เล่ม 30 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส


30-001 พราหมณ์พาวรีส่งศิษย์ไปทูลถามปัญหา
30-002 ปัญหาของอชิตมาณพ
30-003 ปัญหาของติสสเมตเตยยมาณพ
30-004 ปัญหาของปุณณกมาณพ
30-005 ปัญหาของเมตตคูมาณพ
30-006 ปัญหาของโธตกมาณพ
30-007 ปัญหาของอุปสีวมาณพ
30-008 ปัญหาของนันทมาณพ
30-009 ปัญหาของเหมกมาณพ
30-010 ปัญหาของโตเทยยมาณพ
30-011 ปัญหาของกัปปมาณพ
30-012 ปัญหาของชตุกัณณิมาณพ
30-013 ปัญหาของภัทราวุธมาณพ
30-014 ปัญหาของอุทัยมาณพ
30-015 ปัญหาของโปสาลมาณพ
30-016 ปัญหาของโมฆราชมาณพ
30-017 ปัญหาของปิงคิยมาณพ
30-018 การสดุดีธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง
30-019 เพลงขับตามธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง
30-020 อชิตมาณวปัญหานิทเทส
30-021 อวิชชา
30-022 อธิบายคำว่า ภควา
30-023 ความตระหนี่ 5 อย่าง
30-024 ตัณหา
30-025 ทุกข์
30-026 ปฏิจจสมุปบาท
30-027 ปัญญา
30-028 สิกขา 3
30-029 กาม 2
30-030 ลักษณะผู้มีสติ 4
30-031 ติสสเมตเตยยมาณวปัญหานิทเทส
30-032 อริยมรรคมีองค์ 8 เรียกว่าพรหมจรรย์
30-033 ความยึดติด 2
30-034 ปุณณกมาณวปัญหานิทเทส
30-035 กุศลมูลและอกุศลมูล 3
30-036 เทวดา
30-037 การถาม 3
30-038 ฝั่งนี้และฝั่งโน้น
30-039 ผู้สงบ ปราศจากควัน
30-040 เหตุเกิดแห่งความโกรธ 10
30-041 เมตตคูมาณวปัญหานิทเทส
30-042 การถาม 3
30-043 ผู้จบเวท
30-044 อุเบกขามีองค์ 6
30-045 ทุกข์
30-046 อุปธิ 10
30-047 โมเนยยธรรม 3 ประการ
30-048 ตัณหาชื่อว่าวิสัตติกา
30-049 พระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่
30-050 ธรรมชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลาง
30-051 ความไม่ประมาท
30-052 พระผู้มีพระภาคชื่อว่านาคะ
30-053 บุคคลได้ชื่อว่าเป็นพราหมณ์
30-054 เครื่องข้อง 7
30-055 โธตกมาณวปัญหานิทเทส
30-056 การถาม 3
30-057 สิกขา 3
30-058 สิกขา 3
30-059 เทพ 3
30-060 พระผู้มีพระภาคชื่อว่าเป็นพราหมณ์
30-061 ความสงสัย
30-062 ธรรมชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลาง
30-063 อุปสีวมาณวปัญหานิทเทส
30-064 พระผู้มีพระภาคชื่อว่าสักกะ
30-065 อากิญจัญญายตนสมาบัติเป็นวิโมกข์อันเลิศ
30-066 ลม
30-067 นันทมาณวปัญหานิทเทส
30-068 เสนามาร
30-069 ปริญญา 3
30-070 อาสวะ 4
30-071 ปริญญา 3
30-072 อาสวะ 4
30-073 เหมกมาณวปัญหานิทเทส
30-074 ปิยรูปและสาตรูป
30-075 โตเทยยมาณวปัญหานิทเทส
30-076 พระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้สักกะ
30-077 กัปปมาณวปัญหานิทเทส
30-078 สังสารวัฏ
30-079 ชตุกัณณิมาณวปัญหานิทเทส
30-080 พระผู้มีพระภาคชื่อว่าวีระ
30-081 ธรรมอันเกษม
30-082 อนาคตตรัสเรียกว่าส่วนภายหลัง
30-083 ภัทราวุธมาณวปัญหานิทเทส
30-084 พระผู้มีพระภาคชื่อว่าวีระ
30-085 อุทยมาณวปัญหานิทเทส
30-086 ธุลี
30-087 อาสวะ 4
30-088 ความคะนอง
30-089 ความตรึก 9 อย่าง
30-090 เวทนา
30-091 โปสาลมาณวปัญหานิทเทส
30-092 การแสดงอดีตธรรม
30-093 วิญญาณัฏฐิติ 7
30-094 พระตถาคต
30-095 โมฆราชมาณวปัญหานิทเทส
30-096 พระจักษุ 5 ชนิด
30-097 พระผู้มีพระภาคชื่อว่า เทพฤๅษี
30-098 โลก
30-099 ปฏิจจสมุปบาท
30-100 โลกว่าง
30-101 ปิงคิยมาณวปัญหานิทเทส
30-102 ความประมาท
30-103 วิธีการลงโทษ
30-104 การสดุดีธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง
30-105 ความหมายแห่งพุทธะ
30-106 พระจักษุ 5 ชนิด
30-107 เพลงขับตามธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง
30-108 มุสาวาท
30-109 ความถือตัวมีนัยต่าง ๆ
30-110 พระพุทธเจ้าทรงเป็นเอกบุรุษ
30-111 บุคคลผู้มีปฏิภาณ 3 จำพวก
30-112 เทพ 3
30-113 การประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด
30-114 พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าชื่อว่าผู้เดียว
30-115 ปฏิจจสมุปบาท
30-116 ความประพฤติ 8 อย่าง
30-117 นรก
30-118 ภัย
30-119 ตัณหา
30-120 การเล่น 2 อย่าง
30-121 สิ่งเป็นที่รัก 2 จำพวก
30-122 ยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้
30-123 อันตราย 2 อย่าง
30-124 ธรรม 3 ประการ เป็นมลทินภายใน
30-125 ขัคควิสาณสุตตนิทเทส ทุติยวรรค
30-126 บุคคลผู้บริโภคปัจจัยที่มีโทษและไม่มีโทษ
30-127 โทษแห่งกามคุณ
30-128 ขัคควิสาณสุตตนิทเทส ตติยวรรค
30-129 ความหลอกลวง 3 อย่าง
30-130 มิจฉาทิฏฐิ 10
30-131 บุคคลผู้มีปฏิภาณ 3 จำพวก
30-132 การประดับตกแต่ง 2 อย่าง
30-133 ผู้ไม่สอดส่ายจักษุ
30-134 ผู้มีเท้าอยู่ไม่สุข
30-135 รส
30-136 ขัคควิสาณสุตตนิทเทส จตุตถวรรค
30-137 นิวรณ์ 5
30-138 ความชัง
30-139 การตั้งความเพียรเพื่อบรรลุธรรม
30-140 สังโยชน์ 10
30-141 กรรมไม่สะอาด

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.