เล่ม 24 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต


24-001 คำถามเกี่ยวกับผลแห่งศีล
24-002 กรรมที่ไม่ต้องทำด้วยความตั้งใจ
24-003 ธรรมมีเหตุให้ถูกขจัด สูตรที่ 1
24-004 ธรรมมีเหตุให้ถูกขจัด สูตรที่ 2
24-005 ธรรมมีเหตุให้ถูกขจัด สูตรที่ 3
24-006 การได้สมาธิของภิกษุ
24-007 พระสารีบุตรตอบปัญหาพระอานนท์
24-008 ภิกษุผู้มีฌาน
24-009 สันตวิโมกข์
24-010 วิชชา
24-011 องค์ประกอบของเสนาสนะ
24-012 องค์ 5
24-013 สังโยชน์
24-014 กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู
24-015 ความไม่ประมาทเลิศกว่ากุศลธรรม
24-016 บุคคลผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย
24-017 นาถกรณธรรม สูตรที่ 1
24-018 นาถกรณธรรม สูตรที่ 2
24-019 ธรรมเป็นเครื่องอยู่แห่งพระอริยะ สูตรที่ 1
24-020 ธรรมเป็นเครื่องอยู่แห่งพระอริยะ สูตรที่ 2
24-021 การบันลือสีหนาท
24-022 อธิมุตติบท
24-023 ธรรมที่พึงละทางกาย
24-024 พระมหาจุนทะ
24-025 บ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสิณเป็นอารมณ์
24-026 อุบาสิกาชื่อกาลี
24-027 ปัญหาใหญ่ สูตรที่ 1
24-028 ปัญหาใหญ่ สูตรที่ 2
24-029 พระเจ้าปเสนทิโกศล สูตรที่ 1
24-030 พระเจ้าปเสนทิโกศล สูตรที่ 2
24-031 พระอุบาลีทูลถามประโยชน์แห่งการบัญญัติสิกขาบท
24-032 เหตุงดสวดปาฏิโมกข์
24-033 คุณสมบัติของภิกษุผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์
24-034 คุณสมบัติของภิกษุผู้ให้อุปสมบท
24-035 คุณสมบัติของภิกษุผู้ให้นิสสัย
24-036 คุณสมบัติของภิกษุผู้ให้สามเณรอุปัฏฐาก
24-037 เหตุให้สงฆ์แตกกัน
24-038 เหตุให้สงฆ์สามัคคีกัน
24-039 พระอานนท์ทูลถามปัญหา สูตรที่ 1
24-040 พระอานนท์ทูลถามปัญหา สูตรที่ 2
24-041 เหตุให้เกิดวิวาทขึ้นในสงฆ์
24-042 มูลเหตุแห่งวิวาท สูตรที่ 1
24-043 มูลเหตุแห่งวิวาท สูตรที่ 2
24-044 พระธรรมเทศนาที่กรุงกุสินารา
24-045 โทษในการเข้าไปพระราชวังชั้นใน
24-046 อุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะ
24-047 เจ้าลิจฉวีพระนามว่ามหาลิ
24-048 ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ
24-049 ธรรมประจำสรีระ
24-050 ภิกษุเกิดความบาดหมางกัน
24-051 ผู้ฉลาดในวาระจิตของตน
24-052 พระสารีบุตร
24-053 ความคงอยู่กับที่ในธรรม
24-054 ความสงบแห่งจิต
24-055 บุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมไป
24-056 สัญญา สูตรที่ 1
24-057 สัญญา สูตรที่ 2
24-058 มูลเหตุแห่งธรรมทั้งหลาย
24-059 จิตที่ได้รับการอบรมตามสมควรแก่บรรพชา
24-060 การหายอาพาธของพระคิริมานนท์
24-061 อวิชชา
24-062 ตัณหา
24-063 บุคคลผู้เชื่อมั่นในตถาคต
24-064 ผู้เลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหว
24-065 เหตุให้เกิดสุขและทุกข์ สูตรที่ 1
24-066 เหตุให้เกิดสุขและทุกข์ สูตรที่ 2
24-067 พระธรรมเทศนาที่นฬกปานนิคม สูตรที่ 1
24-068 พระธรรมเทศนาที่นฬกปานนิคม สูตรที่ 2
24-069 กถาวัตถุ สูตรที่ 1
24-070 กถาวัตถุ สูตรที่ 2
24-071 ความหวัง
24-072 ปฏิปักขธรรม
24-073 ธรรมที่น่าปรารถนา
24-074 ความเจริญ
24-075 อุบาสิกาชื่อมิคสาลา
24-076 ธรรม 3 ประการ
24-077 อสัทธรรมของกา
24-078 อสัทธรรมของพวกนิครนถ์
24-079 อาฆาตวัตถุ
