เล่ม 19 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค


19-001 อวิชชา
19-002 ความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นพรหมจรรย์กึ่งหนึ่ง
19-003 พระสารีบุตร
19-004 ชาณุสโสณิพราหมณ์
19-005 คำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการประพฤติพรหมจรรย์
19-006 ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามปัญหา สูตรที่ 1
19-007 ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามปัญหา สูตรที่ 2
19-008 การจำแนกอริยมรรค
19-009 อุปมาด้วยเดือย
19-010 นันทิยปริพาชก
19-011 วิหารธรรม สูตรที่ 1
19-012 วิหารธรรม สูตรที่ 2
19-013 องค์คุณของพระเสขะ
19-014 ความเกิดขึ้นแห่งธรรม สูตรที่ 1
19-015 ความเกิดขึ้นแห่งธรรม สูตรที่ 2
19-016 ธรรมอันบริสุทธิ์ สูตรที่ 1
19-017 ธรรมอันบริสุทธิ์ สูตรที่ 2
19-018 การสนทนาธรรมในกุกกุฏาราม สูตรที่ 1
19-019 การสนทนาธรรมในกุกกุฏาราม สูตรที่ 2
19-020 การสนทนาธรรมในกุกกุฏาราม สูตรที่ 3
19-021 มิจฉัตตธรรม
19-022 อกุศลกรรม
19-023 ปฏิปทา สูตรที่ 1
19-024 ปฏิปทา สูตรที่ 2
19-025 อสัตบุรุษ สูตรที่ 1
19-026 อสัตบุรุษ สูตรที่ 2
19-027 อุปมาด้วยหม้อ
19-028 สมาธิ
19-029 เวทนา
19-030 พระอุตติยะ
19-031 การปฏิบัติ สูตรที่ 1
19-032 การปฏิบัติ สูตรที่ 2
19-033 ธรรมที่บุคคลพลาด
19-034 ธรรมที่ให้ถึงฝั่ง
19-035 ความเป็นสมณะ สูตรที่ 1
19-036 ความเป็นสมณะ สูตรที่ 2
19-037 ความเป็นพรหม สูตรที่ 1
19-038 ความเป็นพรหม สูตรที่ 2
19-039 พรหมจรรย์ สูตรที่ 1
19-040 พรหมจรรย์ สูตรที่ 2
19-041 มรรคและปฏิปทาเพื่อสำรอกราคะ
19-042 พระสูตร 6 สูตร มี สังโยชนปหานสูตร เป็นต้น
19-043 มรรคและปฏิปทาเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน
19-044 กัลยาณมิตร
19-045 พระสูตร 5 สูตร มีสีลสัมปทาสูตร เป็นต้น
19-046 โยนิโสมนสิการสัมปทา
19-047 กัลยาณมิตร
19-048 พระสูตร 5 สูตร มีสีลสัมปทาสูตร เป็นต้น
19-049 โยนิโสมนสิการสัมปทา
19-050 กัลยาณมิตร
19-051 พระสูตร 5 สูตร มีสีลสัมปทาสูตร เป็นต้น
19-052 โยนิโสมนสิการสัมปทา
19-053 กัลยาณมิตร
19-054 พระสูตร 5 สูตร มีสีลสัมปทาสูตร เป็นต้น
19-055 โยนิโสมนสิการสัมปทา
19-056 กัลยาณมิตร
19-057 พระสูตร 5 สูตร มีสีลสัมปทาสูตร เป็นต้น
19-058 โยนิโสมนสิการสัมปทา
19-059 กัลยาณมิตร
19-060 พระสูตร 5 สูตร มีสีลสัมปทาสูตร เป็นต้น
19-061 โยนิโสมนสิการสัมปทา
19-062 อุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่ทิศปราจีน สูตรที่ 1
19-063 พระสูตร 4 สูตร มีทุติยปาจีนนินนสูตร เป็นต้น
19-064 อุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่ทิศปราจีน สูตรที่ 6
19-065 อุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่สมุทร สูตรที่ 1
19-066 พระสูตร 5 สูตร มีทุติยสมุททนินนสูตร เป็นต้น
19-067 อุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่ทิศปราจีน สูตรที่ 1
19-068 พระสูตร 5 สูตร มีทุติยปาจีนนินนสูตร เป็นต้น
19-069 อุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่สมุทร สูตรที่ 1
19-070 พระสูตร 5 สูตร มีทุติยสมุททนินนสูตร เป็นต้น
19-071 อุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่ทิศปราจีน สูตรที่ 1
