เล่ม 11 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค


11-001 ปาฏิกสูตร นักบวชเปลือยชื่อปาฏิกบุตร
11-002 นักบวชเปลือยชื่อโกรักขัตติยะ
11-003 นักบวชเปลือยชื่อกฬารมัชฌกะ
11-004 นักบวชเปลือยชื่อปาฏิกบุตร
11-005 อิทธิปาฏิหาริย์
11-006 การประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก
11-007 อุทุมพริกสูตร การบันลือสีหนาทที่อุทุมพริการาม
11-008 ลัทธิกีดกันบาปด้วยตบะ
11-009 อุปกิเลส เครื่องเศร้าหมอง
11-010 การถึงความบริสุทธิ์เพียงสะเก็ด
11-011 การถึงความบริสุทธิ์เพียงเปลือก
11-012 การถึงความบริสุทธิ์เพียงกระพี้
11-013 การถึงความบริสุทธิ์ที่ถึงยอดและถึงแก่น
11-014 คำสารภาพผิดของนิโครธปริพาชก
11-015 การทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจรรย์
11-016 การสารภาพผิดของปริพาชก
11-017 จักกวัตติสูตร พระเจ้าจักรพรรดิ
11-018 พระเจ้าจักรพรรดิทัฬหเนมิ
11-019 จักรวรรดิวัตรอันประเสริฐ
11-020 การปรากฏของจักรแก้ว
11-021 พระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่ 2 เป็นต้น
11-022 ความเสื่อมแห่งอายุและวรรณะ เป็นต้น
11-023 สมัยที่คนมีอายุขัย 10 ปี
11-024 ความเจริญด้วยอายุและวรรณะ เป็นต้น
11-025 ความอุบัติของพระราชาพระนามว่าสังขะ
11-026 การเสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตไตรย
11-027 เรื่องความเจริญด้วยอายุและวรรณะ เป็นต้น ของภิกษุ
11-028 อัคคัญญสูตร ต้นกำเนิดของโลก
11-029 ความบริสุทธิ์แห่งวรรณะ 4
11-030 ความปรากฏแห่งง้วนดิน
11-031 ความปรากฏแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ เป็นต้น
11-032 ความปรากฏแห่งสะเก็ดดิน
11-033 ความปรากฏแห่งเครือดิน
11-034 ความปรากฏแห่งข้าวสาลีในที่ที่ไม่ต้องไถ
11-035 ความปรากฏแห่งเพศหญิงและเพศชาย
11-036 การประพฤติเมถุนธรรม
11-037 การแบ่งข้าวสาลี
11-038 มหาสมมตราช
11-039 แวดวงพราหมณ์
11-040 แวดวงแพศย์
11-041 แวดวงศูทร
11-042 เรื่องการประพฤติทุจริต เป็นต้น
11-043 การเจริญโพธิปักขิยธรรม
11-044 สัมปสาทนียสูตร ความเลื่อมใสยิ่งในพระผู้มีพระภาค
11-045 เทศนาเรื่องกุศลธรรม
11-046 เทศนาเรื่องการบัญญัติอายตนะ
11-047 เทศนาเรื่องการก้าวลงสู่ครรภ์
11-048 เทศนาเรื่องอาเทสนาปาฏิหาริย์
11-049 เทศนาเรื่องทัสสนสมาบัติ
11-050 เทศนาเรื่องปุคคลบัญญัติ
11-051 เทศนาเรื่องปธาน
11-052 เทศนาเรื่องปฏิปทา
11-053 เทศนาเรื่องมารยาทการพูด เป็นต้น
11-054 เทศนาเรื่องวิธีสั่งสอน
11-055 เทศนาเรื่องความหยั่งรู้การหลุดพ้นของบุคคลอื่น
11-056 เทศนาเรื่องสัสสตวาทะ
11-057 เทศนาเรื่องความหยั่งรู้ที่ทำให้ระลึกชาติได้
11-058 เทศนาเรื่องความหยั่งรู้การจุติและการอุบัติ
11-059 เทศนาเรื่องการแสดงฤทธิ์
11-060 แสดงคุณพระศาสดาอย่างอื่นอีก
11-061 วิธีตอบคำถาม
11-062 เรื่องน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ
11-063 ปาสาทิกสูตร เหตุให้เกิดความเลื่อมใส
11-064 ธรรมวินัยที่บุคคลผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้
11-065 ธรรมวินัยที่บุคคลผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้
11-066 ศาสดาผู้ให้สาวกเดือดร้อนในภายหลัง
