เล่ม 18 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค


18-001 อายตนะภายในไม่เที่ยง
18-002 อายตนะภายในเป็นทุกข์
18-003 อายตนะภายในเป็นอนัตตา
18-004 อายตนะภายนอกไม่เที่ยง
18-005 อายตนะภายนอกเป็นทุกข์
18-006 อายตนะภายนอกเป็นอนัตตา
18-007 อายตนะภายในทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตไม่เที่ยง
18-008 อายตนะภายในทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกข์
18-009 อายตนะภายในทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นอนัตตา
18-010 อายตนะภายนอกทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตไม่เที่ยง
18-011 อายตนะภายนอกทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกข์
18-012 อายตนะภายนอกทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นอนัตตา
18-013 ความดำริก่อนตรัสรู้ สูตรที่ 1
18-014 ความดำริก่อนตรัสรู้ สูตรที่ 2
18-015 การแสวงหาคุณของอายตนะ สูตรที่ 1
18-016 การแสวงหาคุณของอายตนะ สูตรที่ 2
18-017 การปฏิเสธคุณของอายตนะ สูตรที่ 1
18-018 การปฏิเสธคุณของอายตนะ สูตรที่ 2
18-019 ผู้เพลิดเพลินอายตนะ สูตรที่ 1
18-020 ผู้เพลิดเพลินอายตนะ สูตรที่ 2
18-021 ความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ สูตรที่ 1
18-022 ความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ สูตรที่ 2
18-023 สิ่งทั้งปวง
18-024 ธรรมเพื่อละสิ่งทั้งปวง
18-025 ธรรมเพื่อรู้ยิ่งกำหนดรู้และละสิ่งทั้งปวง
18-026 ผู้ไม่กำหนดรู้สิ่งทั้งปวง สูตรที่ 1
18-027 ผู้ไม่กำหนดรู้สิ่งทั้งปวง สูตรที่ 2
18-028 สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน
18-029 สิ่งทั้งปวงเป็นของมืดมน
18-030 ปฏิปทาอันสมควรแก่การเพิกถอนความกำหนดหมาย
18-031 ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การเพิกถอน
18-032 ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การเพิกถอน สูตรที่ 2
18-033 พระสูตร 10 สูตร มีชาติธัมมสูตร เป็นต้น
18-034 พระสูตร 9 สูตร มีอนิจจสูตร เป็นต้น
18-035 สิ่งทั้งปวงถูกเบียดเบียน
18-036 การละอวิชชา
18-037 การละสังโยชน์
18-038 การถอนสังโยชน์
18-039 การละอาสวะ
18-040 การถอนอาสวะ
18-041 การละอนุสัย
18-042 การถอนอนุสัย
18-043 ธรรมเพื่อกำหนดรู้อุปาทานทั้งปวง
18-044 ธรรมเพื่อครอบงำอุปาทานทั้งปวง สูตรที่ 1
18-045 ธรรมเพื่อครอบงำอุปาทานทั้งปวง สูตรที่ 2
18-046 พระมิคชาละ สูตรที่ 1
18-047 พระมิคชาละ สูตรที่ 2
18-048 พระสมิทธิทูลถามปัญหาเรื่องมาร สูตรที่ 1
18-049 พระสมิทธิทูลถามปัญหาเรื่องสัตว์
18-050 พระสมิทธิทูลถามปัญหาเรื่องทุกข์
18-051 พระสมิทธิทูลถามปัญหาเรื่องโลก
18-052 พระอุปเสนะถูกพิษงู