19-072 พระสูตร 5 สูตร มีทุติยปาจีนนินนสูตร เป็นต้น
19-073 อุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่สมุทร สูตรที่ 1
19-074 พระสูตร 5 สูตร มีทุติยสมุททนินนสูตร เป็นต้น
19-075 อุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่ทิศปราจีน สูตรที่ 1
19-076 พระสูตร 5 สูตร มีทุติยปาจีนนินนสูตร เป็นต้น
19-077 อุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่สมุทร สูตรที่ 1
19-078 พระสูตร 5 สูตร มีทุติยสมุททนินนสูตร เป็นต้น
19-079 พระตถาคตเป็นเลิศ
19-080 อุปมาด้วยรอยเท้าสัตว์
19-081 พระสูตร 5 สูตร มีกูฏสูตร เป็นต้น
19-082 พระสูตร 3 สูตร มีจันทิมสูตร เป็นต้น
19-083 อุปมาด้วยกำลัง
19-084 อุปมาด้วยพืช
19-085 อุปมาด้วยนาค
19-086 อุปมาด้วยต้นไม้
19-087 อุปมาด้วยหม้อ
19-088 อุปมาด้วยเดือย
19-089 อุปมาด้วยอากาศ
19-090 อุปมาด้วยเมฆฝน สูตรที่ 1
19-091 อุปมาด้วยเมฆฝน สูตรที่ 2
19-092 อุปมาด้วยเรือ
19-093 อุปมาด้วยอาคันตุกะ
19-094 อุปมาด้วยแม่น้ำ
19-095 การแสวงหา
19-096 มานะ
19-097 อาสวะ
19-098 ภพ
19-099 สภาวทุกข์
19-100 กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู
19-101 มลทิน
19-102 ทุกข์
19-103 เวทนา
19-104 ตัณหา
19-105 ตสินา
19-106 โอฆะ
19-107 โยคะ
19-108 อุปาทาน
19-109 คันถะ
19-110 อนุสัย
19-111 กามคุณ
19-112 นิวรณ์
19-113 อุปาทานขันธ์
19-114 โอรัมภาคิยสังโยชน์
19-115 อุทธัมภาคิยสังโยชน์
19-116 ขุนเขาหิมพานต์
19-117 อุปมาด้วยกาย
19-118 ศีล
19-119 อุปมาด้วยผ้า
19-120 ภิกษุทูลถามเรื่องโพชฌงค์
19-121 กุณฑลิยปริพาชก
19-122 อุปมาด้วยกลอนของเรือนยอด
19-123 พระอุปวาณะ
19-124 เหตุเกิดโพชฌงค์ สูตรที่ 1
19-125 เหตุเกิดโพชฌงค์ สูตรที่ 2
19-126 อุปมาด้วยสัตว์
19-127 อุปมาด้วยดวงอาทิตย์ สูตรที่ 1
19-128 อุปมาด้วยดวงอาทิตย์ สูตรที่ 2
19-129 ผู้อาพาธ สูตรที่ 1
19-130 ผู้อาพาธ สูตรที่ 2
19-131 ผู้อาพาธ สูตรที่ 3
19-132 ธรรมที่เป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่ง
19-133 ธรรมที่บุคคลพลาด
19-134 ธรรมที่เป็นอริยะ
19-135 ธรรมที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย
19-136 ธรรมที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้
19-137 การแสดงโพชฌงค์
19-138 ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งนิวรณ์
19-139 การมนสิการโดยไม่แยบคาย
19-140 อปริหานิยธรรม
19-141 มรรคและปฏิปทาเพื่อความสิ้นตัณหา
19-142 มรรคและปฏิปทาเพื่อความดับตัณหา
19-143 ทางอันเป็นส่วนแห่งการชำแรกกิเลส
19-144 ธรรมอันเป็นเอก
19-145 พระอุทายี
19-146 ธรรมที่เป็นกุศล สูตรที่ 1
19-147 ธรรมที่เป็นกุศล สูตรที่ 2
19-148 ความเศร้าหมองแห่งจิต
19-149 ธรรมที่ไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต
19-150 การมนสิการโดยไม่แยบคาย
19-151 การมนสิการโดยแยบคาย
19-152 ธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญ
19-153 นิวรณ์เครื่องกางกั้น
19-154 อุปมาด้วยต้นไม้
19-155 นิวรณ์
19-156 มานะ
19-157 พระเจ้าจักรพรรดิ
19-158 มาร
19-159 เหตุให้คนมีปัญญาทราม
19-160 เหตุให้คนมีปัญญา
19-161 เหตุให้เป็นคนจน
19-162 เหตุให้เป็นคนไม่จน
19-163 อุปมาด้วยดวงอาทิตย์