11-067 ศาสดาผู้ไม่ทำให้สาวกเดือดร้อนในภายหลัง
11-068 เรื่องพรหมจรรย์ที่ไม่บริบูรณ์ เป็นต้น
11-069 ธรรมที่ควรสังคายนา
11-070 วิธีอธิบายให้เข้าใจ
11-071 เหตุแห่งการอนุญาตปัจจัย
11-072 สุขัลลิกานุโยค
11-073 อานิสงส์ของสุขัลลิกานุโยค
11-074 ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้สำหรับพระขีณาสพ
11-075 ปัญหาพยากรณ์
11-076 เรื่องที่ไม่ทรงพยากรณ์
11-077 เรื่องที่ทรงพยากรณ์
11-078 ทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันธ์ส่วนอดีต
11-079 ทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันธ์ส่วนอนาคต
11-080 ลักขณสูตร ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ
11-081 พระบาทราบเสมอกัน
11-082 จักรบนพื้นพระบาท
11-083 ส้นพระบาทยื่นยาวออกไปเป็นต้น
11-084 พระมังสะในที่ 7 แห่งเต็มบริบูรณ์
11-085 พระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่ม
11-086 ข้อพระบาทสูงและพระโลมชาติมีปลายงอนขึ้น
11-087 พระชงฆ์เรียวดุจแข้งเนื้อทราย
11-088 พระฉวีละเอียด
11-089 พระฉวีสีทอง
11-090 พระคุยหฐานเร้นอยู่ในฝัก
11-091 พระวรกายเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑลแห่งต้นไทร
11-092 พระวรกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจลำตัวท่อนหน้าของราชสีห์
11-093 เส้นประสาทรับรสพระกระยาหารได้ดี
11-094 ดวงพระเนตรดำสนิทและแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด
11-095 พระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์
11-096 พระโลมชาติเดี่ยวและพระอุณาโลมระหว่างพระโขนงสีขาวอ่อนเหมือนนุ่น
11-097 ลักษณะพระทนต์ 40 ซี่และไม่ห่างกัน
11-098 ลักษณะพระชิวหาใหญ่ยาวและพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม
11-099 ลักษณะพระหนุดุจคางราชสีห์
11-100 ลักษณะพระทนต์เรียบเสมอกันและพระเขี้ยวแก้วขาวงาม
11-101 สิงคาลกสูตร สิงคาลกมาณพ
11-102 ทิศ 6
11-103 กรรมกิเลส 4
11-104 เหตุ 4 ประการ
11-105 อบายมุข 6 ประการ
11-106 โทษแห่งสุราเมรัย ๖ ประการ
11-107 โทษแห่งการเที่ยวกลางคืน 6 ประการ
11-108 โทษแห่งการเที่ยวดูมหรสพ 6 ประการ
11-109 โทษแห่งการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาท 6 ประการ
11-110 โทษแห่งการคบคนชั่วเป็นมิตร 6 ประการ
11-111 โทษแห่งความเกียจคร้าน 6 ประการ
11-112 มิตรเทียม
11-113 มิตรมีใจดี
11-114 การปิดป้องทิศ 6
11-115 อาฏานาฏิยสูตร
11-116 สังคีติสูตร การสังคายนา
11-117 เรื่องนิครนถ์แตกกัน
11-118 สังคีติ หมวดที่ 1
11-119 สังคีติ หมวดที่ 2
11-120 สังคีติ หมวดที่ 3
11-121 อกุศลมูล 3
11-122 กุศลมูล 3
11-123 ทุจริต 3
11-124 สุจริต 3
11-125 อกุศลวิตก 3
11-126 กุศลวิตก 3
11-127 อกุศลสังกัปปะ 3
11-128 กุศลสังกัปปะ 3
11-129 อกุศลสัญญา 3
11-130 กุศลสัญญา 3
11-131 อกุศลธาตุ 3
11-132 กุศลธาตุ 3
11-133 ธาตุ 3 อีกนัยหนึ่ง
11-134 ธาตุ 3 อีกนัยหนึ่ง
11-135 ธาตุ 3 อีกนัยหนึ่ง
11-136 ตัณหา 3
11-137 ตัณหา 3 อีกนัยหนึ่ง
11-138 ตัณหา 3 อีกนัยหนึ่ง
11-139 สังโยชน์ 3
11-140 อาสวะ 3
11-141 ภพ 3
11-142 เอสนา การแสวงหา 3
11-143 วิธา ความถือตัว 3
11-144 อัทธา กาล 3