18-053 พระอุปวาณะทูลถามธรรมที่พึงเห็นเอง
18-054 ผัสสายตนะ 6 ประการ สูตรที่ 1
18-055 ผัสสายตนะ 6 ประการ สูตรที่ 2
18-056 ผัสสายตนะ 6 ประการ สูตรที่ 3
18-057 ภิกษุผู้อาพาธ สูตรที่ 1
18-058 ภิกษุผู้อาพาธ สูตรที่ 2
18-059 ทรงแสดงอนิจจธรรมแก่พระราธะ
18-060 ทรงแสดงทุกขธรรมแก่พระราธะ
18-061 ทรงแสดงอนัตตธรรมแก่พระราธะ
18-062 การละอวิชชา สูตรที่ 1
18-063 การละอวิชชา สูตรที่ 2
18-064 ภิกษุหลายรูป
18-065 ปัญหาเรื่องโลก
18-066 พระผัคคุนะทูลถามปัญหา
18-067 สิ่งที่มีความแตกสลายเป็นธรรมดา
18-068 โลกว่าง
18-069 ธรรมโดยย่อ
18-070 พระฉันนะ
18-071 พระปุณณะ
18-072 พระพาหิยะ
18-073 ความหวั่นไหว สูตรที่ 1
18-074 ความหวั่นไหว สูตรที่ 2
18-075 ธรรมคู่กัน สูตรที่ 1
18-076 ธรรมคู่กัน สูตรที่ 2
18-077 การไม่ฝึกไม่คุ้มครองอายตนะ
18-078 พระมาลุกยบุตร
18-079 ปริหานธรรม
18-080 ภิกษุผู้อยู่ด้วยความประมาท
18-081 ความสำรวม
18-082 สมาธิ
18-083 การหลีกเร้น
18-084 สิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย สูตรที่ 1
18-085 สิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย สูตรที่ 2
18-086 อุทกดาบส
18-087 ธรรมที่เป็นเหตุให้บุคคลมีความเกษมจากโยคะ
18-088 สุขทุกข์อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น
18-089 ความเกิดแห่งทุกข์
18-090 ความเกิดแห่งโลก
18-091 ความถือตัวว่าเราเลิสกว่าเขา
18-092 ธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์
18-093 ธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปาทาน
18-094 การกำหนดรู้อายตนะภายใน
18-095 การกำหนดรู้อายตนะภายนอก
18-096 การแอบฟังธรรม
18-097 บ่วงมาร สูตรที่ 1
18-098 บ่วงมาร สูตรที่ 2
18-099 การถึงที่สุดแห่งโลก
18-100 กามคุณ
18-101 ท้าวสักกะทูลถามปัญหา
18-102 ปัญจสิขเทพบุตร
18-103 สัทธิวิหาริกของพระสารีบุตร
18-104 การประทานโอวาทแก่พระราหุล
18-105 ธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์
18-106 ธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปาทาน
18-107 คหบดีชาวเมืองเวสาลี
18-108 คหบดีชาวแคว้นวัชชี
18-109 คหบดีชาวเมืองนาฬันทา
18-110 พระปิณโฑลภารทวาชะ
18-111 โสณคหบดีบุตร
18-112 โฆสิตคหบดีบุตร
18-113 หาลิททกานิคหบดี
18-114 นกุลปิตุคหบดี
18-115 โลหิจจพราหมณ์
18-116 เวรหัญจานีพราหมณี
18-117 เทวทหนิคม
18-118 ขณะ
18-119 ผู้ยินดีในรูป สูตรที่ 1
18-120 ผู้ยินดีในรูป สูตรที่ 2
18-121 สิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย สูตรที่ 1
18-122 สิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย สูตรที่ 2
18-123 เหตุเกิดแห่งอายตนะภายในไม่เที่ยง
18-124 เหตุเกิดแห่งอายตนะภายในเป็นทุกข์
