เล่ม 22 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต


22-001 เสขพละ โดยย่อ
22-002 เสขพละ โดยพิสดาร
22-003 ธรรมที่เป็นเหตุให้อยู่เป็นทุกข์
22-004 ธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้
22-005 การลาสิกขาที่เป็นเหตุให้ได้รับฐานะที่น่าติเตียน
22-006 ธรรมที่เป็นเหตุให้อกุศลเข้ามาได้
22-007 กาม
22-008 ธรรมที่เป็นเหตุให้เคลื่อนจากพระศาสนา
22-009 ธรรมที่เป็นเหตุให้ไม่เคารพ สูตรที่ 1
22-010 ธรรมที่เป็นเหตุให้ไม่เคารพ สูตรที่ 2
22-011 ธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อน
22-012 ธรรมที่เป็นยอดเหมือนยอดเรือน
22-013 พละ โดยย่อ
22-014 พละ โดยพิสดาร
22-015 ธรรมที่พึงเห็น
22-016 กำลังที่เป็นยอด
22-017 ภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล สูตรที่ 1
22-018 ภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล สูตรที่ 2
22-019 ภิกษุผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล สูตรที่ 3
22-020 ภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล สูตรที่ 4
22-021 ความไม่เคารพ สูตรที่ 1
22-022 ความไม่เคารพ สูตรที่ 2
22-023 ความเศร้าหมอง
22-024 โทษแห่งความทุศีลและคุณแห่งความมีศีล
22-025 ธรรมสนับสนุนสัมมาทิฏฐิ
22-026 เหตุแห่งวิมุตติ
22-027 การเจริญสมาธิเพื่อให้ญาณเกิดขึ้น
22-028 การเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ 5
22-029 การเดินจงกรม
22-030 พระนาคิตะ
22-031 สุมนาราชกุมารี
22-032 จุนทีราชกุมารี
22-033 อุคคหเศรษฐี
22-034 สีหเสนาบดี
22-035 อานิสงส์การให้ทาน
22-036 กาลทาน
22-037 การให้โภชนะ
22-038 อานิสงส์แห่งศรัทธา
22-039 บุตร
22-040 ต้นสาละใหญ่กับกุลบุตร
22-041 ประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์
22-042 สัตบุรุษ
22-043 ธรรมที่น่าปรารถนา
22-044 ผู้ให้สิ่งที่น่าพอใจ
22-045 ห้วงบุญกุศล
22-046 สัมปทา
22-047 ทรัพย์
22-048 ฐานะที่ใคร ๆ ไม่พึงได้
22-049 พระเจ้าปเสนทิโกศล
22-050 พระนารทะ
22-051 นิวรณ์เครื่องกางกั้น
22-052 กองอกุศล
22-053 องค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร
22-054 สมัยที่ควรบำเพ็ญเพียร
22-055 มารดากับบุตร
22-056 อุปัชฌาย์
22-057 ฐานะที่ควรพิจารณาเนือง ๆ
22-058 เจ้าลิจฉวีกุมาร
22-059 ภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ สูตรที่ 1
22-060 ภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ สูตรที่ 2
22-061 สัญญา สูตรที่ 1
22-062 สัญญา สูตรที่ 2
22-063 ธรรมเป็นเหตุเจริญ สูตรที่ 1
22-064 ธรรมเป็นเหตุเจริญ สูตรที่ 2
22-065 ภิกษุผู้ควรสนทนาด้วย
22-066 ภิกษุผู้ควรแก่สาชีพ
22-067 อิทธิบาท สูตรที่ 1
22-068 อิทธิบาท สูตรที่ 2
22-069 ความเบื่อหน่าย
22-070 ธรรมที่ทำให้สิ้นอาสวะ
22-071 ธรรมมีเจโตวิมุตติเป็นผล สูตรที่ 1