24-080 อุบายกำจัดอาฆาต
24-081 พระวาหุนะ
24-082 พระอานนท์
24-083 พระปุณณิยะ
24-084 การพยากรณ์อรหัตตผล
24-085 การกล่าวโอ้อวดว่าบรรลุคุณวิเศษ
24-086 ความสำคัญผิด
24-087 ธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความรัก
24-088 โทษของการด่า
24-089 ภิกษุชื่อว่าโกกาลิกะ
24-090 กำลังของพระขีณาสพ
24-091 กามโภคีบุคคล
24-092 ภัยเวร
24-093 คำถามเกี่ยวกับทิฐิ
24-094 วัชชิยมาหิตคหบดี
24-095 อุตติยปริพาชกทูลถามพระผู้มีพระภาค
24-096 โกกนุทปริพาชกถามพระอานนท์
24-097 ภิกษุผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย
24-098 คุณธรรมของพระเถระ
24-099 พระอุบาลีขออนุญาติอยู่ป่า
24-100 บุคคลผู้ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตตผล
24-101 สมณสัญญา
24-102 โพชฌงค์
24-103 มิจฉัตตธรรม
24-104 บุคคลผู้เปรียบเหมือนเมล็ดพืช
24-105 วิชชา
24-106 เหตุแห่งความเสื่อม
24-107 ธรรมเนียมการล้างกระดูกผู้ตาย
24-108 แพทย์ให้ยาระบาย
24-109 แพทย์ให้ยาสำรอก
24-110 ธรรมอันบุคคลพึงกำจัด
24-111 พระอเสขะ สูตรที่ 1
24-112 พระอเสขะ สูตรที่ 2
24-113 สิ่งที่ไม่เป็นธรรม สูตรที่ 1
24-114 สิ่งที่ไม่เป็นธรรม สูตรที่ 2
24-115 สิ่งที่ไม่เป็นธรรม สูตรที่ 3
24-116 ปริพาชกชื่ออชิตะ
24-117 พราหมณ์ชื่อว่าสคารวะ
24-118 ธรรมที่เป็นฝั่งนี้และธรรมที่เป็นฝั่งโน้น
24-119 พิธีลอยบาปสูตรที่ 1
24-120 พิธีลอยบาปสูตรที่ 2
24-121 สัมมาทิฐิเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรม
24-122 ธรรมที่เป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะ
24-123 ธรรมที่บริสุทธิ์
24-124 ธรรมที่ให้เกิดธรรม
24-125 ธรรมมีผลมาก
24-126 ธรรมะที่กำจัดราคะ โทสะและโมหะ
24-127 ธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย
24-128 ธรรมที่ให้เกิดธรรม
24-129 ธรรมมีผลมาก
24-130 ธรรมะที่กำจัดราคะ โทสะและโมหะ
24-131 ธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย
24-132 มิจฉัตตธรรม
24-133 สัมมัตตธรรม
24-134 ธรรมที่ดี และธรรมที่ไม่ดี
24-135 อริยธรรม และอนริยธรรม
24-136 อกุศลธรรม และกุศลธรรม
24-137 ธรรมที่เป็นประโยชน์ และธรรมที่ไม่เป็นประโยชน์
24-138 ธรรม และอธรรม
24-139 ธรรมที่มีอาสวะ และที่ไม่มีอาสวะ
24-140 ธรรมที่มีโทษ และที่ไม่มีโทษ
24-141 ธรรมที่เป็นเหตุ และไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อน
24-142 ธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติ ปฏิสนธิ และนิพพาน
24-143 ธรรมที่มีทุกข์ และที่มีสุขเป็นกำไร
24-144 ธรรมที่มีทุกข์ และที่มีสุขเป็นวิบาก
24-145 ธรรมที่เป็นอริยมรรค และที่ไม่ใช่อริยมรรค
24-146 ธรรมที่เป็นฝ่ายดำ และที่เป็นฝ่ายขาว
24-147 สัทธรรม และอสัทธรรม
24-148 ธรรมของสัตบุรุษ และธรรมของอสัตบุรุษ
24-149 ธรรมที่ควรให้เกิดขึ้น และที่ไม่ควรให้เกิดขึ้น
24-150 ธรรมที่ควรเสพ และที่ไม่ควรเสพ
24-151 ธรรมที่ควรเจริญ และที่ไม่ควรเจริญ
24-152 ธรรมที่ควรทำให้มาก และที่ไม่ควรทำให้มาก
24-153 ธรรมที่ควรระลึก และที่ไม่ควรระลึก
24-154 ธรรมที่ควรทำให้แจ้ง และที่ไม่ควรทำให้แจ้ง
24-155 บุคคลที่ควรเสพ
24-156 บุคคลที่ควรคบ เป็นต้น
24-157 พิธีลอยบาปของพราหมณ์
24-158 พิธีลอยบาปของพระอริยะ
