เล่ม 23 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต


23-001 ธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นที่รัก สูตรที่ 1
23-002 ธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นที่รัก สูตรที่ 2
23-003 พละ โดยย่อ
23-004 พละ โดยพิศดาร
23-005 อริยทรัพย์ โดยย่อ
23-006 อริยทรัพย์ โดยพิศดาร
23-007 มหาอำมาตย์ชื่ออุคคะ
23-008 สังโยชน์
23-009 การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละสังโยชน์
23-010 มัจฉริยะ
23-011 อนุสัย สูตรที่ 1
23-012 อนุสัย สูตรที่ 2
23-013 ตระกูลที่ภิกษุไม่ควรเข้าไปหา และควรเข้าไปหา
23-014 บุคคลที่ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย
23-015 บุคคลผู้เปรียบด้วยคนตกน้ำ
23-016 บุคคลผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง
23-017 บุคคลผู้พิจารณาเห็นความเป็นทุกข์
23-018 บุคคลผู้พิจารณาเห็นความเป็นอนัตตา
23-019 บุคคลผู้พิจารณาเห็นความเป็นสุขในนิพพาน
23-020 นิททสวัตถุ
23-021 การแสดงอปริหานิยธรรมที่สารันททเจดีย์
23-022 วัสสการพราหมณ์
23-023 อปริหานิยธรรม 7 ประการ สูตรที่ 1
23-024 อปริหานิยธรรม 7 ประการ สูตรที่ 2
23-025 อปริหานิยธรรม 7 ประการ สูตรที่ 3
23-026 โพชฌงค์ที่เป็นอปริหานิยธรรม
23-027 สัญญาที่เป็นอปริหานิยธรรม
23-028 ธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเสื่อม สูตรที่ 1
23-029 ธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเสื่อม สูตรที่ 2
23-030 วิบัติและสมบัติของอุบาสก
23-031 ความเสื่อมและความเจริญของอุบาสก
23-032 ความเคารพในความไม่ประมาท
23-033 ความเคารพในหิริ
23-034 ความเป็นผู้ว่าง่าย สูตรที่ 1
23-035 ความเป็นผู้ว่าง่าย สูตรที่ 2
23-036 องค์แห่งมิตร สูตรที่ 1
23-037 องค์แห่งมิตร สูตรที่ 2
23-038 ธรรมที่เป็นเหตุให้บรรลุปฏิสัมภิทา สูตรที่ 1
23-039 ธรรมที่เป็นเหตุให้บรรลุปฏิสัมภิทา สูตรที่ 2
23-040 ธรรมที่เป็นเหตุให้จิตตกอยู่ในอำนาจ สูตรที่ 1
23-041 ธรรมที่เป็นเหตุให้จิตตกอยู่ในอำนาจ สูตรที่ 2
23-042 นิททสวัตถุ สูตรที่ 1
23-043 นิททสวัตถุ สูตรที่ 2
23-044 วิญญาณฐิติ 7 ประการ
23-045 บริขารแห่งสมาธิ
23-046 ไฟ สูตรที่ 1
23-047 ไฟ สูตรที่ 2
23-048 สัญญา สูตรที่ 1
23-049 สัญญา สูตรที่ 2
23-050 เมถุนสังโยค
23-051 ความเกี่ยวข้องและความไม่เกี่ยวข้อง
23-052 ทานที่มีผลมากและทานที่ไม่มีผลมาก
