวัติในอดีตชาติของพระอนุสังสาวกเถระ
32-303 ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมเกสริยเถระ
32-304 ประวัติในอดีตชาติของพระสัพพคันธิยเถระเป็นต้น
32-305 ประวัติในอดีตชาติของพระปรมันนทายกเถระ
32-306 ประวัติในอดีตชาติของพระธรรมสัญญกเถระ
32-307 ประวัติในอดีตชาติของพระผลทายกเถระ
32-308 ประวัติในอดีตชาติของพระสัมปสาทิกเถระ
32-309 ประวัติในอดีตชาติของพระอารามทายกเถระ
32-310 ประวัติในอดีตชาติของพระอนุเลปทายกเถระ
32-311 ประวัติในอดีตชาติของพระพุทธสัญญิกเถระ
32-312 ประวัติในอดีตชาติของพระปัพภารทายกเถระ
32-313 ประวัติในอดีตชาติของพระอารักขทายกเถระ
32-314 ประวัติในอดีตชาติของพระโภชนทายกเถระ
32-315 ประวัติในอดีตชาติของพระคตสัญญกเถระ
32-316 ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตปทุมิยเถระ
32-317 ประวัติในอดีตชาติของพระปุปผาสนทายกเถระ
32-318 ประวัติในอดีตชาติของพระอาสนสันถวิกเถระ
32-319 ประวัติในอดีตชาติของพระสัททสัญญกเถระ
32-320 ประวัติในอดีตชาติของพระติรังสิยเถระ
32-321 ประวัติในอดีตชาติของพระนาลิปุปผิยเถระ
32-322 ประวัติในอดีตชาติของพระกุมุทมาลิยเถระ
32-323 ประวัติในอดีตชาติของพระอุมาปุปผิยเถระ
32-324 ประวัติในอดีตชาติของพระปุฬินปูชกเถระ
32-325 ประวัติในอดีตชาติของพระหาสชนกเถระ
32-326 ประวัติในอดีตชาติของพระยัญญสามิกเถระ
32-327 ประวัติในอดีตชาติของพระนิมิตตสัญญกเถระ
32-328 ประวัติในอดีตชาติของพระอันนสังสาวกเถระ
32-329 ประวัติในอดีตชาติของพระนิคคุณฑิปุปผิยเถระ
32-330 ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนาเวฬิยเถระ
32-331 ประวัติในอดีตชาติของพระปุปผฉัตติยเถระ
32-332 ประวัติในอดีตชาติของพระสปริวารฉัตตทายกเถระ
32-333 ประวัติในอดีตชาติของพระคันธธูปิยเถระ
32-334 ประวัติในอดีตชาติของพระอุทกปูชกเถระ
32-335 ประวัติในอดีตชาติของพระปุนนาคปุปผิยเถระ
32-336 ประวัติในอดีตชาติของพระเอกทุสสทายกเถระ
32-337 ประวัติในอดีตชาติของพระผุสิตกัมมิยเถระ
32-338 ประวัติในอดีตชาติของพระปภังกรเถระ
32-339 ประวัติในอดีตชาติของพระติณกุฏิทายกเถระ
32-340 ประวัติในอดีตชาติของพระอุตตเรยยทายกเถระ
32-341 ประวัติในอดีตชาติของพระธัมมสวนิยเถระ
32-342 ประวัติในอดีตชาติของพระอุกขิตตปทุมิยเถระ
32-343 ประวัติในอดีตชาติของพระเอกปทุมิยเถระ
32-344 ประวัติในอดีตชาติของพระตีณุปปลมาลิยเถระ
32-345 ประวัติในอดีตชาติของพระธชทายกเถราปทาน
32-346 ประวัติในอดีตชาติของพระตีณิกิงกณิปูชกเถระ
32-347 ประวัติในอดีตชาติของพระนฬาคาริกเถระ
32-348 ประวัติในอดีตชาติของพระจัมปกปุปผิยเถระ
32-349 ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมปูชกเถระ
32-350 ประวัติในอดีตชาติของพระติณมุฏฐิทายกเถระ
32-351 ประวัติในอดีตชาติของพระตินทุกผลทายกเถระ
32-352 ประวัติในอดีตชาติของพระเอกัญชลิยเถระ
32-353 ประวัติในอดีตชาติของพระสัททสัญญิกเถระ
32-354 ประวัติในอดีตชาติของพระยวกลาปิยเถระ
32-355 ประวัติในอดีตชาติของพระกิงสุกปูชกเถระ
32-356 ประวัติในอดีตชาติของพระสโกสกโกรัณฑทายกเถระ
32-357 ประวัติในอดีตชาติของพระทัณฑทายกเถระ
32-358 ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพยาคุทายกเถระ
