เล่ม 31 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค


31-001 มหาวรรค หมวดว่าด้วยหลักธรรมสำคัญ
31-002 สุตมยญาณ ตอน 1
31-003 สุตมยญาณ ตอน 2
31-004 สุตมยญาณ ตอน 3
31-005 สุตมยญาณ ตอน 4
31-006 สุตมยญาณ ตอน 5
31-007 สีลมยญาณ
31-008 สมาธิภาวนามยญาณ
31-009 ธัมมัฏฐิติญาณ
31-010 สัมมสนญาณ
31-011 อุทยัพพยญาณ
31-012 ภังคานุปัสสนาญาณ
31-013 อาทีนวญาณ
31-014 สังขารุเปกขาญาณ
31-015 โคตรภูญาณ
31-016 มัคคญาณ
31-017 ผลญาณ
31-018 วิมุตติญาณ
31-019 ปัจจเวกขณญาณ
31-020 ญาณในวัตถุต่าง ๆ
31-021 โคจรนานัตตญาณ
31-022 จริยานานัตตญาณ
31-023 ภูมินานัตตญาณ
31-024 ธัมมนานัตตญาณ
31-025 ญาณ 5 หมวด
31-026 ปฏิสัมภิทาญาณ
31-027 ญาณ 3 อย่าง
31-028 อานันตริกสมาธิญาณ
31-029 อรณวิหารญาณ
31-030 นิโรธสมาปัตติญาณ
31-031 ปรินิพพานญาณ
31-032 สมสีสัฏฐญาณ
31-033 สัลเลขัฏฐญาณ
31-034 วิริยารัมภญาณ
31-035 อัตถสันทัสสนญาณ
31-036 ทัสสนวิสุทธิญาณ
31-037 ขันติญาณ
31-038 ปริโยคาหนญาณ
31-039 ปเทสวิหารญาณ
31-040 ญาณในการหลีกออก 6 อย่าง
31-041 อิทธิวิธญาณ
31-042 โสตธาตุวิสุทธิญาณ
31-043 เจโตปริยญาณ
31-044 ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
31-045 ทิพพจักขุญาณ
31-046 อาสวักขยญาณ
31-047 ญาณในสัจจะ 4 สองหมวด
31-048 ญาณในปฏิสัมภิทาล้วน
31-049 อินทริยปโรปริยัตตญาณ
31-050 อาสยานุสยญาณ
31-051 ญาณในยมกปาฏิหาริย์
31-052 ญาณในมหากรุณาสมาบัติ
31-053 สัพพัญญุตญาณ
31-054 ทิฏฐิกถา
31-055 อัสสาททิฏฐิ
31-056 อัตตานุทิฏฐิ
31-057 มิจฉาทิฏฐิ
31-058 สักกายทิฏฐิ
31-059 สัสสตทิฏฐิ
31-060 อุจเฉททิฏฐิ
31-061 อันตัคคาหิกทิฏฐิ
31-062 ปุพพันตานุทิฏฐิ
31-063 อปรันตานุทิฏฐิ
31-064 สัญโญชนิกาทิทิฏฐิ
31-065 อัตตวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ
31-066 โลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ
31-067 ภววิภวทิฏฐิ
31-068 สติกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออก
31-069 ญาณ 16
31-070 ญาณในอุปกิเลส
31-071 ญาณในโวทาน
31-072 ญาณในการทำสติ
31-073 หมวด 4 แห่งญาณที่ 1
31-074 หมวด 4 แห่งญาณที่ 2
31-075 หมวด 4 แห่งญาณที่ 3
31-076 หมวด 4 แห่งญาณที่ 4
31-077 หมวด 6 แห่งกองญาณ
31-078 ปฐมสุตตันตนิทเทส
31-079 ทุติยสุตตันตนิทเทส
31-080 คุณแห่งอินทรีย์ 5
31-081 โทษแห่งอินทรีย์ 5
31-082 เครื่องสลัดออก จากอินทรีย์ 5
31-083 ตติยสุตตันตนิทเทส
31-084 อินทรีย์ตามหมวดธรรมต่าง ๆ
31-085 ความประพฤติ
31-086 ความประพฤติและความเป็นอยู่
31-087 จตุตถสุตตันตนิทเทส
31-088 สภาวะเป็นใหญ่
31-089 สภาวะเครื่องชำระศีลที่เป็นเบื้องต้นให้หมดจด
31-090 สภาวะมีประมาณยิ่ง
31-091 สภาวะตั้งมั่น
31-092 สภาวะทำให้สิ้นไป
31-093 สภาวะให้ตั้งอยู่
31-094 การประชุมอินทรีย์
31-095 วิโมกข์ อุทเทส
31-096 วิโมกข์ นิทเทส ตอน 1
31-097 วิโมกข์ นิทเทส ตอน 2
31-098 วิโมกข์ นิทเทส ตอน 3
31-099 คติ
31-100 กรรม
31-101 วิปัลลาส
31-102 มรรค
31-103 พรหมจรรย์ที่ใสและน่าดื่ม
31-104 การเจริญธรรมที่เป็นคู่
31-105 สุตตันตนิทเทส
31-106 อุทธัจจะในธรรมกั้นไว้
31-107 สัจจะ
31-108 ปฐมสุตตันตนิทเทส
31-109 ทุติยสุตตันตบาลี
31-110 ทุติยสุตตันตนิทเทส
31-111 โพชฌงค์
31-112 หมวด 10 แห่งธรรมที่เป็นมูล
31-113 สุตตันตนิทเทส
31-114 เมตตา
31-115 อินทรีย์
31-116 พละ
31-117 โพชฌงค์
31-118 องค์แห่งมรรค
31-119 วิราคะ
31-120 การประกาศธรรมจักร
31-121 สติปัฏฐาน
31-122 อิทธิบาท
31-123 พระโพธิสัตว์ 7 พระองค์
31-124 อภิญญา เป็นต้น
31-125 ขันธ์ เป็นต้น
31-126 สัจจะ
31-127 ปฏิสัมภิทา
31-128 พุทธธรรม 6 ประการ
31-129 สัจจะ
31-130 สติปัฏฐาน
31-131 อิทธิบาท
31-132 โลกุตตรธรรม
31-133 พละ
31-134 สุญญกถา ความว่าง
31-135 สุญญกถา บทมาติกา
31-136 สุญญกถา นิทเทส
31-137 มหาปัญญา
31-138 ปัญญา 16 ประการ
31-139 บุคคลวิเศษ
31-140 ฤทธิ์
31-141 ฤทธิ์ 10 อย่าง
31-142 การตรัสรู้
31-143 วิเวก
31-144 องค์แห่งมรรค
31-145 อินทรีย์
31-146 ความประพฤติ
31-147 ปาฏิหาริย์
31-148 ธรรมที่สงบและเป็นประธาน
31-149 สติปัฏฐาน
31-150 วิปัสสนา
31-151 หัวข้อธรรม

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.