23-053 อริยธรรมของนันทมาตาอุบาสิกา
23-054 เรื่องที่ไม่พยากรณ์
23-055 คติของบุรุษ
23-056 ติสสพรหม
23-057 สีหเสนาบดี
23-058 ฐานะที่พระตถาคตไม่ต้องรักษา
23-059 พระกิมิละ
23-060 ธรรม 7 ประการ ที่เป็นเหตุให้บรรลุวิมุตติ
23-061 อุบายแก้ความง่วง
23-062 การเจริญเมตตาจิต
23-063 ภรรยา
23-064 บุคคลผู้มักโกรธ
23-065 ผลแห่งหิริและโอตตัปปะ
23-066 ดวงอาทิตย์ 7 ดวง
23-067 ธรรมเปรียบด้วยเครื่องป้องกันนคร
23-068 บุคคลผู้รู้ธรรม
23-069 อริยสาวกเปรียบได้กับต้นปาริฉัตร
23-070 ความเคารพ
23-071 ภาวนา
23-072 อุปมาด้วยกองไฟ
23-073 ครูชื่อสุเนตตะ
23-074 ครูชื่ออรกะ
23-075 คุณสมบัติของพระวินัยธร สูตรที่ 1
23-076 คุณสมบัติของพระวินัยธร สูตรที่ 2
23-077 คุณสมบัติของพระวินัยธร สูตรที่ 3
23-078 คุณสมบัติของพระวินัยธร สูตรที่ 4
23-079 เหตุให้พระวินัยธรสง่างาม สูตรที่ 1
23-080 เหตุให้พระวินัยธรสง่างาม สูตรที่ 2
323-081 เหตุให้พระวินัยธรสง่างาม สูตรที่ 3
23-082 เหตุให้พระวินัยธรสง่างาม สูตรที่ 4
23-083 สัตถุศาสน์
23-084 อธิกรณสมถธรรม
23-085 เหตุให้ได้ชื่อว่าภิกษุ
23-086 เหตุให้ได้ชื่อว่าสมณะ
23-087 เหตุให้ได้ชื่อว่าพราหมณ์
23-088 เหตุให้ได้ชื่อว่าโสตติกะ
23-089 เหตุให้ได้ชื่อว่านหาตกะ
23-090 เหตุให้ได้ชื่อว่าเวทคู
23-091 เหตุให้ได้ชื่อว่าอริยะ
23-092 เหตุให้ได้ชื่อว่าอรหันต์
23-093 อสัทธรรม
23-094 สัทธรรม
23-095 อาหุไนยบุคคล
23-096 ราคเปยยาล
23-097 อานิสงส์แห่งเมตตาเจโตวิมุตติ
23-098 เหตุปัจจัยที่ให้ได้ปัญญา
23-099 ธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก สูตรที่ 1
23-100 ธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก สูตรที่ 2
23-101 โลกธรรม สูตรที่ 1
23-102 โลกธรรม สูตรที่ 2
23-103 วิบัติของพระเทวทัต
23-104 พระอุตตระแสดงธรรมเรื่องวิบัติ
23-105 พระนันทะ
23-106 สมณะหยากเยื่อ
23-107 เวรัญชสูตร
23-108 สีหเสนาบดี
23-109 ม้าอาชาไนย
23-110 ม้ากระจอกและคนกระจอก
23-111 มลทิน
23-112 คุณสมบัติของทูต
23-113 อาการที่เป็นเครื่องผูกใจ สูตรที่ 1
23-114 อาการที่เป็นเครื่องผูกใจ สูตรที่ 2
23-115 ท้าวปหาราทะจอมอสูร
23-116 เหตุที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงปาฏิโมกข์
23-117 ธรรมที่น่าอัศจรรย์ของอุคคคหบดี สูตรที่ 1
23-118 ธรรมที่น่าอัศจรรย์ของอุคคคหบดี สูตรที่ 2
23-119 ธรรมที่น่าอัศจรรย์ของหัตถกอุบาสก สูตรที่ 1