19-164 เหตุภายในให้โพชฌงค์เกิด
19-165 เหตุภายนอกให้โพชฌงค์เกิด
19-166 อาหารของนิวรณ์และโพชฌงค์
19-167 เหตุที่นิวรณ์และโพชฌงค์อาศัย
19-168 อุปมาด้วยไฟ
19-169 จิตมีเมตตา
19-170 สังคารวพราหมณ์
19-171 อภัยราชกุมาร
19-172 อัฏฐิกสัญญามีผลมาก
19-173 ปุฬวกสัญญา
19-174 วินิลกสัญญา
19-175 วิจฉิททกสัญญา
19-176 อุทธุมาตกสัญญา
19-177 เมตตา
19-178 กรุณา
19-179 มุทิตา
19-180 อุเบกขา
19-181 อานาปานสติ
19-182 อสุภสัญญา
19-183 มรณสัญญา
19-184 อาหาเรปฏิกูลสัญญา
19-185 อนภิรติสัญญา
19-186 อนิจจสัญญา
19-187 ทุกขสัญญา
19-188 อนัตตาสัญญา
19-189 ปหานสัญญา
19-190 วิราคสัญญา
19-191 นิโรธสัญญา
19-192 อุปมาด้วยแม่น้ำคงคา เป็นต้น
19-193 พระตถาคตเลิศกว่าสัตว์ทั้งหลาย เป็นต้น
19-194 อุปมาด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลัง เป็นต้น
19-195 การแสวงหา เป็นต้น
19-196 โอฆะ เป็นต้น
19-197 อุทธัมภาคิยสังโยชน์
19-198 อุปมาด้วยแม่น้ำคงคา เป็นต้น อีกสูตรหนึ่ง
19-199 พระตถาคตเลิศกว่าสัตว์ทั้งหลาย เป็นต้น
19-200 อุปมาด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลัง เป็นต้น อีกสูตรหนึ่ง
19-201 การแสวงหา เป็นต้น อีกสูตรหนึ่ง
19-202 โอฆะ เป็นต้น อีกสูตรหนึ่ง
19-203 พระธรรมเทศนาที่อัมพปาลีวัน
19-204 ผู้มีสติสัมปชัญญะ
19-205 ภิกษุ
19-206 พระธรรมเทศนาที่หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อสาลา
19-207 กองอกุศล
19-208 เหยี่ยว
19-209 ลิงติดตัง
19-210 อุปมาด้วยพ่อครัว
19-211 พระผู้มีพระภาคทรงพระประชวร
19-212 การสนทนาธรรมในสำนักภิกษุณี
19-213 มหาบุรุษ
19-214 พระธรรมเทศนาที่เมืองนาลันทา
19-215 จุนทสมณุทเทส
19-216 พระธรรมเทศนาที่อุกกเจลนิคม
19-217 พระพาหิยะ
19-218 พระอุตติยะ
19-219 ธรรมที่เป็นอริยะ
19-220 ท้าวสหัมบดีพรหม
19-221 ธรรมเทศนาที่เสทกนิคม
19-222 นางงามในชนบท
19-223 ศีลที่เป็นกุศล
19-224 ความดำรงอยู่ได้นานแห่งพระสัทธรรม
19-225 ความเสื่อมแห่งพระสัทธรรม
19-226 สติปัฏฐานล้วน
19-227 พราหมณ์คนหนึ่งทูลถามปัญหา
19-228 การเจริญสติปัฏฐานบางข้อ
19-229 การเจริญสติปัฏฐานครบบริบูรณ์
19-230 ผู้รู้โลก
19-231 สิริวัฑฒคหบดี
19-232 มานทินนคหบดี
19-233 ธรรมที่ไม่เคยฟังมาก่อน
19-234 ธรรมที่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด
19-235 ธรรมที่บุคคลพลาด
19-236 ผู้เจริญสติปัฏฐาน
19-237 ผู้มีสติสัมปชัญญะ
19-238 เหตุให้บรรลุอรหัตตผล
19-239 ผู้ละฉันทะ
19-240 ผู้กำหนดรู้สติปัฏฐาน
19-241 การเจริญสติปัฏฐาน
19-242 การจำแนกสติปัฏฐาน
19-243 อมตะ
19-244 ความเกิดแห่งสติปัฏฐาน
19-245 ทางเดียว
19-246 ผู้มีสติ
19-247 กองกุศล
19-248 ปาติโมกขสังวร
19-249 การละทุจริต
19-250 การชักชวนมิตรให้เจริญสติปัฏฐาน
19-251 เวทนา
19-252 อาสวะ
19-253 พระสูตร 12 สูตร มีคังคานทีสูตร เป็นต้น
19-254 พระตถาคต เป็นต้น
19-255 อุปมาด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลัง เป็นต้น
19-256 การแสวงหา เป็นต้น
19-257 อุทธัมภาคิยสังโยชน์
19-258 อินทรีย์ล้วน
19-259 พระโสดาบัน สูตรที่ 1
19-260 พระโสดาบัน สูตรที่ 2
19-261 พระอรหันต์ สูตรที่ 1
19-262 พระอรหันต์ สูตรที่ 2
19-263 สมณพราหมณ์ สูตรที่ 1
19-264 สมณพราหมณ์ สูตรที่ 2