24-159 พราหมณ์ชื่อสคารวะ
24-160 ธรรมที่เป็นฝั่งนี้ และธรรมที่เป็นฝั่งโน้น
24-161 สิ่งที่ไม่เป็นธรรม สูตรที่ 1
24-162 สิ่งที่ไม่เป็นธรรม สูตรที่ 2
24-163 สิ่งที่ไม่เป็นธรรม สูตรที่ 3
24-164 ต้นเหตุแห่งกรรม
24-165 ธรรมเป็นทางหลีกเลี่ยง
24-166 นายจุนทะกัมมารบุตร
24-167 ชาณุสโสณิพราหมณ์ทูลถามเรื่องทาน
24-168 ธรรมที่ดี และธรรมที่ไม่ดี
24-169 อริยธรรม และอนริยธรรม
24-170 กุศลธรรม และอกุศลธรรม
24-171 ธรรมที่เป็นประโยชน์ และที่ไม่เป็นประโยชน์
24-172 ธรรม และอธรรม
24-173 ธรรมที่มีอาสวะ และที่ไม่มีอาสวะ
24-174 ธรรมที่มีโทษ และที่ไม่มีโทษ
24-175 ธรรมที่เป็นเหตุ และไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อน
24-176 ธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติ ปฏิสนธิ และนิพพาน
24-177 ธรรมที่มีทุกข์ และที่มีสุขเป็นกำไร
24-178 ธรรมที่มีทุกข์ และที่มีสุขเป็นวิบาก
24-179 ธรรมที่เป็นอริยมรรค และที่ไม่ใช่อริยมรรค
24-180 ธรรมที่เป็นฝ่ายดำ และที่เป็นฝ่ายขาว
24-181 สัทธรรม และอสัทธรรม
24-182 ธรรมของสัตบุรุษ และธรรมของอสัตบุรุษ
24-183 ธรรมที่ควรให้เกิดขึ้น และที่ไม่ควรให้เกิดขึ้น
24-184 ธรรมที่ควรเสพ และที่ไม่ควรเสพ
24-185 ธรรมที่ควรเจริญ และที่ไม่ควรเจริญ
24-186 ธรรมที่ควรทำให้มาก และที่ไม่ควรทำให้มาก
24-187 ธรรมที่ควรระลึก และที่ไม่ควรระลึก
24-188 ธรรมที่ควรทำให้แจ้ง และที่ไม่ควรทำให้แจ้ง
24-189 บุคคลที่ไม่ควรเสพ
24-190 ธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในนรกและสวรรค์ สูตรที่ 1
24-191 ธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในนรกและสวรรค์ สูตรที่ 2
24-192 ธรรมที่เป็นเหตุให้มาตุคามเกิดในนรกและสวรรค์
24-193 ธรรมที่เป็นเหตุให้อุบาสิกาเกิดในนรกและสวรรค์
24-194 ธรรมที่เป็นเหตุให้อุบาสิกาเป็นผู้ไม่แกล้วกล้าและผู้แกล้วกล้า
24-195 เหตุแห่งความกระเสือกกระสน
24-196 กรรมที่สัตว์เจตนาสั่งสม สูตรที่ 1
24-197 กรรมที่สัตว์เจตนาสั่งสม สูตรที่ 2
24-198 บาปกรรมที่กรชกายเคยทำ
24-199 ความประพฤติอธรรม
24-200 ธรรมทั่วไป
24-201 ราคเปยยาล
24-202 คำถามเกี่ยวกับผลแห่งศีล
24-203 กรรมที่ไม่ต้องทำด้วยความตั้งใจ
24-204 ธรรมมีเหตุให้ถูกขจัด สูตรที่ 1
24-205 ธรรมมีเหตุให้ถูกขจัด สูตรที่ 2
24-206 ธรรมมีเหตุให้ถูกขจัด สูตรที่ 3
24-207 ความพินาศ
24-208 สัญญา สูตรที่ 1
24-209 มนสิการ
24-210 พระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่พระสันธะ
24-211 ปริพพาชการามชื่อโมรนิวาปะ
24-212 เจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะ สูตรที่ 1
24-213 เจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะ สูตรที่ 2
24-214 เจ้าศากยะพระนามว่านันทิยะ
24-215 พระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่พระสุภูติ
24-216 อานิสงส์ของเมตตา
24-217 คหบดีชาวอัฏฐกนคร
24-218 องค์ประกอบของผู้เลี้ยงโค
24-219 การได้สมาธิของภิกษุ สูตรที่ 1
24-220 การได้สมาธิของภิกษุ สูตรที่ 2
24-221 การได้สมาธิของภิกษุ สูตรที่ 3
24-222 การได้สมาธิของภิกษุ สูตรที่ 4
24-223 สามัญญวรรค
24-224 ราคเปยยาล

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.