เล่ม 14 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์


14-001 เทวทหสูตร พระธรรมเทศนาที่เทวทหนิคม
14-002 ความพยายามที่ไร้ผล ความเพียรที่ไร้ผล 10 ประการ
14-003 ความพยายามที่มีผล ความเพียรที่มีผล
14-004 สิกขาและสาชีพของภิกษุ
14-005 ปฐมฌาน
14-006 ทุติยฌาน
14-007 ตติยฌาน
14-008 จตุตถฌาน
14-009 ปัญจัตตยสูตร ความเห็นผิด 5 ประการ
14-010 สัญญีวาทะ หมวดละ 8
14-011 อสัญญีวาทะ หมวดละ 4
14-012 เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ หมวดละ 4
14-013 อุจเฉทวาทะ
14-014 วาทะแสดงทิฏฐิเกี่ยวกับขันธ์ส่วนอดีต 16
14-015 วาทะของพระพุทธองค์
14-016 กินติสูตร ภิกษุคิดอย่างไรในพระพุทธเจ้า
14-017 สามคามสูตร เหตุการณ์ในหมู่บ้านสามคาม
14-018 มูลเหตุแห่งการวิวาท
14-019 อธิกรณ์และวิธีระงับอธิกรณ์
14-020 ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน
14-021 สุนักขัตตสูตร เจ้าสุนักขัตตะ ลิจฉวีบุตร
14-022 อาเนญชสัปปายสูตร ปฏิปทาอันเป็นสัปปายะแก่อาเนญชสมาบัติ
14-023 คณกโมคคัลลานสูตร พราหมณ์ชื่อคณกโมคคัลลานะ
14-024 การศึกษาและการปฏิบัติเป็นขั้นตอน
14-025 โคปกโมคคัลลานสูตร พราหมณ์ชื่อโคปกโมคคัลลานะ
14-026 ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส
14-027 มหาปุณณมสูตร พระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวง สูตรใหญ่
14-028 อุปาทานขันธ์ 5 ประการ
14-029 มูลเหตุแห่งอุปาทานขันธ์ 5 ประการ
14-030 เหตุที่ชื่อว่าขันธ์
14-031 เหตุที่ทำให้ขันธ์ปรากฏ
14-032 เหตุเกิดสักกายทิฏฐิ
14-033 เหตุที่ทำให้สักกายทิฏฐิไม่มี
14-034 คุณ โทษ และการสลัดออกจากอุปาทานขันธ์
14-035 ความไม่มีอหังการ มมังการ และมานานุสัย
14-036 จูฬปุณณมสูตร พระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวง สูตรเล็ก
14-037 อนุปทสูตร ธรรมตามลำดับบท
14-038 รูปฌาน 4 อรูปฌาน 4
14-039 ฉวิโสธนสูตร หลักการตรวจสอบ 6 ประการ
14-040 หลักการตรวจสอบอุปาทานขันธ์ 5 ประการ
14-041 หลักการตรวจสอบธาตุ 6 ประการ
14-042 หลักการตรวจสอบอายตนะ 12 ประการ
14-043 หลักการตรวจสอบเรื่องการถอนอนุสัย
14-044 สิกขาและสาชีพของภิกษุ
14-045 สัปปุริสสูตร ธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษ
14-046 สมาบัติ 8 ประการ
14-047 เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร ธรรมที่ควรเสพและธรรมที่ไม่ควรเสพ
14-048 กายสมาจาร 2 ประการ
14-049 วจีสมาจาร 2 ประการ
14-050 มโนสมาจาร 2 ประการ
14-051 จิตตุปบาท 2 ประการ
14-052 การได้สัญญา 2 ประการ
14-053 การได้ทิฏฐิ 2 ประการ
14-054 การได้อัตภาพ 2 ประการ
14-055 อายตนะ 12 ประการ
14-056 พหุธาตุกสูตร ธาตุมากอย่าง
14-057 ผู้ฉลาดในธาตุ
14-058 ผู้ฉลาดในอายตนะ
14-059 ผู้ฉลาดในฐานะและอฐานะ
14-060 อิสิคิลิสูตร ภูเขาอิสิคิลิ
14-061 มหาจัตตารีสกสูตร ธรรมบรรยายชื่อมหาจัตตารีสกะ