22-072 ธรรมมีเจโตวิมุตติเป็นผล สูตรที่ 2
22-073 บุคคลผู้อยู่ด้วยธรรม สูตรที่ 1
22-074 บุคคลผู้อยู่ด้วยธรรม สูตรที่ 2
22-075 นักรบอาชีพ สูตรที่ 1
22-076 นักรบอาชีพ สูตรที่ 2
22-077 ภัยในอนาคต สูตรที่ 1
22-078 ภัยในอนาคต สูตรที่ 2
22-079 ภัยในอนาคต สูตรที่ 3
22-080 ภัยในอนาคต สูตรที่ 4
22-081 ธรรมที่เป็นเหตุให้กำหนัด
22-082 ธรรมของผู้ปราศจากราคะ
22-083 ผู้หลอกลวง
22-084 ภิกษุผู้ไม่มีศรัทธา
22-085 ภิกษุผู้ไม่อดทน
22-086 ภิกษุผู้บรรลุปฏิสัมภิทา
22-087 ภิกษุผู้มีศีล
22-088 ธรรมของพระเถระ
22-089 ธรรมของพระเสขะ สูตรที่ 1
22-090 ธรรมของพระเสขะ สูตรที่ 2
22-091 สัมปทา สูตรที่ 1
22-092 สัมปทา สูตรที่ 2
22-093 การพยากรณ์อรหัตตผล
22-094 ผาสุวิหารธรรม
22-095 อกุปปธรรม
22-096 ภิกษุผู้ทรงสุตะ
22-097 กถาเครื่องขัดเกลากิเลส
22-098 ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร
22-099 พญาราชสีห์
22-100 กกุธเทพบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะ
22-101 ความแกล้วกล้าและความครั่นคร้าม
22-102 ธรรมที่ทำให้น่ารังเกียจ
22-103 องค์ประกอบของมหาโจร
22-104 ธรรมของสมณะผู้ละเอียดอ่อน
22-105 ผาสุวิหารธรรม
22-106 พระอานนท์
22-107 ศีลที่เป็นองค์ประกอบของภิกษุ
22-108 ธรรมของพระอเสขะ
22-109 ธรรมของภิกษุผู้เที่ยวไปในทิศทั้งสี่
22-110 คุณสมบัติของภิกษุผู้ควรอยู่ป่า
22-111 ธรรมของภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล
22-112 ธรรมของภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณะ
22-113 สัมมาสมาธิ
22-114 หมู่บ้านอันธกวินทะ
22-115 ภิกษุณีผู้ตระหนี่
22-116 ภิกษุณีผู้สรรเสริญ
22-117 ภิกษุณีผู้มีความริษยา
22-118 ภิกษุณีผู้มีความเห็นผิด
22-119 ภิกษุณีผู้มีเจรจาผิด
22-120 ภิกษุณีผู้มีความพยายามผิด
22-121 ธรรมสำหรับภิกษุไข้
22-122 ผู้มีสติตั้งไว้ดี
22-123 ภิกษุไข้ที่พยาบาลได้ยากและง่าย สูตรที่ 1
22-124 ภิกษุผู้ควรและไม่ควรพยาบาลภิกษุไข้ สูตรที่ 2
22-125 ธรรมที่เป็นเหตุให้อายุสั้นและอายุยืน สูตรที่ 1
22-126 ธรรมที่เป็นเหตุให้อายุสั้นและอายุยืน สูตรที่ 2
22-127 ภิกษุผู้ควรหลีกออกจากหมู่
22-128 สุขของสมณะ
22-129 บุคคลที่ต้องเดือดร้อน
22-130 ความวิบัติ
22-131 การให้จักรหมุนไป สูตรที่ 1
22-132 การให้จักรหมุนไป สูตรที่ 2
22-133 ธรรมราชา
22-134 ทิศที่กษัตริย์ใช้ประทับ
22-135 ความปรารถนา สูตรที่ 1
22-136 ความปรารถนา สูตรที่ 2
22-137 คนหลับน้อย ตื่นมาก
22-138 องค์ประกอบของช้างต้นกินจุ
22-139 องค์ประกอบของช้างต้นที่ไม่อดทน
22-140 องค์ประกอบของช้างต้นที่เชื่อฟัง
22-141 บุคคลผู้ให้แล้วดูหมิ่น
22-142 บุคคลผู้ต้องอาบัติ
22-143 พระธรรมเทศนาที่สารันททเจดีย์
22-144 พระธรรมเทศนาที่ป่าติกัณฑกีวัน
22-145 ธรรมที่เป็นเหตุให้ตกนรก
22-146 ภิกษุผู้ควรคบเป็นมิตร
