เล่ม 13 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์


13-001 กันทรกสูตร ปริพาชกชื่อกันทรกะ
13-002 มนุษย์มีปากกับใจไม่ตรงกัน
13-003 บุคคล 4 ประเภท
13-004 พระพุทธคุณ
13-005 สิกขาและสาชีพของภิกษุ
13-006 การสำรวมอินทรีย์
13-007 การละนิวรณ์
13-008 ฌาน 4
13-009 วิชชา 3
13-010 อัฏฐกนาครสูตร ธรรมเทศนาที่อัฏฐกนคร
13-011 รูปฌาน 4
13-012 อัปปมัญญา 4
13-013 อรูปฌาน
13-014 ทสมคหบดีเลื่อมใสท่านพระอานนท์
13-015 เสขปฏิปทาสูตร ข้อปฏิบัติของพระเสขะ
13-016 สัทธรรม 7 ประการ
13-017 อุปมาด้วยฟองไข่ที่แม่ไก่นอนกก
13-018 ผู้เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
13-019 คาถาของพรหมชื่อสนังกุมาร
13-020 โปตลิยสูตร คหบดีชื่อโปตลิยะ
13-021 การตัดโวหาร 8 ประการ
13-022 โทษแห่งกาม 7 ประการ
13-023 วิชชา 3
13-024 โปตลิยคหบดีประกาศตนเป็นอุบาสก
13-025 ชีวกสูตร หมอชีวกโกมารภัจ
13-026 เนื้อที่ควรฉันและไม่ควรฉัน
13-027 การแผ่เมตตา
13-028 การแผ่กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
13-029 ทำบุญได้บาปด้วยเหตุ 5 ประการ
13-030 อุปาลิวาทสูตร วาทะของคหบดีชื่ออุบาลี
13-031 เปรียบเทียบทัณฑะ 3 กับกรรม 3
13-032 อุบาลีอาสาโต้วาทะกับพระพุทธเจ้า
13-033 พระผู้มีพระภาคทรงย้อนถามปัญหา
13-034 อุบาลีคหบดีแสดงตนเป็นอุบาสก
13-035 อุบาลีคหบดีบรรลุธรรม
13-036 อุบาลีคหบดีไม่ต้อนรับนิครนถ์
13-037 มายาเครื่องกลับใจ
13-038 อุบาลีคหบดีประกาศตนเป็นพุทธสาวก
13-039 กุกกุรวติกสูตร การประพฤติวัตรเลียนแบบสุนัข
13-040 คติของบุคคลผู้ประพฤติโควัตรและกุกกุรวัตร
13-041 กรรม 4 ประการ
13-042 นายปุณณะแสดงตนเป็นอุบาสกและเสนิยะชีเปลือยขอบวช
13-043 อภยราชกุมารสูตร พระราชกุมารพระนามว่าอภัย
13-044 ถ้อยคำอันไม่เป็นที่รัก
13-045 เกณฑ์ในการตรัสวาจาของพระพุทธเจ้า
13-046 พุทธปฏิภาณ
13-047 อภัยราชกุมารแสดงตนเป็นอุบาสก
13-048 พหุเวทนิยสูตร เวทนาหลายประเภท
13-049 ประเภทแห่งเวทนา
13-050 กามสุข
13-051 สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่า
13-052 อปัณณกสูตร การปฏิบัติไม่ผิด
13-053 ตรัสอปัณณกธรรม
13-054 นัตถิกทิฏฐิกับอัตถิกทิฏฐิ
13-055 โทษแห่งการปฏิบัติผิด
13-056 คุณแห่งการปฏิบัติชอบ
13-057 อกิริยทิฏฐิกับกิริยทิฏฐิ
13-058 โทษแห่งการปฏิบัติผิด
13-059 คุณแห่งการปฏิบัติชอบ
13-060 เหตุกทิฏฐิกับอเหตุกทิฏฐิ
13-061 โทษแห่งการปฏิบัติผิด
13-062 คุณแห่งการปฏิบัติชอบ
13-063 ความขัดแย้งกันเรื่องอรูปพรหม
