เล่ม 28 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 2


28-001 นฬินิกาชาดก พระราชธิดานฬินิกา
28-002 อุมมาทันตีชาดก เสนาบดีถวายนางอุมมาทันตีแด่พระราชา
28-003 มหาโพธิชาดก โพธิกุมารโพธิสัตว์
28-004 โสณกชาดก พระราชาพระราชทานรางวัลแก่ผู้พบโสณกกุมาร
28-005 สังกิจจชาดก สังกิจจฤๅษี
28-006 กุสชาดก พระเจ้ากุสะหลงรูปโฉมนางประภาวดี
28-007 โสณนันทชาดก โสณนันทดาบส
28-008 จูฬหังสชาดก พญาหงส์ติดบ่วง
28-009 มหาหังสชาดก พญาหงส์ติดบ่วง
28-010 สุธาโภชนชาดก อาหารทิพย์
28-011 กุณาลชาดก นกดุเหว่า
28-012 มหาสุตโสมชาดก พระเจ้ามหาสุตโสมทรงทรมานโจรโปริสาท
28-013 เตมิยชาดก พระเตมีย์โพธิสัตว์
28-014 มหาชนกชาดก พระมหาชนกทรงบำเพ็ญวิริยบารมี
28-015 สุวัณณสามชาดก สุวรรณสามบำเพ็ญเมตตาบารมี
28-016 เนมิราชชาดก พระเจ้าเนมิทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมี
28-017 มโหสธชาดก พระมโหสธบัณฑิตทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี
28-018 ภูริทัตตชาดก พระเจ้าภูริทัต
28-019 จันทกุมารชาดก จันทกุมารทรงบำเพ็ญขันติบารมี
28-020 มหานารทกัสสปชาดก พระมหานารทกัสสปะทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี
28-021 วิธุรชาดก วิธุรบัณฑิตบำเพ็ญปัญญาบารมี
28-022 มณิกัณฑ์ อานุภาพแก้วมณี
28-023 อักขกัณฑ์ การเล่นสะกา
28-024 ฆราวาสปัญหา ปัญหาในการอยู่ครองเรือน
28-025 ลักขณกัณฑ์ ลักษณะของบัณฑิต
28-026 ราชวสตีธรรม ธรรมสำหรับผู้อยู่ในราชสำนัก
28-027 อนันตรเปยยาล เนื้อความที่ย่อไว้ในระหว่าง
28-028 สาธุนรธรรมกัณฑ์ ธรรมของคนดี
28-029 กาฬาคิริกัณฑ์ ภูเขาสีดำ
28-030 เวสสันดรชาดก กัณฑ์ทศพร
28-031 กัณฑ์หิมพานต์
28-032 กัณฑ์ทานกัณฑ์
28-033 กัณฑ์วนปเวสน์
28-034 กัณฑ์ชูชก
28-035 จูฬวนวัณณนา พรรณนากัณฑ์จุลพน
28-036 มหาวนวัณณนา พรรณนากัณฑ์มหาพน
28-037 กัณฑ์กุมาร
28-038 กัณฑ์มัทรี
28-039 กัณฑ์สักกบรรพ
28-040 กัณฑ์มหาราช
28-041 กัณฑ์ฉกษัตริย์
28-042 กัณฑ์นครกัณฑ์

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.