22-147 อสัปปุริสทาน
22-148 สัปปุริสทาน
22-149 ภิกษุผู้เป็นสมยวิมุต สูตรที่ 1
22-150 ภิกษุผู้เป็นสมยวิมุต สูตรที่ 2
22-151 สัมมัตตนิยาม สูตรที่ 1
22-152 สัมมัตตนิยาม สูตรที่ 2
22-153 สัมมัตตนิยาม สูตรที่ 3
22-154 เหตุเสื่อมแห่งพระสัทธรรม สูตรที่ 1
22-155 เหตุเสื่อมแห่งพระสัทธรรม สูตรที่ 2
22-156 เหตุเสื่อมแห่งพระสัทธรรม สูตรที่ 3
22-157 การพูดเป็นเรื่องไม่ดีและเรื่องดีสำหรับคนอื่น
22-158 ความครั่นคร้ามและความแกล้วกล้า
22-159 พระอุทายี
22-160 ธรรมที่บรรเทาได้ยาก
22-161 อุบายกำจัดอาฆาต สูตรที่ 1
22-162 อุบายกำจัดอาฆาต สูตรที่ 2
22-163 ภิกษุผู้ควรสนทนาด้วย
22-164 ภิกษุผู้ควรแก่สาชีพ
22-165 การถามปัญหา
22-166 นิโรธ
22-167 คุณสมบัติของภิกษุผู้เป็นโจทก์
22-168 โทษแห่งความทุศีลและคุณแห่งความมีศีล
22-169 เหตุให้ใคร่ครวญได้เร็ว
22-170 ท่านภัททชิ
22-171 ธรรมที่เป็นเหตุให้ครั่นคร้าม
22-172 ธรรรมที่เป็นเหตุให้แกล้วกล้า
22-173 ธรรมที่เป็นเหตุให้ตกนรก
22-174 ภัยเวร
22-175 อุบาสกจัณฑาล
22-176 ปีติ
22-177 การค้าขายที่อุบาสกไม่ควรประกอบ
22-178 พระราชา
22-179 คฤหัสถ์
22-180 ภเวสีอุบาสก
22-181 ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร
22-182 ภิกษุผู้ทรงผ้าบังสกุลเป็นวัตร
22-183 ภิกษุผู้อยู่โคนไม้เป็นวัตร
22-184 ภิกษุผู้อยู่ป่าช้าเป็นวัตร
22-185 ภิกษุผู้อยู่กลางแจ้งเป็นวัตร
22-186 ภิกษุผู้นั่งเป็นวัตร
22-187 ภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะตามที่จัดไว้เป็นวัตร
22-188 ภิกษุผู้นั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัตร
22-189 ภิกษุผู้ห้ามภัตที่เขานำมาถวายภายหลังเป็นวัตร
22-190 ภิกษุผู้ฉันในบาตรเป็นวัตร
22-191 ธรรมของพราหมณ์เปรียบเทียบกับสุนัข
22-192 โทณพราหมณ์
22-193 สังคารวพราหมณ์
22-194 พราหมณ์ชื่อการณปาลี
22-195 ปิงคิยานีพราหมณ์
22-196 มหาสุบิน
22-197 อันตรายของฝน
22-198 องค์แห่งวาจาสุภาษิต
22-199 เหตุให้ตระกูลประสพบุญ
22-200 ธาตุที่สลัด
22-201 ท่านกิมพิละ
22-202 การฟังธรรม
22-203 องค์ประกอบของม้าอาชาไนย
22-204 พละ
22-205 กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู
22-206 กิเลสเครื่องผูกใจ
22-207 อานิสงส์ของยาคู
22-208 ไม้สีฟัน
22-209 โทษของการแสดงธรรมด้วยเสียงขับยาว
22-210 ภิกษุผู้หลงลืมสติ
22-211 โทษของการด่า
22-212 โทษแห่งการทำความบาดหมาง
22-213 ศีล
22-214 บุคคลผู้พูดมาก
22-215 ความไม่อดทน สูตรที่ 1
22-216 ความไม่อดทน สูตรที่ 1
22-217 บุคคลผู้ไม่น่าเลื่อมใส สูตรที่ 1
22-218 บุคคลผู้ไม่น่าเลื่อมใส สูตรที่ 2
22-219 โทษของไฟ
22-220 นครมธุรา
22-221 การจาริกไปนาน สูตรที่ 1
22-222 การจาริกไปนาน สูตรที่ 2
22-223 การอยู่ประจำที่นาน
22-224 ความตระหนี่
22-225 ภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล สูตรที่ 1