32-359 ประวัติในอดีตชาติของพระสุปุฏกปูชกเถระ
32-360 ประวัติในอดีตชาติของพระมัญจทายกเถระ
32-361 ประวัติในอดีตชาติของพระสรณคมนิยเถระ
32-362 ประวัติในอดีตชาติของพระปิณฑปาติกเถระ
32-363 ประวัติในอดีตชาติของพระมันทารวปุปผิยเถระ
32-364 ประวัติในอดีตชาติของพระกักการุปุปผิยเถระเป็นต้น
32-365 ประวัติในอดีตชาติของพระภิสมุฬาลทายกเถระ
32-366 ประวัติในอดีตชาติของพระเกสรปุปผิยเถระ
32-367 ประวัติในอดีตชาติของพระอังโกลปุปผิยเถระ
32-368 ประวัติในอดีตชาติของพระกทัมพปุปผิยเถระ
32-369 ประวัติในอดีตชาติของพระอุททาลกปุปผิยเถระ
32-370 ประวัติในอดีตชาติของพระเอกจัมปกปุปผิยเถระ
32-371 ประวัติในอดีตชาติของพระติมิรปุปผิยเถระ
32-372 ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬปุปผิยเถระ
32-373 ประวัติในอดีตชาติของพระโพธิวันทกเถระ
32-374 ประวัติในอดีตชาติของพระปาฏลิปุปผิยเถระ
32-375 ประวัติในอดีตชาติของพระตีณุปปลมาลิยเถระ
32-376 ประวัติในอดีตชาติของพระปัตติปุปผิยเถระ
32-377 ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตปัณณิยเถระ
32-378 ประวัติในอดีตชาติของพระคันธมุฏฐิยเถระ
32-379 ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ
32-380 ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนตาลวัณฏิยเถระ
32-381 ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนทามิยเถระ
32-382 ประวัติในอดีตชาติของพระกาสุมาริผลทายกเถระ
32-383 ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพฏผลทายกเถระ
32-384 ประวัติในอดีตชาติของพระลพุชทายกเถระ
32-385 ประวัติในอดีตชาติของพระอุทุมพรผลทายกเถระ
32-386 ประวัติในอดีตชาติของพระปิลักขผลทายกเถระ
32-387 ประวัติในอดีตชาติของพระผารุสผลทายกเถระ
32-388 ประวัติในอดีตชาติของพระวัลลิผลทายกเถระ
32-389 ประวัติในอดีตชาติของพระกทลิผลทายกเถระ
32-390 ประวัติในอดีตชาติของพระปนสผลทายกเถระ
32-391 ประวัติในอดีตชาติของพระโสณโกฏิวีสเถระ
32-392 ประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าว่าด้วยบุพกรรมเก่า
32-393 ประวัติในอดีตชาติของพระปิลินทวัจฉเถระ
32-394 ประวัติในอดีตชาติของพระเสลเถระ
32-395 ประวัติในอดีตชาติของพระสัพพกิตติกเถระ
32-396 ประวัติในอดีตชาติของพระมธุทายกเถระ
32-397 ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมกูฏาคาริกเถระ
32-398 ประวัติในอดีตชาติของพระพักกุลเถระ
32-399 ประวัติในอดีตชาติของพระคิริมานันทเถระ
32-400 ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬมัณฑปิยเถระ
32-401 ประวัติในอดีตชาติของพระสัพพทายกเถระ
32-402 ประวัติในอดีตชาติของพระอชิตเถระ
32-403 ประวัติในอดีตชาติของพระติสสเมตเตยยเถระ
32-404 ประวัติในอดีตชาติของพระปุณณกเถระ
32-405 ประวัติในอดีตชาติของพระเมตตคูเถระ
32-406 ประวัติในอดีตชาติของพระโธตกเถระ
32-407 ประวัติในอดีตชาติของพระอุปสีวเถระ
32-408 ประวัติในอดีตชาติของพระนันทกเถระ
32-409 ประวัติในอดีตชาติของพระเหมกเถระ
32-410 ประวัติในอดีตชาติของพระโตเทยยเถระ
32-411 ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ
32-412 ประวัติในอดีตชาติของพระอุเทนเถระ

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.