23-120 ธรรมที่น่าอัศจรรย์ของหัตถกอุบาสก สูตรที่ 2
23-121 เจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะ
23-122 หมอชีวกโกมารภัจ
23-123 กำลัง สูตรที่ 1
23-124 กำลัง สูตรที่ 2
23-125 ขณะที่ไม่สมควรอยู่ประพฤติพรหมจารรย์
23-126 มหาปุริสวิตกของพระอนุรุทธะ
23-127 ทาน สูตรที่ 1
23-128 ทาน สูตรที่ 2
23-129 ทานวัตถุ
23-130 นาดีและนาไม่ดี
23-131 ผลที่เกิดจากการให้ทาน
23-132 บุญกิริยาวัตถุ
23-133 สัปปุริสทาน
23-134 คุณประโยชน์ของสัตบุรุษ
23-135 ห้วงบุญกุศล
23-136 วิบากแห่งทุจริต
23-137 อุโบสถ โดยย่อ
23-138 อุโบสถ โดยพิสดาร
23-139 ทรงแสดงอุโบสถแก่นางวิสาขา
23-140 อุบาสกชื่อวาเสฏฐะ
23-141 อุบาสิกาชื่อโพชฌา
23-142 พระอนุรุทธะ
23-143 นางวิสาขา สูตรที่ 2
23-144 นกุลมาตาคหปตานี
23-145 ธรรมที่เป็นไปเพื่อชัยชนะในโลกนี้ สูตรที่ 1
23-146 ธรรมที่เป็นไปเพื่อชัยชนะในโลกนี้ สูตรที่ 2
23-147 พระนางปชาบดีโคตมีทูลขออุปสมบท
23-148 คุณสมบัติของภิกษุผู้จะสอนภิกษุณี
23-149 ลักษณะธรรมวินัยโดยย่อ
23-150 โกฬิยบุตร ชื่อว่า ทีฆาชาณุ
23-151 อุชชยพราหมณ์
23-152 ภัยเป็นชื่อของกาม
23-153 อาหุไนยบุคคล สูตรที่ 1
23-154 อาหุไนยบุคคล สูตรที่ 2
23-155 บุคคลผู้เป็นนาบุญของโลก สูตรที่ 1
23-156 บุคคลผู้เป็นนาบุญของโลก สูตรที่ 2
23-157 ความอยากได้ลาภ
23-158 ผู้สามารถทำประโยชน์ตนและประโยตผู้อื่น
23-159 ภิกษุทูลขอให้แสดงธรรมโดยย่อ
23-160 พระธรรมเทศนาที่คยาสีสะ
23-161 อภิภายตะ
23-162 วิโมกข์
23-163 อนริยโวหาร
23-164 อริยโวหาร
23-165 บริษัท
23-166 เหตุที่ทำให่แผ่นดินไหวครั้งใหญ่
23-167 ศรัทธา สูตรที่ 1
23-168 ศรัทธา สูตรที่ 2
23-169 การเจริญมรณัสสติ สูตรที่ 1
23-170 การเจริญมรณัสสติ สูตรที่ 2
23-171 สัมปทา สูตรที่ 1
23-172 สัมปทา สูตรที่ 2
23-173 ความอยากได้ลาภ
23-174 ผู้สามารถทำประโยชน์ตนและผู้อื่น
23-175 ธรรมที่เป็นเหตุให้พระเสขะเสื่อม
23-176 เหตุแห่งความเกียจคร้านและเหตุแห่งปราภความเพียร
23-177 ผลแห่งสติสัมปชัญญะ
23-178 พระปุณณิยะ
23-179 มูลเหตุแห่งธรรมทั้งปวง
23-180 เหตุเสื่อมของมหาโจร
23-181 พระนามของพระพุทธเจ้า
23-182 ยศ
23-183 เหตุแห่งการคว่ำบาตรและหงายบาตร
23-184 เหตุที่ควรประกาศว่าไม่ควรเลื่อมใส
23-185 เหตุที่ควรลงปฏิสารณียกรรม
23-186 การประพฤติชอบ
23-187 ธรรมที่เหมือนกัน
23-188 ราคเปยยาล
23-189 สัมโพธิ
23-190 นิสสัย
23-191 พระเมฆิยะ