19-265 การเห็นอินทรีย์ในธรรมต่าง ๆ
19-266 การจำแนกอินทรีย์ สูตรที่ 1
19-267 การจำแนกอินทรีย์ สูตรที่ 2
19-268 การได้อินทรีย์
19-269 ผลแห่งอินทรีย์โดยย่อ สูตรที่ 1
19-270 ผลแห่งอินทรีย์โดยย่อ สูตรที่ 2
19-271 ผลแห่งอินทรีย์โดยย่อ สูตรที่ 3
19-272 ผลแห่งอินทรีย์โดยพิสดาร สูตรที่ 1
19-273 ผลแห่งอินทรีย์โดยพิสดาร สูตรที่ 2
19-274 ผลแห่งอินทรีย์โดยพิสดาร สูตรที่ 3
19-275 ผลแห่งการปฏิบัติตามลำดับอินทรีย์
19-276 ผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์
19-277 ธรรมเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะ
19-278 เหตุที่ทำให้ไม่มีภพใหม่
19-279 ชีวิตินทรีย์
19-280 อัญญินทรีย์
19-281 พระเอกพีชีโสดาบัน
19-282 อินทรีย์ล้วน
19-283 พระโสดาบัน
19-284 พระอรหันต์
19-285 เหตุที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
19-286 สมณพราหมณ์ สูตรที่ 1
19-287 สมณพราหมณ์ สูตรที่ 2
19-288 อินทรีย์ล้วน
19-289 พระโสดาบัน
19-290 พระอรหันต์
19-291 สมณพราหมณ์ สูตรที่ 1
19-292 สมณพราหมณ์ สูตรที่ 2
19-293 การจำแนกอินทรีย์ สูตรที่ 1
19-294 การจำแนกอินทรีย์ สูตรที่ 2
19-295 การจำแนกอินทรีย์ สูตรที่ 3
19-296 อุปมาด้วยไม้เสียดสีกัน
19-297 อินทรีย์ที่เกิดสับลำดับกัน
19-298 ผู้มีความแก่
19-299 อุณณาภพราหมณ์
19-300 พระธรรมเทศนาที่เมืองสาเกต
19-301 พระธรรมเทศนาที่ปุพพโกฏฐกะ
19-302 พระธรรมเทศนาที่บุพพาราม สูตรที่ 1
19-303 พระธรรมเทศนาที่บุพพาราม สูตรที่ 2
19-304 พระธรรมเทศนาที่บุพพาราม สูตรที่ 3
19-305 พระธรรมเทศนาที่บุพพาราม สูตรที่ 4
19-306 พระปิณโฑลภารทวาชะ
19-307 พระธรรมเทศนาที่อาปณนิคม
19-308 พระธรรมเทศนาที่หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อสาลา
19-309 พระธรรมเทศนาที่นิคมของชาวมัลละ
19-310 พระเสขะและพระอเสขะ
19-311 อุปมาด้วยรอยเท้าสัตว์
19-312 อุปมาด้วยแก่นไม้
19-313 ภิกษุตั้งอยู่ในธรรมอันเป็นเอก
19-314 ท้าวสหัมบดีพรหม
19-315 การสนทนาธรรมที่ถ้ำสุกรขาตา
19-316 ความเกิดขึ้นแห่งอินทรีย์ สูตรที่ 1
19-317 ความเกิดขึ้นแห่งอินทรีย์ สูตรที่ 2
19-318 ธรรมที่เป็นไปเพื่อละสังโยชน์
19-319 ธรรมที่เป็นไปเพื่อถอนอนุสัย
19-320 ธรรมที่เป็นไปเพื่อกำหนดรู้อัทธานะ
19-321 ธรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ
19-322 ผลแห่งการเจริญอินทรีย์ สูตรที่ 1
19-323 ผลแห่งการเจริญอินทรีย์ สูตรที่ 2
19-324 อุปมาด้วยต้นไม้ สูตรที่ 1
19-325 อุปมาด้วยต้นไม้ สูตรที่ 2
19-326 อุปมาด้วยต้นไม้ สูตรที่ 3
19-327 อุปมาด้วยต้นไม้ สูตรที่ 4
19-328 อุปมาด้วยแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน เป็นต้น
19-329 อัปปมาทวรรคพึงให้พิสดาร
19-330 พลกรณียวรรคพึงให้พิสดาร
19-331 เอสนาวรรคพึงให้พิสดาร
19-332 โอฆะ
19-333 อุปมาด้วยแม่น้ำคงคาไหลไปสู้ทิศปราจีนเป็นต้น
19-334 โอฆะ
19-335 อุปมาด้วยแม่น้ำคงคาไหลไปสู้ทิศปราจีนเป็นต้น
19-336 ความไม่ประมาท
19-337 อุปมาด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลัง เป็นต้น
19-338 พระสูตร 10 สูตร มีเอสนาสูตรเป็นต้น
19-339 หมวดว่าด้วยโอฆะ
19-340 หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล
19-341 หมวดว่าด้วยโอฆะ