22-226 ภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล สูตรที่ 2
22-227 โภคทรัพย์
22-228 ภัตรหุงต้มในเวลาสาย
22-229 งูเห่า สูตรที่ 1
22-230 งูเห่า สูตรที่ 2
22-231 ธรรมของเจ้าอาวาส
22-232 ธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นที่รัก
22-233 ธรรมที่เป็นเหตุให้อาวาสงดงาม
22-234 ธรรมที่เป็นเหตุให้มีอุปการะมากแก่อาวาส
22-235 ธรรมที่เป็นเหตุอนุเคราะห์คฤหัสถ์
22-236 คนที่ควรติเตียน สูตรที่ 1
22-237 คนที่ควรติเตียน สูตรที่ 2
22-238 คนที่ควรติเตียน สูตรที่ 3
22-239 ความตระหนี่ สูตรที่ 1
22-240 ความตระหนี่ สูตรที่ 2
22-241 ทุจริต สูตรที่ 1
22-242 กายทุจริต สูตรที่ 1
22-243 วจีจริต สูตรที่ 1
22-244 มโนทุจริต สูตรที่ 1
22-245 ทุจริต สูตรที่ 2
22-246 กายทุจริต สูตรที่ 2
22-247 วจีทุจริต สูตรที่ 2
22-248 มโนทุจริต สูตรที่ 2
22-249 ป่าช้า
22-250 ความเลื่อมใสเฉพาะบุคคล
22-251 คุณสมบัติของภิกษุผู้ให้อุปสมบท
22-252 คุณสมบัติของภิกษุผู้ให้นิสสัย
22-253 คุณสมบัติของภิกษุผู้ให้สามเณรอุปัฏฐาก
22-254 ความตระหนี่ 5 ประการ
22-255 การละความตระหนี่
22-256 ปฐมฌาน
22-257 สูตร 7 สูตร มีทุติยฌานสูตร เป็นต้น
22-258 ปฐมฌาน อีกนัยหนึ่ง
22-259 ทุติยฌานสูตร เป็นต้น อีกนัยหนึ่ง
22-260 ภิกษุภัตตุทเทสกะ
22-261 ภิกษุเสนาสนปัญญาปกะ เป็นต้น
22-262 ภิกษุ
22-263 ภิกษุณี เป็นต้น
22-264 อาชีวก
22-265 นิครนถ์ เป็นต้น
22-266 ราคเปยยาล
22-267 พระอาหุไนยบุคคล สูตรที่ 1
22-268 พระอาหุไนยบุคคล สูตรที่ 2
22-269 อินทรีย์
22-270 พละ
22-271 องค์ประกอบของม้าอาชาไนย สูตรที่ 1
22-272 องค์ประกอบของม้าอาชาไนย สูตรที่ 2
22-273 องค์ประกอบของม้าอาชาไนย สูตรที่ 3
22-274 อนุตตริยะ
22-275 อนุสสติฏฐาน
22-276 เจ้าศากยะมหานามะ
22-277 สารณียธรรม สูตรที่ 1
22-278 สารณียธรรม สูตรที่ 2
22-279 ธาตุที่สลัด
22-280 การอยู่อย่างมีความตายที่เจริญ
22-281 การอยู่อย่างมีกาลกิริยาที่เดือดร้อน
22-282 กุลปิตาคหบดี
22-283 การนอนหลับ
22-284 ชาวประมงจับปลา
22-285 การเจริญมรณัสสติ สูตรที่ 1
22-286 การเจริญมรณัสสติ สูตรที่ 2
22-287 หมู่บ้านสามะ
22-288 อปริหานิยธรรม
22-289 ภัย เป็นชื่อของกาม
22-290 ขุนเขาหิมพานต์
22-291 อนุสสติฏฐาน
22-292 พระมหากัจจานะ
22-293 สมัยที่ควรพบผู้เจริญภาวนา สูตรที่ 1
22-294 สมัยที่ควรพบผู้เจริญภาวนา สูตรที่ 2
22-295 ท่านพระอุทายี
22-296 อนุตตริยะ
22-297 ธรรมของพระเสขะ
22-298 อปริหานิยธรรม สูตรที่ 1
22-299 อปริหานิยธรรม สูตรที่ 2
22-300 พระมหาโมคคัลลานะ
22-301 ธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชชา
22-302 มูลเหตุแห่งวิวาท
22-303 องค์แห่งทักขิณาทาน
22-304 อัตตการ
22-305 เหตุให้เกิดกรรม
22-306 ท่านพระกิมมิละ
22-307 กองฟืน
22-308 ท่านพระนาคิตะ