18-125 เหตุเกิดแห่งอายตนะภายในเป็นอนัตตา
18-126 เหตุเกิดแห่งอายตนะภายนอกไม่เที่ยง
18-127 เหตุเกิดแห่งอายตนะภายนอกเป็นทุกข์
18-128 เหตุเกิดแห่งอายตนะภายนอกเป็นอนัตตา
18-129 กรรมและความดับกรรม
18-130 ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพาน สูตรที่ 1
18-131 ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพาน สูตรที่ 2
18-132 ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพาน สูตรที่ 3
18-133 ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพาน สูตรที่ 4
18-134 อันเตวาสิก
18-135 คำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการประพฤติพรหมจรรย์
18-136 คำถามเกี่ยวกับเหตุ
18-137 ผู้เพียบพร้อมด้วยอินทรีย์
18-138 การถามเรื่องพระธรรมกถึก
18-139 ความสิ้นไปแห่งความเพลิดเพลินในอายตนะภายใน
18-140 ความสิ้นไปแห่งความเพลิดเพลินในอายตนะภายนอก
18-141 ความสิ้นไปแห่งความเพลิดเพลินในอายตนะภายในที่ไม่เที่ยง
18-142 ความสิ้นไปแห่งความเพลิดเพลินในอายตนะภายนอกที่ไม่เที่ยง
18-143 การเจริญสมาธิในชีวกัมพวัน
18-144 การหลีกเร้นในชีวกัมพวัน
18-145 ทรงแสดงความไม่เที่ยงแก่พระมหาโกฏฐิกะ
18-146 ทรงแสดงความทุกข์แก่พระมหาโกฏฐิกะ
18-147 ทรงแสดงอนัตตาแก่พระมหาโกฏฐิกะ
18-148 การละมิจฉาทิฏฐิ
18-149 การละสักกายทิฏฐิ
18-150 การละอัตตานุทิฏฐิ
18-151 การละฉันทะในอายตนะภายในที่ไม่เที่ยง
18-152 การละราคะในอายตนะภายในที่ไม่เที่ยง
18-153 การละฉันทะราคะในอายตนะภายในที่ไม่เที่ยง
18-154 การละฉันทะเป็นต้น ในอายตนะภายในที่เป็นทุกข์
18-155 การละฉันทะเป็นต้น ในอายตนะภายในที่เป็นอนัตตา
18-156 การละฉันทะเป็นต้น ในอายตนะภายนอกที่ไม่เที่ยง
18-157 การละฉันทะเป็นต้น ในอายตนะภายนอกที่เป็นทุกข์
18-158 การละฉันทะเป็นต้น ในอายตนะภายนอกที่เป็นอนัตตา
18-159 อายตนะภายในที่เป็นอดีตไม่เที่ยง
18-160 อายตนะภายในที่เป็นอนาคตไม่เที่ยง
18-161 อายตนะภายในที่เป็นปัจจุบันไม่เที่ยง
18-162 อายตนะภายในที่เป็นอดีต เป็นต้น เป็นทุกข์
18-163 อายตนะภายในที่เป็นอดีต เป็นต้น เป็นอนัตตา
18-164 อายตนะภายนอกที่เป็นอดีต เป็นต้น ไม่เที่ยง
18-165 อายตนะภายนอกที่เป็นอดีต เป็นต้น เป็นทุกข์
18-166 อายตนะภายนอกที่เป็นอดีต เป็นต้น เป็นอนัตตา
18-167 อายตนะภายในที่เป็นอดีตไม่เที่ยง
18-168 อายตนะภายในที่เป็นอนาคตไม่เที่ยง
18-169 อายตนะภายในที่เป็นปัจจุบันไม่เที่ยง
18-170 อายตนะภายในที่เป็นอดีต เป็นต้น เป็นทุกข์
18-171 อายตนะภายในที่เป็นอดีต เป็นต้น เป็นอนัตตา
18-172 อายตนะภายนอกที่เป็นอดีต เป็นต้น ไม่เที่ยง
18-173 อายตนะภายนอกที่เป็นอดีต เป็นต้น เป็นทุกข์
18-174 อายตนะภายนอกที่เป็นอดีต เป็นต้น เป็นอนัตตา
18-175 อายตนะภายในไม่เที่ยง