13-064 ความขัดแย้งเรื่องภพ
13-065 บุคคล 4 ประเภท
13-066 วิชชา 3
13-067 ชาวบ้านสาลาแสดงตนเป็นอุบาสก
13-068 จูฬราหุโลวาทสูตร การประทานโอวาทแก่พระราหุล สูตรเล็ก
13-069 ทรงสอนให้พิจารณากายกรรม
13-070 ทรงสอนให้พิจารณาวจีกรรม
13-071 ทรงสอนให้พิจารณามโนกรรม
13-072 มหาราหุโลวาทสูตร การประทานโอวาทแก่พระราหุล สูตรใหญ่
13-073 ธาตุ 5
13-074 ภาวนาเสมอด้วยธาตุ 5
13-075 การเจริญภาวนา 6 อย่าง
13-076 อานาปานสติ 16 ขั้น
13-077 จูฬมาลุงกยสูตร พระมาลุงกยบุตร สูตรเล็ก
13-078 ทรงอุปมาด้วยบุคคลผู้ต้องศร
13-079 เหตุที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบปัญหาเชิงปรัชญา
13-080 มหามาลุงกยสูตร พระมาลุงกยบุตร สูตรใหญ่
13-081 อุบายเครื่องละสังโยชน์
13-082 ข้อปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์
13-083 รูปฌาน 4
13-084 อรูปฌาน 4
13-085 ภัททาลิสูตร พระภัททาลิ
13-086 พระภัททาลิสำนึกผิด
13-087 ผู้ไม่บำเพ็ญสิกขาให้บริบูรณ์
13-088 ผู้บำเพ็ญสิกขาให้บริบูรณ์
13-089 วิชชา 3
13-090 เหตุที่ทำให้ถูกข่มขี่และไม่ถูกข่มขี่
13-091 อาสวัฏฐานิยธรรม
13-092 องค์คุณของภิกษุผู้เป็นเนื้อนาบุญ
13-093 ลฏุกิโกปมสูตร อุปมาด้วยนางนกมูลไถ
13-094 มูลเหตุที่ทรงห้ามฉันในเวลาวิกาล
13-095 อุปมาด้วยนางนกมูลไถ
13-096 อุปมาด้วยช้างต้น
13-097 อุปมาด้วยคนจน
13-098 อุปมาด้วยคนมั่งมี
13-099 บุคคล 4 จำพวก
13-100 กามคุณ 5 ประการ
13-101 รูปฌาน 4
13-102 อรูปฌาน 4
13-103 จาตุมสูตร เหตุการณ์ในหมู่บ้านจาตุมา
13-104 พรหมอาราธนาพระพุทธเจ้า
13-105 ภัยของภิกษุผู้บวชใหม่ 4 ประการ
13-106 นฬกปานสูตร เหตุการณ์ในหมู่บ้านนฬกปานะ
13-107 พระตถาคตกับอาสวะ
13-108 การอยู่อย่างผาสุกของภิกษุ
13-109 การอยู่อย่างผาสุกของภิกษุณี
13-110 การอยู่อย่างผาสุกของอุบาสก
13-111 การอยู่อย่างผาสุกของอุบาสิกา
13-112 โคลิสสานิสูตร คุณธรรมของภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร
13-113 กีฏาคิริสูตร เหตุการณ์ในกีฏาคีรีนิคม
13-114 พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะฉันอาหารในเวลาวิกาล
13-115 กุศลธรรมและอกุศลธรรมกับเวทนา 3
13-116 บุคคล 7 จำพวก
13-117 การดำรงอยู่ในอรหัตตผล
13-118 จูฬวัจฉโคตตสูตร ปริพาชกชื่อวัจฉโคตร สูตรเล็ก
13-119 วิชชา 3
13-120 ลัทธิเดียรถีย์ว่างจากคุณความดี
13-121 อัคคิวัจฉโคตตสูตร ทรงแสดงเรื่องไฟแก่ปริพาชกชื่อวัจฉโคตร
13-122 ปัญหาเรื่องความหลุดพ้น
13-123 วัจฉโคตรปริพาชกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
13-124 มหาวัจฉโคตตสูตร ปริพาชกชื่อวัจฉโคตร สูตรใหญ่
13-125 พุทธบริษัทผู้ทำให้แจ้งวิมุตติ
13-126 การบำเพ็ญธรรมให้บริบูรณ์
13-127 วัจฉโคตรปริพาชกขอบรรพชา
13-128 สมถวิปัสสนา
13-129 อภิญญา 6
13-130 ทีฆนขสูตร ปริพาชกชื่อทีฆนขะ
13-131 ทิฏฐิเป็นเหตุให้เกิดวิวาท
13-132 เวทนา 3
13-133 ทีฆนขปริพาชกแสดงตนเป็นอุบาสก
13-134 มาคัณฑิยสูตร ปริพาชกชื่อมาคัณฑิยะ
13-135 ตรัสถามมาคัณฑิยปริพาชกเรื่องการสำรวมอินทรีย์
13-136 เปรียบเทียบกามของมนุษย์กับกามทิพย์
13-137 เปรียบผู้บริโภคกามเหมือนคนเป็นโรคเรื้อน
13-138 เปรียบผู้บริโภคกามเหมือนคนตาบอด
13-139 เปรียบการแสดงธรรมกับการรักษาคนตาบอด
13-140 มาคัณฑิยะได้บรรพชาอุปสมบท
13-141 สันทกสูตร ปริพาชกชื่อสันทกะ
13-142 ดิรัจฉานกถา
13-143 พระอานนท์กล่าวธรรมีกถา
13-144 ลัทธิอันไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์
13-145 พรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจ
13-146 พรหมจรรย์ที่ควรประพฤติ
13-147 พระอรหันตขีณาสพไม่ละเมิดฐานะ 5
13-148 ญาณทัสสนะของพระอรหันตขีณาสพ
13-149 มหาสกุลุทายิสูตร ปริพาชกชื่อสกุลุทายี สูตรใหญ่
13-150 ดิรัจฉานกถา
13-151 เรื่องการทำความเคารพ
13-152 เรื่องศิษย์ไม่เคารพครูทั้ง 6
13-153 ความเคารพในพระพุทธเจ้า
13-154 ธรรมเป็นเหตุให้ทำความเคารพ 5 ประการ
13-155 ธรรมเป็นเหตุให้ทำความเคารพประการอื่น ๆ
13-156 ฌาน 4
13-157 วิปัสสนาญาณ
13-158 มโนมยิทธิญาณ
13-159 อิทธิวิธญาณ
13-160 ทิพพโสตธาตุญาณ
13-161 เจโตปริยญาณ
13-162 ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
13-163 ทิพพจักขุญาณ
13-164 อาสวักขยญาณ
13-165 สมณมุณฑิกสูตร ปริพาชกชื่ออุคคาหมานะ สมณมุณฑิกาบุตร
13-166 ดิรัจฉานกถา
13-167 วาทะของปริพาชก
13-168 เสขธรรม
13-169 เสขธรรมว่าด้วยศีล
13-170 เสขธรรมว่าด้วยความดำริ
13-171 อเสขธรรม 10 ประการ
13-172 จูฬสกุลุทายิสูตร ปริพาชกชื่อสกุลุทายี สูตรเล็ก
13-173 ดิรัจฉานกถา
13-174 ขันธ์ส่วนอดีตและขันธ์ส่วนอนาคต
13-175 เรื่องวรรณะ
13-176 ปัญหาเรื่องโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียว
13-177 ฌาน 4
13-178 วิชชา 3
13-179 สกุลุทายีปริพาชกขอบวช
13-180 เวขณสสูตร ปริพาชกชื่อเวขณสะ
13-181 ทรงเปรียบเทียบวรรณะ 2 อย่าง
13-182 สรรเสริญสุขอันเลิศกว่ากาม
13-183 ปริพาชกชื่อเวขณสะแสดงตนเป็นอุบาสก
13-184 ฆฏิการสูตร ช่างหม้อชื่อฆฏิการะ