14-062 อานาปานัสสติสูตร วิธีเจริญอานาปานสติ
14-063 อานาปานสติ 16 ขั้น
14-064 สติปัฏฐาน 4
14-065 โพชฌงค์ 7
14-066 กายคตาสติสูตร วิธีเจริญกายคตาสติ
14-067 สังขารูปปัตติสูตร การเกิดขึ้นแห่งสังขาร
14-068 จูฬสุญญตสูตร สุญญตา สูตรเล็ก
14-069 มหาสุญญตสูตร สุญญตา สูตรใหญ่
14-070 อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร อัจฉริยัพภูตธรรมของพระพุทธองค์
14-071 ธรรมอันน่าอัศจรรย์ 20 ประการ
14-072 พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร อัจฉริยธรรมของพระพักกุลเถระ
14-073 ทันตภูมิสูตร ภูมิของผู้ได้รับการฝึกแล้ว
14-074 ภูมิชสูตร พระภูมิชะ
14-075 อนุรุทธสูตร พระอนุรุทธะ
14-076 อุปักกิเลสสูตร อุปกิเลส
14-077 ธรรมเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิต
14-078 พาลปัณฑิตสูตร คนพาลและบัณฑิต
14-079 ลักษณะของบัณฑิต
14-080 เทวทูตสูตร เทวทูต
14-081 ภัทเทกรัตตสูตร ผู้มีราตรีเดียวเจริญ
14-082 อานันทภัทเทกรัตตสูตร พระอานนท์แสดงเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญ
14-083 มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร พระมหากัจจานะแสดงเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญ
14-084 โลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร ทรงแสดงเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่พระโลมสกังคิยะ
14-085 จูฬกัมมวิภังคสูตร การจำแนกกรรม สูตรเล็ก
14-086 มหากัมมวิภังคสูตร การจำแนกกรรม สูตรใหญ่
14-087 สฬายตนวิภังคสูตร การจำแนกอายตนะ 6 ประการ
14-088 อุทเทสวิภังคสูตร อุทเทสและวิภังค์
14-089 พระมหากัจจานะอธิบายอุทเทส
14-090 อรณวิภังคสูตร การจำแนกธรรมที่ไม่มีกิเลส
14-091 อริยมรรคมีองค์ 8
14-092 กามคุณ 5 ประการ
14-093 ธาตุวิภังคสูตร การจำแนกธาตุ
14-094 ธาตุ 6 ประการ
14-095 สัจจวิภังคสูตร การจำแนกสัจจะ
14-096 อริยมรรคมีองค์ 8
14-097 ทักขิณาวิภังคสูตร การจำแนกทักษิณาทาน
14-098 การถวายทานเจาะจงบุคคล 14 ประการ
14-099 การถวายทานในสงฆ์ 7 ประการ
14-100 อนาถปิณฑิโกวาทสูตร การให้โอวาทแก่อนาถบิณฑิกคหบดี
14-101 ฉันโนวาทสูตร การให้โอวาทแก่พระฉันนะ
14-102 ปุณโณวาทสูตร การประทานโอวาทแก่พระปุณณะ
14-103 นันทโกวาทสูตร การให้โอวาทของพระนันทกะ
14-104 โพชฌงค์ 7 ประการ
14-105 จูฬราหุโลวาทสูตร การประทานโอวาทแก่พระราหุล สูตรเล็ก
14-106 ฉฉักกสูตร ธรรม 6 ประการ 6 หมวด
14-107 อายตนะ 12 ประการ
14-108 สฬายตนวิภังคสูตร การจำแนกอายตนะ 6 ประการ
14-109 นครวินเทยยสูตร พราหมณ์และคหบดีชาวบ้านนครวินทะ
14-110 สมณพราหมณ์ผู้ไม่ควรสักการะ
14-111 สมณพราหมณ์ผู้ควรสักการะ
14-112 ปฏิปทาของผู้ไม่มีราคะ
14-113 ปิณฑปาตปาริสุทธิสูตร การทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์
14-114 อินทริยภาวนาสูตร การเจริญอินทรีย์

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.