18-176 อายตนะภายในเป็นทุกข์
18-177 อายตนะภายในเป็นอนัตตา
18-178 อายตนะภายนอกไม่เที่ยง
18-179 อายตนะภายนอกเป็นทุกข์
18-180 อายตนะภายนอกเป็นอนัตตา
18-181 สมุทร สูตรที่ 1
18-182 สมุทร สูตรที่ 2
18-183 อุปมาด้วยพรานเบ็ด
18-184 อุปมาด้วยต้นไม่มียาง
18-185 พระมหาโกฏฐิกะ
18-186 พระกามภู
18-187 พระอุทายี
18-188 อาทิตตบรรยาย
18-189 อุปมาด้วยมือและเท้า สูตรที่ 1
18-190 อุปมาด้วยมือและเท้า สูตรที่ 2
18-191 อุปมาด้วยอสรพิษ
18-192 อุปมาด้วยรถ
18-193 อุปมาด้วยเต่า
18-194 อุปมาด้วยขอนไม้ สูตรที่ 1
18-195 อุปมาด้วยขอนไม้ สูตรที่ 2
18-196 อวัสสุตบรรยาย
18-197 ทุกขธรรม
18-198 อุปมาด้วยต้นทองกวาว
18-199 อุปมาด้วยพิณ
18-200 อุปมาด้วยสัตว์ 6 ชนิด
18-201 ฟ่อนข้าวเหนียว
18-202 สมาธิ
18-203 ความสุข
18-204 การละ
18-205 บาดาล
18-206 สิ่งที่ควรเห็น
18-207 ลูกศร
18-208 ความเจ็บป่วย สูตรที่ 1
18-209 ความเจ็บป่วย สูตรที่ 2
18-210 เวทนาไม่เที่ยง
18-211 เวทนามีผัสสะเป็นมูล
18-212 ภิกษุผู้อยู่ในที่สงัด
18-213 อากาศ สูตรที่ 1
18-214 อากาศ สูตรที่ 2
18-215 เรือนพัก
18-216 พระอานนท์ สูตรที่ 1
18-217 พระอานนท์ สูตรที่ 2
18-218 ภิกษุหลายรูป สูตรที่ 1
18-219 ภิกษุหลายรูป สูตรที่ 2
18-220 ช่างไม้ชื่อปัญจกังคะ
18-221 ภิกษุ
18-222 สีวกปริพาชก
18-223 เวทนา 108 ประการ
18-224 ภิกษุรูปหนึ่ง
18-225 พระดำริก่อนตรัสรู้
18-226 ญาณ
18-227 ภิกษุหลายรูป
18-228 สมณพราหมณ์ สูตรที่ 1
18-229 สมณพราหมณ์ สูตรที่ 2
18-230 สมณพราหมณ์ สูตรที่ 3
18-231 เวทนาล้วน ๆ
18-232 ปีติและสุขที่มีอามิสและไม่มีอามิส
18-233 มาตุคามที่ไม่น่าพอใจและน่าพอใจของบุรุษ
18-234 บุรุษที่ไม่น่าพอใจและน่าพอใจของมาตุคาม
18-235 ความทุกข์ส่วนตัวของมาตุคาม
18-236 ธรรม 3 ประการ
18-237 มาตุคามผู้มักโกรธ
18-238 มาตุคามผู้มักผูกโกรธ
18-239 มาตุคามผู้มักริษยา
18-240 มาตุคามผู้มักตระหนี่
18-241 มาตุคามผู้มักประพฤตินอกใจ
18-242 มาตุคามผู้ทุศีล
18-243 มาตุคามผู้มีการฟังน้อย
18-244 มาตุคามผู้เกียจคร้าน
18-245 มาตุคามผู้มีสติหลงลืม
18-246 มาตุคามผู้ประกอบด้วยเวร 5 ปรการ
18-247 มาตุคามผู้ไม่โกรธ
18-248 มาตุคามผู้ไม่ผูกโกรธ
18-249 มาตุคามผู้ไม่ริษยา
18-250 มาตุคามผู้ไม่ตระหนี่
18-251 มาตุคามผู้ไม่ประพฤตินอกใจ
18-252 มาตุคามผู้มีศีลดี
18-253 มาตุคามผู้มีการฟังมาก
18-254 มาตุคามผู้ปรารภความเพียร
18-255 มาตุคามผู้มีสติตั้งมั่น
18-256 มาตุคามผู้มีศีล 5
18-257 มาตุคามผู้แกล้วกล้า
18-258 มาตุคามที่ครอบงำสามี
18-259 มาตุคามที่ครองใจสามี
18-260 กำลังที่เป็นเอก
18-261 องค์ประกอบของมาตุคาม
18-262 มาตุคามที่จะถูกญาติทำให้พินาศ
18-263 เหตุที่ทำให้มาตุคามไปเกิดในสุคติ