19-342 หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล
19-343 หมวดว่าด้วยการแสวงหา
19-344 หมวดว่าด้วยโอฆะ
19-345 ธรรมที่เป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้
19-346 ธรรมที่บุคคลพลาด
19-347 ธรรมที่เป็นอริยะ
19-348 ธรรมที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย
19-349 เหตุที่ทำฤทธิ์บางอย่างให้สำเร็จ
19-350 เหตุที่ทำฤทธิ์บริบูรณ์ให้สำเร็จ
19-351 เหตุที่ทำให้ภิกษุได้วิมุตติ
19-352 เหตุที่ทำให้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
19-353 ญาณเกิดขึ้นเพราะเจริญอิทธิบาท
19-354 พระธรรมเทศนาที่ปาวาลเจดีย์
19-355 พระดำริก่อนตรัสรู้
19-356 การเจริญอิทธิบาทมีผลานิสงส์มาก
19-357 ฉันทสมาธิ
19-358 พระโมคคัลลานะแสดงฤทธิ์
19-359 อุณณาภพราหมณ์
19-360 สมณพราหมณ์ สูตรที่ 1
19-361 สมณพราหมณ์ สูตรที่ 2
19-362 เหตุที่ทำให้ภิกษุได้วิมุตติ
19-363 การแสดงอิทธิฤทธิ์ เป็นต้น
19-364 การจำแนกอิทธิบาท
19-365 ทางแห่งการเจริญอิทธิบาท
19-366 อุปมาด้วยก้อนเหล็กที่ถูกไฟเผา
19-367 เหตุที่ทำให้ภิกษุได้วิมุตติ
19-368 อิทธิบาทล้วน
19-369 ผลแห่งการเจริญอิทธิบาท สูตรที่ 1
19-370 ผลแห่งการเจริญอิทธิบาท สูตรที่ 2
19-371 พระอานนท์ สูตรที่ 1
19-372 พระอานนท์ สูตรที่ 2
19-373 ภิกษุ สูตรที่ 1
19-374 ภิกษุ สูตรที่ 2
19-375 พระโมคคัลลานะ
19-376 พระตถาคต
19-377 อุปมาด้วยแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน เป็นต้น
19-378 อัปปมาทวรรคพึงให้พิสดาร
19-379 พลกรณียวรรคพึงให้พิสดาร
19-380 เอสนาวรรคพึงให้พิสดาร
19-381 โอฆะ เป็นต้น
19-382 ผู้หลีกเร้นอยู่ในที่สงัด สูตรที่ 1
19-383 ผู้หลีกเร้นอยู่ในที่สงัด สูตรที่ 2
19-384 การสนทนาธรรมที่ริมฝั่งแม่น้ำสุตนุ
19-385 การสนทนาธรรมที่กัณฏกีวัน สูตรที่ 1
19-386 การสนทนาธรรมที่กัณฏกีวัน สูตรที่ 2
19-387 การสนทนาธรรมที่กัณฏกีวัน สูตรที่ 3
19-388 ธรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นตัณหา
19-389 ธรรมเทศนาที่สลฬาคาร
19-390 การสนทนาธรรมในอัมพปาลีวัน
19-391 พระอนุรุทธะอาพาธหนัก
19-392 เหตุที่ทำให้ระลึกได้ตั้ง 1000 กัป
19-393 เหตุที่ทำให้แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง
19-394 เหตุที่ทำให้มีหูทิพย์
19-395 เหตุที่ทำให้ได้เจโตปริยญาณ
19-396 เหตุที่ทำให้รู้ชัดฐานะและอฐานะ
19-397 เหตุที่ทำให้รู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรม
19-398 เหตุที่ทำให้รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงภูมิทั้งปวง
19-399 เหตุที่ทำให้รู้ชัดโลกที่มีธาตุแตกต่างกัน
19-400 เหตุที่ทำให้รู้ชัดหมู่สัตว์ที่มีอัธยาศัยต่างกัน
19-401 เหตุที่ทำให้รู้ชัดความแก่อ่อนแห่งอินทรีย์
19-402 เหตุที่ทำให้รู้ชัดความเศร้าหมองแห่งฌาน เป็นต้น
19-403 เหตุที่ทำให้ระลึกชาติก่อนได้
19-404 เหตุที่ทำให้มีตาทิพย์
19-405 เหตุที่ทำให้สิ้นอาสวะ
19-406 ฌาน เป็นต้น
19-407 อัปปมาทวรรคพึงให้พิสดาร
19-408 พลกรณียวรรคพึงให้พิสดาร
19-409 เอสนาวรรคพึงให้พิสดาร
19-410 โอฆะ
19-411 ธรรมอันเป็นเอก
19-412 การเจริญโพชฌงค์
19-413 อานาปานสติล้วน
19-414 ผลแห่งการเจริญอานาปานสติ สูตรที่ 1
19-415 ผลแห่งการเจริญอานาปานสติ สูตรที่ 2
19-416 พระอริฏฐะ