13-185 เรื่องพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกี
13-186 พระกัสสปพุทธเจ้าทรงสรรเสริญช่างหม้อชื่อฆฏิการะ
13-187 รัฏฐปาลสูตร พระรัฏฐปาละ
13-188 รัฏฐปาลกุลบุตรขอบวช
13-189 มารดาบิดาไม่อนุญาตให้บวช
13-190 เพื่อนช่วยอ้อนวอนขออนุญาตให้บวช
13-191 รัฏฐปาลกุลบุตรบวชและบรรลุพระอรหัต
13-192 พระรัฏฐปาละฉันขนมบูด
13-193 พระรัฏฐปาละแสดงธรรม
13-194 ความเสื่อม 4 ประการ
13-195 ธัมมุทเทส 4 ประการ
13-196 มฆเทวสูตร พระเจ้ามฆเทวะ
13-197 พระเจ้ามฆเทวะออกผนวช
13-198 โอรสของพระเจ้ามฆเทวะออกผนวช
13-199 พระราชนัดดาของพระเจ้ามฆเทวะออกผนวช
13-200 พระเจ้านิมิรักษาอุโบสถ
13-201 พระเจ้านิมิทอดพระเนตรนรกและสวรรค์
13-202 พระเจ้านิมิออกผนวช
13-203 พระเจ้ากฬารกชนกเป็นองค์สุดท้าย
13-204 มธุรสูตร พระเจ้ามธุระ
13-205 พระเจ้ามธุระแสดงตนเป็นอุบาสก
13-206 โพธิราชกุมารสูตร โพธิราชกุมาร
13-207 พระพุทธเจ้าไม่ทรงเหยียบผ้าขาว
13-208 ในสำนักอาฬารดาบส
13-209 ในสำนักอุทกดาบส
13-210 ทรงบำเพ็ญเพียร
13-211 อุปมา 3 ข้อ
13-212 ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา
13-213 ฌาน 4 และวิชชา 3
13-214 ทรงมีความขวนขวายน้อย
13-215 สหัมบดีพรหมอาราธนาแสดงธรรม
13-216 เวไนยสัตว์เปรียบด้วยดอกบัว
13-217 ทรงรำพึงถึงผู้ควรรับธรรมเทศนา
13-218 ทรงพบอุปกาชีวก
13-219 ทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์
13-220 ทรงแก้ปัญหาของโพธิราชกุมาร
13-221 โพธิราชกุมารถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตั้งแต่อยู่ในครรภ์
13-222 อังคุลิมาลสูตร โจรชื่อองคุลิมาล
13-223 องคุลิมาลละพยศ
13-224 พระเจ้าปเสนทิโกศลเข้าเฝ้า
13-225 พระองคุลิมาลโปรดหญิงมีครรภ์
13-226 พระองคุลิมาลบรรลุอรหัตตผล
13-227 พระองคุลิมาลเปล่งอุทาน
13-228 ปิยชาติกสูตร
13-229 ทุกข์ย่อมเกิดจากของอันเป็นที่รัก
13-230 พาหิติกสูตร การถวายผ้าพาหิติกา
13-231 สมาจาร 3
13-232 พระเจ้าปเสนทิโกศลถวายผ้าพาหิติกา
13-233 ธัมมเจติยสูตร ธรรมเจดีย์
13-234 พระเจ้าปเสนทิโกศลเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค
13-235 ทรงสรรเสริญพระธรรมวินัย
13-236 พระพุทธเจ้ากับพระเจ้าปเสนทิโกศลมีพระชนม์เท่ากัน
13-237 กัณณกัตถลสูตร เหตุการณ์ที่ตำบลกัณณกัตถละ
13-238 พระเจ้าปเสนทิโกศลเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
13-239 วรรณะ 4 จำพวก
13-240 องค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร
13-241 วาทะพระอานนท์