18-264 ฐานะที่มาตุคามได้ยากและได้ง่าย
18-265 มาตุคามมีศีล 5 เป็นผู้แกล้วกล้า
18-266 อริยสาวิกาผู้เจริญด้วยวัฑฒิธรรม
18-267 ปัญหาเรื่องนิพพาน
18-268 ปัญหาเรื่องอรหัต
18-269 ปัญหาเรื่องผู้เป็นธรรมวาที
18-270 คำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการประพฤติพรหมจรรย์
18-271 ผู้ถึงความโล่งใจ
18-272 ผู้ถึงความโล่งใจอย่างยิ่ง
18-273 ปัญหาเรื่องเวทนา
18-274 ปัญหาเรื่องอาสวะ
18-275 ปัญหาเรื่องอวิชชา
18-276 ปัญหาเรื่องตัณหา
18-277 ปัญหาเรื่องโอฆะ
18-278 ปัญหาเรื่องอุปาทาน
18-279 ปัญหาเรื่องภพ
18-280 ปัญหาเรื่องทุกข์
18-281 ปัญหาเรื่องสักกายะ
18-282 ปัญหาเรื่องสิ่งที่ทำได้ยาก
18-283 สามัณฑกปริพาชก
18-284 สิ่งที่ทำได้ยาก
18-285 ปัญหาเรื่องปฐมฌาน
18-286 ปัญหาเรื่องทุติยฌาน
18-287 ปัญหาเรื่องตติยฌาน
18-288 ปัญหาเรื่องจตุตถฌาน
18-289 ปัญหาเรื่องอากาสานัญจายตนฌาน
18-290 ปัญหาเรื่องวิญญาณัญจายตนฌาน
18-291 ปัญหาเรื่องอากิญจัญญายตนฌาน
18-292 ปัญหาเรื่องเนวสัญญานสัญญายตนฌาน
18-293 ปัญหาเรื่องอนิมิตตเจโตสมาธิ
18-294 ท้าวสักกะ
18-295 จันทนเทพบุตร
18-296 สังโยชน์
18-297 พระอิสิทัตตะ สูตรที่ 1
18-298 พระอิสิทัตตะ สูตรที่ 2
18-299 พระมหกะแสดงปาฏิหารย์
18-300 พระกามภู สูตรที่ 1
18-301 พระกามภู สูตรที่ 2
18-302 พระโคทัตตะ
18-303 นิครนถ์นาฏบุตร
18-304 อเจลกัสสปะ
18-305 การเยี่ยมผู้ป่วย
18-306 ผู้ใหญ่บ้านชื่อจัณฑะ
18-307 ผู้ใหญ่บ้านชื่อตาลบุตร
18-308 ผู้ใหญ่บ้านชื่อโยธาชีวะ
18-309 ผู้ใหญ่บ้านชื่อหัตถาโรหะ
18-310 ผู้ใหญ่บ้านชื่ออัสสาโรหะ
18-311 ผู้ใหญ่บ้านชื่ออสิพันธกบุตร
18-312 อุปมาด้วยนา
18-313 คนเป่าสังข์
18-314 เหตุที่ทำให้ตระกูลคับแค้น
18-315 ผู้ใหญ่บ้านชื่อมณิจูฬกะ
18-316 ผู้ใหญ่บ้านชื่อคันธภกะ
18-317 ผู้ใหญ่บ้านชื่อราสิยะ
18-318 ผู้ใหญ่บ้านชื่อปาฏลิยะ
18-319 กายคตาสติ
18-320 สมถะและวิปัสสนา
18-321 สวิตักกสวิจารสมาธิ
18-322 สุญญตสมาธิ
18-323 สติปัฏฐาน
18-324 สัมมัปปธาน
18-325 อิทธิบาท
18-326 อินทรีย์
18-327 พละ
18-328 โพชฌงค์
18-329 องค์แห่งมรรค
18-330 อสังขตธรรม
18-331 ความไม่น้อมไป
18-332 ธรรมอันหาอาสวะมิได้ เป็นต้น
18-333 ธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้า
18-334 เขมาภิกษุณี
18-335 พระอนุราธะ
18-336 พระสารีบุตรและพระมหาโกฏฐิตะ สูตรที่ 1
18-337 พระสารีบุตรและพระมหาโกฏฐิตะ สูตรที่ 2
18-338 พระสารีบุตรและพระมหาโกฏฐิตะ สูตรที่ 3
18-339 พระสารีบุตรและพระมหาโกฏฐิตะ สูตรที่ 4
18-340 พระมหาโมคคัลลานะ
18-341 วัจฉโคตรปริพาชก
18-342 ศาลาถกแถลง
18-343 พระอานนท์
18-344 พระสภิยกัจจานะ

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.