23-192 พระนันทกะแสดงธรรม
23-193 พละ
23-194 สิ่งที่ควรเสพและไม่ควรเสพ
23-195 ปริพาชกชื่อสุตวา
23-196 ปริพาชกชื่อสัชฌะ
23-197 บุคคล 9 จำพวก
23-198 บุคคลผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย
23-199 การบันลือสีหนาท
23-200 สอุปาทิเสสบุคคล
23-201 พระมหาโกฏฐิตะ
23-202 เรื่องวิตก
23-203 ฝีมีปากแผล 9 แห่ง
23-204 สัญญา
23-205 ตระกูล
23-206 การรักษาอุโบสถที่มีองค์ 9
23-207 ผลแห่งการต้อนรับของเทวดา
23-208 เวลามพราหมณ์
23-209 ฐานะ 3 ประการ
23-210 ม้ากระจอกและคนกระจอก
23-211 ตัณหามูลธรรม
23-212 สัตตาวาส
23-213 ภิกษุผู้อบรมจิตดีด้วยปัญญา
23-214 จิตเปรียบด้วยเสาหิน
23-215 ภัยเวร สูตรที่ 1
23-216 ภัยเวร สูตรที่ 2
23-217 อาฆาตวัตถุ
23-218 อุบายกำจัดอาฆาต
23-219 อนุปุพพนิโรธ
23-220 อนุบุพพวิหารธรรม
23-221 อนุบุพพวิหารสมาบัติ
23-222 นิพพานเป็นสุข
23-223 การอุปมาด้วยแม่โค
23-224 ฌาน
23-225 พระอานนท์
23-226 พราหมณ์ผู้ชำนาญคัมภีร์โลกายัต
23-227 สงครามระหว่างเทวดากับอสูร
23-228 การหาความสงบของพญาช้าง
23-229 ตปุสสคหบดี
23-230 วิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบ
23-231 บุคคลผู้เป็นกายสักขี
23-232 บุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุต
23-233 บุคคลผู้เป็นอุภโตภาควิมุต
23-234 สันทิฏฐิกธรรม
23-235 สันทิฏฐิกนิพพาน
23-236 นิพพาน
23-237 ปรินิพพาน
23-238 ตทังคนิพพาน
23-239 ทิฏฐธัมมนิพพาน
23-240 เหตุให้ตรัสเรียกว่า เขมะ
23-241 เหตุให้ตรัสเรียกว่า เขมปัตตะ
23-242 เหตุให้ตรัสเรียกว่า อมตะ
23-243 เหตุให้ตรัสเรียกว่า อมตปัตตะ
23-244 เหตุให้ตรัสเรียกว่า อภยะ
23-245 เหตุให้ตรัสเรียกว่า อภยปัตตะ
23-246 เหตุให้ตรัสเรียกว่า ปัสสัทธิ
23-247 เหตุให้ตรัสเรียกว่า อนุปุพพปัสสัทธิ
23-248 เหตุให้ตรัสเรียกว่า นิโรธ
23-249 เหตุให้ตรัสเรียกว่า อนุปุพพนิโรธ
23-250 ผู้อาจและไม่อาจเพื่อทำให้แจ้งอรหัตตผล
23-251 เหตุท้อแท้ในสิกขา
23-252 นิวรณ์
23-253 กามคุณ
23-254 อุปาทานขันธ์
23-255 โอรัมภาคิยสังโยชน์
23-256 คติ
23-257 มัจฉริยะ
23-258 อุทธัมภาคิยสังโยชน์
23-259 กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู
23-260 กิเลสเครื่องผูกใจ
23-261 เหตุท้อแท้ในสิกขา
23-262 กิเลสเครื่องผูกใจ
23-263 เหตุท้อแท้ในสิกขา
23-264 กิเลสเครื่องผูกใจ
23-265 ราคเปยยาล

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.