13-242 พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงชื่นชมพระภาษิตของพระพุทธเจ้า
13-243 พรหมายุสูตร พราหมณ์ชื่อพรหมายุ
13-244 ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ
13-245 พรหมายุพราหมณ์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
13-246 พรหมายุพราหมณ์ขอดูพระชิวหาและพระคุยหฐาน
13-247 ทรงแสดงอนุปุพพีกถา
13-248 เสลสูตร เสลพราหมณ์
13-249 เกณิยชฎิลนิมนต์เสวยภัตตาหาร
13-250 พราหมณ์ชื่อเสละได้ฟังคำว่า พุทธะ
13-251 เสลพราหมณ์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
13-252 เสลพราหมณ์กับศิษย์กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบท
13-253 พระพุทธเจ้าทรงทำอนุโมทนาแก่เกณิยชฎิล
13-254 อัสสลายนสูตร อัสสลายนมาณพ
13-255 เรื่องวรรณะ 4 จำพวก
13-256 วรรณะ 4 จำพวกในอดีต
13-257 โฆฏมุขสูตร พราหมณ์ชื่อโฆฏมุขะ
13-258 บุคคล 4 ประเภท
13-259 บริษัท 2 จำพวก
13-260 ติตถิยวัตร
13-261 พระพุทธคุณ
13-262 สิกขาและสาชีพของภิกษุ
13-263 การสำรวมอินทรีย์
13-264 การละนิวรณ์
13-265 ฌาน 4
13-266 วิชชา 3
13-267 การสร้างศาลาสงฆ์
13-268 จังกีสูตร พราหมณ์ชื่อจังกี
13-269 ความเป็นผู้ดีของจังกีพราหมณ์
13-270 สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า
13-271 มาณพชื่อกาปทิกะทูลถามบทมนตร์
13-272 ธรรม 5 ประการมีผลเป็น 2 อย่าง
13-273 ตรัสตอบถึงการรักษาสัจจะ
13-274 ตรัสตอบถึงการรู้สัจจะ
13-275 ตรัสตอบถึงการบรรลุสัจจะ
13-276 ตรัสตอบถึงธรรมมีอุปการะมาก
13-277 เอสุการีสูตร พราหมณ์ชื่อเอสุการี
13-278 การบำเรอ 4 ประเภท
13-279 ทรัพย์ 4 ชนิด
13-280 คนจะดีหรือชั่วมิใช่เพราะตระกูล
13-281 ธนัญชานิสูตร พราหมณ์ชื่อธนัญชานิ
13-282 การประพฤติไม่ชอบธรรม
13-283 ธนัญชานิพราหมณ์ป่วยหนัก
13-284 พระสารีบุตรเข้าเยี่ยมธนัญชานิพราหมณ์
13-285 ทุคติภูมิ สุคติภูมิ
13-286 วาเสฏฐสูตร มาณพชื่อวาเสฏฐะ
13-287 พราหมณ์ในพระพุทธศาสนา
13-288 สุภสูตร มาณพชื่อสุภะ
13-289 ฐานะการงานของคฤหัสถ์และบรรพชิต
13-290 บัญญัติธรรม 5 ประการ
13-291 ทางไปพรหมโลก
13-292 สังคารวสูตร มาณพชื่อสังคารวะ
13-293 ความต่างกันแห่งสมณพราหมณ์
13-294 ในสำนักอาฬารดาบส
13-295 ในสำนักอุทกดาบส
13-296 ทรงบำเพ็ญเพียร
13-297 อุปมา 3 ข้อ
13-298 ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา
13-299 ฌาน 4 และวิชชา 3
13-300 สังคารวมาณพแสดงตนเป็นอุบาสก

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.