19-417 พระมหากัปปินะ
19-418 อุปมาด้วยประทีป
19-419 พระธรรมเทศนาที่กรุงเวสาลี
19-420 พระกิมิละ
19-421 พระธรรมเทศนาที่กรุงอิจฉานังคละ
19-422 ข้อกังขาของเจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะ
19-423 พระอานนท์ สูตรที่ 1
19-424 พระอานนท์ สูตรที่ 2
19-425 ภิกษุ สูตรที่ 1
19-426 ภิกษุ สูตรที่ 2
19-427 ธรรมที่เป็นไปเพื่อละสังโยชน์
19-428 ธรรมที่เป็นไปเพื่อถอนอนุสัย
19-429 ธรรมที่เป็นไปเพื่อกำหนดรู้อัทธานะ
19-430 ธรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ
19-431 พระเจ้าจักรพรรดิ
19-432 ผู้ประสบสุขอันหยั่งลงสู่พรหมจรรย์
19-433 ทีฆาวุอุบาสก
19-434 พระสารีบุตร สูตรที่ 1
19-435 พระสารีบุตร สูตรที่ 2
19-436 ช่างไม้
19-437 พราหมณ์และคหบดีชาวเวฬุทวารคาม
19-438 ธรรมบรรยายที่พระตำหนักอิฐ สูตรที่ 1
19-439 ธรรมบรรยายที่พระตำหนักอิฐ สูตรที่ 2
19-440 ธรรมบรรยายที่พระตำหนักอิฐ สูตรที่ 3
19-441 ภิกษุณีสงฆ์ 1000 รูป
19-442 ข้อบัญญัติของพราหมณ์
19-443 พระอานนทเถระ
19-444 ธรรมที่ให้พ้นภัยคือทุคติ
19-445 ธรรมที่ให้พ้นภัยคือทุคติและวินิบาต
19-446 การชักชวนมิตรอำมาตย์ สูตรที่ 1
19-447 การชักชวนมิตรอำมาตย์ สูตรที่ 2
19-448 การจาริกในเทวโลก สูตรที่ 1
19-449 การจาริกในเทวโลก สูตรที่ 2
19-450 การจาริกในเทวโลก สูตรที่ 3
19-451 เจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะ สูตรที่ 1
19-452 เจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะ สูตรที่ 2
19-453 เจ้าศากยะพระนามว่าโคธา
19-454 เจ้าศากยะพระนามว่าสรณานิ สูตรที่ 1
19-455 เจ้าศากยะพระนามว่าสรณานิ สูตรที่ 2
19-456 อนาถบิณฑิกคหบดี สูตรที่ 1
19-457 อนาถบิณฑิกคหบดี สูตรที่ 2
19-458 อริยสาวกระงับภัยเวร สูตรที่ 1
19-459 อริยสาวกระงับภัยเวร สูตรที่ 2
19-460 มหาอำมาตย์ของเจ้าลิจฉวี ชื่อนันทกะ
19-461 ห้วงบุญกุศล สูตรที่ 1
19-462 ห้วงบุญกุศล สูตรที่ 2
19-463 ห้วงบุญกุศล สูตรที่ 3
19-464 เทวบท สูตรที่ 1
19-465 เทวบท สูตรที่ 2
19-466 ผู้มีธรรมมาสู่เทวสภา
19-467 เจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะ
19-468 อุปมาด้วยฝนตก
19-469 พระนางสากิยานีพระนามว่ากาฬิโคธา
19-470 เจ้าศากยะพระนามว่านันทิยะ
19-471 ห้วงบุญกุศล สูตรที่ 1
19-472 ห้วงบุญกุศล สูตรที่ 2
19-473 ห้วงบุญกุศล สูตรที่ 3
19-474 ผู้มีธรรมเป็นผู้มีทรัพย์มาก สูตรที่ 1
19-475 ผู้มีธรรมเป็นผู้มีทรัพย์มาก สูตรที่ 2
19-476 องค์คุณล้วนของพระโสดาบัน
19-477 เจ้าศากยะพระนามว่านันทิยะ
19-478 เจ้าศากยะพระนามว่าภัททิยะ
19-479 เจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะ
19-480 องค์เครื่องบรรลุโสดา
19-481 ตรัสองค์คุณของพระโสดาบันที่มีคาถา
19-482 ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาในกรุงสาวัตถี
19-483 ธัมมทินนอุบาสก
19-484 อุบาสกป่วย
19-485 ธรรมที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผล
19-486 ธรรมที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผล
19-487 ธรรมที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล
19-488 ธรรมที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งอรหัตตผล
19-489 ธรรมที่เป็นไปเพื่อได้เฉพาะซึ่งปัญญา