22-309 นาค
22-310 อุบาสิกาชื่อมิคสาลา
22-311 ความเป็นหนี้
22-312 พระมหาจุนทะ
22-313 ธรรมที่ผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเอง สูตรที่ 1
22-314 ธรรมที่ผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเอง สูตรที่ 2
22-315 พระเมขะ
22-316 อินทรียสังวร
22-317 คุณธรรมของพระอานนท์
22-318 ความประสงค์ของกษัตริย์
22-319 ความไม่ประมาท
22-320 ท่านพระธัมมิกะ
22-321 พระโสณะ
22-322 พระผัคคุณะอาพาธ
22-323 อภิชาต 6 จำพวก
22-324 อาสวธรรม
22-325 คหบดีชื่อทารุกัมมิกะ
22-326 ท่านพระจิตตหัตถิสารีบุตร
22-327 ส่วนท่ามกลาง
22-328 ญาณเป็นเครื่องรู้อินทรีย์ของบุคคล
22-329 ธรรมบรรยาย ชำแรกกิเลส
22-330 การบันลือสีหนาท
22-331 อนาคามิผล
22-332 อรหัตตผล
22-333 มิตร
22-334 ภิกษุผู้ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะ
22-335 เทวดาแสดงธรรม
22-336 สมาธิ
22-337 ความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัด
22-338 ความมีกำลังในสมาธิ
22-339 การบรรลุปฐมฌาน สูตรที่ 1
22-340 การบรรลุปฐมฌาน สูตรที่ 2
22-341 ธรรมที่เป็นเหตุให้อยู่เป็นทุกข์
22-342 อรหัตตผล
22-343 ญาณทัสสนะที่ยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์
22-344 ธรรมที่เป็นเหตุให้มีสุขโสมนัส
22-345 การบรรลุกุศลธรรม
22-346 การบรรลุความเป็นใหญ่
22-347 ธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในนรก สูตรที่ 1
22-348 ธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในนรก สูตรที่ 2
22-349 ธรรมชั้นเลิศ
22-350 วันและคืน
22-351 สีติภาวะ
22-352 ธรรมเป็นเครื่องกั้น
22-353 ผู้ฆ่า
22-354 การฟังด้วยดี
22-355 ธรรมที่บุคคลยังละไม่ได้
22-356 ธรรมที่บุคคลละได้
22-357 ผู้ไม่อาจให้ธรรมเกิดขึ้น
22-358 ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ สูตรที่ 1
22-359 ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ สูตรที่ 2
22-360 ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ สูตรที่ 3
22-361 ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ สูตรที่ 4
22-362 เหตุปรากฏ
22-363 อานิสงส์แห่งโสดาปัตติผล
22-364 ความเป็นของไม่เที่ยง
22-365 ความเป็นทุกข์
22-366 ความเป็นอนัตตา
22-367 นิพพาน
22-368 ความไม่มั่นคง
22-369 นิพพิทาสัญญาเหมือนเพชฌฆาตผู้เงื้อดาบขึ้น
22-370 อตัมมยะ
22-371 ภพและสิกขา
22-372 ตัณหาและมานะ
22-373 ราคะ
22-374 ทุจริต
22-375 วิตก
22-376 สัญญา
22-377 ธาตุ
22-378 อัสสาททิฏฐิ
22-379 อรติ
22-380 สันตุฏฐิตา
22-381 ความเป็นผู้ว่ายาก
22-382 อุทธัจจะ
22-383 ผู้ควรเจริญกายานุปัสสนา
22-384 ผู้ควรเจริญธรรมานุปัสสนา
22-385 ตปุสสคหบดี
22-386 ภัลลิกคหบดี เป็นต้น
22-387 ราคเปยยาล

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.