19-490 ธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา
19-491 ธรรมที่เป็นไปเพื่อความไพบูลย์แห่งปัญญา
19-492 ธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามาก
19-493 ธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาแน่น
19-494 ธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาไพบูลย์
19-495 ธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาลึกซึ่ง
19-496 ธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาหาประมาณมิได้
19-497 ธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาดุจแผ่นดิน
19-498 ธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาหลากหลาย
19-499 ธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาเร็ว
19-500 ธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาฉับพลัน
19-501 ธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาร่าเริง
19-502 ธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาแล่นไป
19-503 ธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญากล้า
19-504 ธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาชำแรกกิเลส
19-505 สมาธิ
19-506 ผู้หลีกเร้น
19-507 กุลบุตร สูตรที่ 1
19-508 กุลบุตร สูตรที่ 2
19-509 สมณพรามหณ์ สูตรที่ 1
19-510 สมณพรามหณ์ สูตรที่ 2
19-511 การตรึกถึงอริยสัจ
19-512 การคิดเรื่องอริยสัจ
19-513 การกล่าวทุ่มถียงแก่งแย่งกัน
19-514 ติรัจฉานกถา
19-515 การประกาศพระธรรมจักร
19-516 พระตถาคต
19-517 อุปาทานขันธ์
19-518 อายตนะภายใน
19-519 การทรงจำอริยสัจ สูตรที่ 1
19-520 การทรงจำอริยสัจ สูตรที่ 2
19-521 อวิชชา
19-522 วิชชา
19-523 การจำแนกอริยสัจ
19-524 สิ่งจริงแท้
19-525 พระธรรมเทศนาที่โกฏิคาม สูตรที่ 1
19-526 พระธรรมเทศนาที่โกฏิคาม สูตรที่ 2
19-527 เหตุให้เรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
19-528 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
19-529 ความสิ้นอาสวะ
19-530 การชักชวนมิตรให้รู้อริยสัจ
19-531 สิ่งจริงแท้
19-532 พระตถาคตเป็นอริยะในโลก
19-533 อริยสัจที่ควรกำหนดรู้
19-534 พระควัมปติ
19-535 พระธรรมเทศนาที่สีสปาวัน
19-536 อุปมาด้วยใบตะเคียน
19-537 อุปมาด้วยท่อนไม้
19-538 อุปมาด้วยผ้าที่ถูกไฟไหม้
19-539 อุปมาด้วยผู้ถูกหอก 100 เล่มทิ่มแทง
19-540 อุปมาด้วยหลาวเสียบสัตว์
19-541 อุปมาด้วยดวงอาทิตย์ สูตรที่ 1
19-542 อุปมาด้วยดวงอาทิตย์ สูตรที่ 2
19-543 อุปมาด้วยเสาเขื่อนที่ปักไว้ลึก
19-544 สมณพราหมณ์ผู้ต้องการโต้วาทะ
19-545 การคิดเรื่องโลก
19-546 เหวคือสังสารวัฏ
19-547 นรกชื่อมหาปริฬาหะ
19-548 อุปมาด้วยเรือนยอด
19-549 อุปมาด้วยปลายขนทราย
19-550 ความมืดคือสังสารวัฏ
19-551 อุปมาด้วยแอกมีรูเดียว สูตรที่ 1
19-552 อุปมาด้วยแอกมีรูเดียว สูตรที่ 2
19-553 อุปมาด้วยขุนเขาสิเนรุ สูตรที่ 1
19-554 อุปมาด้วยขุนเขาสิเนรุ สูตรที่ 2
19-555 อุปมาด้วยฝุ่นที่ปลายเล็บ
19-556 อุปมาด้วยน้ำในสระโบกขรณี
19-557 อุปมาด้วยน้ำที่ไหลมาบรรจบกัน สูตรที่ 1
19-558 อุปมาด้วยน้ำที่ไหลมาบรรจบกัน สูตรที่ 2
19-559 อุปมาด้วยแผ่นดินใหญ่ สูตรที่ 1
19-560 อุปมาด้วยแผ่นดินใหญ่ สูตรที่ 2
19-561 อุปมาด้วยน้ำในมหาสมุทร สูตรที่ 1
19-562 อุปมาด้วยน้ำในมหาสมุทร สูตรที่ 2
19-563 อุปมาด้วยขุนเขาหิมพานต์ สูตรที่ 1
19-564 อุปมาด้วยขุนเขาหิมพานต์ สูตรที่ 2
19-565 สัตว์ที่กลับมาเกิดนอกจากมนุษย์
19-566 สัตว์ที่กลับมาเกิดในปัจจันตชนบท
19-567 สัตว์ที่มีปัญญาจักษุ
19-568 สัตว์ที่เว้นขาดจากการดื่มสุราและเมรัย
19-569 สัตว์ที่เกิดในน้ำ
19-570 สัตว์ที่เกื้อกูลแก่มารดา
19-571 สัตว์ที่เกื้อกูลแก่บิดา
19-572 สัตว์ที่เกื้อกูลแก่สมณะ
19-573 สัตว์ที่เกื้อกูลแก่พราหมณ์
19-574 สัตว์ที่อ่อนน้อมต่อผู้เจริญ
19-575 สัตว์ที่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์
19-576 สัตว์ที่เว้นขาดจากการลักทรัพย์
19-577 สัตว์ที่เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม
19-578 สัตว์ที่เว้นขาดจากการพูดเท็จ
19-579 สัตว์ที่เว้นขาดจากคำส่อเสียด
19-580 สัตว์ที่เว้นขาดจากคำหยาบ
19-581 สัตว์ที่เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ
19-582 สัตว์ที่เว้นขาดจากการพรากพีชคามและภูตคาม
19-583 สัตว์ที่เว้นขาดจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
19-584 สัตว์ที่เว้นขาดจากของหอมและเครื่องลูบไล้
19-585 สัตว์ที่เว้นขาดจากการฟ้อนรำ ขับร้อง
19-586 สัตว์ที่เว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่
19-587 สัตว์ที่เว้นขาดจากการรับทองและเงิน
19-588 สัตว์ที่เว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ
19-589 สัตว์ที่เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ
19-590 สัตว์ที่เว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี
19-591 สัตว์ที่เว้นขาดจากการรับทาสหญิงและทางชาย
19-592 สัตว์ที่เว้นขาดจากการรับแพะและแกะ
19-593 สัตว์ที่เว้นขาดจากการรับไก่และสุกร
19-594 สัตว์ที่เว้นขาดจากการรับช้าง โค ม้า
19-595 สัตว์ที่เว้นขาดจากการรับเรือกสวน ไร่นา และที่ดิน
19-596 สัตว์ที่เว้นขาดจากการซื้อการขาย
19-597 สัตว์ที่เว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทน
19-598 สัตว์ที่เว้นขาดจากการโกงด้วยตาชั่ง
19-599 สัตว์ที่เว้นขาดจากการรับสินบน
19-600 สัตว์ที่เว้นขาดจากการตัด เป็นต้น
19-601 สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรก
19-602 สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน
19-603 สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในภูมิแห่งเปรต
19-604 สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาและเกิดในนรก เป็นต้น
19-605 สัตว์ที่จุติจากเทวดาไปเกิดในนรก เป็นต้น
19-606 สัตว์ที่จุติจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์และเกิดในนรก
19-607 สัตว์ที่จุติจากนรกมาเกิดเป็นมนุษย์และเกิดในนรก เป็นต้น
19-608 สัตว์ที่จุติจากนรกมาเกิดเป็นเทวดาและเกิดในนรก เป็นต้น
19-609 สัตว์ดิรัจฉานที่จุติมาเกิดเป็นมนุษย์และเกิดในนรก เป็นต้น
19-610 สัตว์ดิรัจฉานที่จุติไปเกิดเป็นเทวดา และเกิดในนรก เป็นต้น
19-611 เปรตที่จุติมาเกิดเป็นมนุษย์และเกิดในนรก เป็นต้น
19-612 เปรตที่จุติไปเกิดเป็นเทวดาและเกิดในนรก เป็นต้น
19-613 เปรตที่จุติไปเกิดเป็นเทวดาและเกิดในภูมิแห่งเปรต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.