11-145 อันตะ ส่วนสุด 3
11-146 เวทนา 3
11-147 ทุกขตา 3
11-148 ราสี กอง 3
11-149 ตมะ ความมืด 3
11-150 อรักเขยยะ ข้อที่พระตถาคตไม่ต้องรักษา 3
11-151 กิญจนะ เครื่องกังวล 3
11-152 อัคคิ ไฟ 3
11-153 อัคคิ 3 อีกนัยหนึ่ง
11-154 รูปสังคหะ 3
11-155 สังขาร 3
11-156 บุคคล 3
11-157 เถระ 3
11-158 บุญกิริยาวัตถุ 3
11-159 โจทนาวัตถุ เหตุที่ใช้โจท 3
11-160 กามุปปัตติ การเกิดในกามภพ 3
11-161 การเข้าถึงความสุข 3
11-162 ปัญญา 3
11-163 ปัญญา 3 อีกนัยหนึ่ง
11-164 อาวุธ 3
11-165 อินทรีย์ 3
11-166 จักขุ 3
11-167 สิกขา 3
11-168 ภาวนา 3
11-169 อนุตตริยะ 3
11-170 สมาธิ 3
11-171 สมาธิ 3 อีกนัยหนึ่ง
11-172 โสเจยยะ ความสะอาด 3
11-173 โมเนยยะ ธรรมที่ทำให้เป็นมุนี 3
11-174 โกสัลละ ความเป็นผู้ฉลาด 3
11-175 มทะ ความมัวเมา 3
11-176 อธิปไตย 3
11-177 กถาวัตถุ 3
11-178 วิชชา 3
11-179 วิหารธรรม ธรรมเป็นเครื่องอยู่ 3
11-180 ปาฏิหาริย์ 3
11-181 สังคีติหมวด 4
11-182 สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ 4
11-183 สัมมัปปธาน ความเพียรชอบ 4
11-184 อิทธิบาท คุณเครื่องให้ถึงความสำเร็จ 4
11-185 ฌาน 4
11-186 สมาธิภาวนา 4
11-187 อัปปมัญญา 4
11-188 อรูป 4
11-189 อปัสเสนธรรม ธรรมเป็นดุจพนักพิง 4
11-190 อริยวงศ์ 4
11-191 ปธาน 4
11-192 ญาณ ความรู้ 4
11-193 ญาณ 4 อีกนัยหนึ่ง
11-194 องค์แห่งการบรรลุโสดาบัน 4
11-195 องค์แห่งพระโสดาบัน 4
11-196 สามัญญผล ผลแห่งความเป็นสมณะ 4
11-197 ธาตุ 4
11-198 อาหาร 4
11-199 วิญญาณฐิติ 4
11-200 การถึงอคติ ความลำเอียง 4
11-201 เหตุเกิดขึ้นแห่งตัณหา 4
11-202 ปฏิปทา 4
11-203 ปฏิปทา 4 อีกนัยหนึ่ง
11-204 ธรรมบท 4
11-205 การสมาทานธรรม การถือปฏิบัติธรรม 4
11-206 ธรรมขันธ์ 4
11-207 พละ 4
11-208 อธิษฐาน ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ 4
11-209 ปัญหาพยากรณ์ 4
11-210 กรรม 4
11-211 สัจฉิกรณียธรรม ธรรมที่ควรทำให้แจ้ง 4
11-212 โอฆะ ห้วงน้ำ 4
11-213 โยคะ สภาวะอันประกอบสัตว์ไว้ในภพ 4
11-214 วิสังโยคะ ความพราก 4
11-215 คันถะ เครื่องร้อยรัด 4
11-216 อุปาทาน ความถือมั่น 4
11-217 โยนิ กำเนิด 4
11-218 การก้าวลงสู่ครรภ์ 4
11-219 การได้อัตภาพ 4
11-220 ทักขิณาวิสุทธิ ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา 4
11-221 สังคหวัตถุ ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว 4
11-222 อนริยโวหาร วิธีการพูดของผู้มิใช่อริยะ 4
11-223 อริยโวหาร วิธีการพูดของผู้เป็นอริยะ 4
11-224 อนริยโวหาร 4 อีกนัยหนึ่ง
11-225 อริยโวหาร 4 อีกนัยหนึ่ง
11-226 อนริยโวหาร 4 อีกนัยหนึ่ง
11-227 อริยโวหาร 4 อีกนัยหนึ่ง
11-228 บุคคล 4
11-229 บุคคล 4 อีกนัยหนึ่ง
11-230 บุคคล 4 อีกนัยหนึ่ง
11-231 บุคคล 4 อีกนัยหนึ่ง
11-232 สังคีติหมวด 5
11-233 ขันธ์ 5
11-234 อุปาทานขันธ์ ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น 5
11-235 กามคุณ 5
11-236 คติ ภพที่สัตว์ไปเกิด 5
11-237 มัจฉริยะ ความตระหนี่ 5
11-238 นิวรณ์ สิ่งที่ขัดขวางจิตไม่ให้บรรลุความดี 5
11-239 โอรัมภาคิยสังโยชน์ ธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์เบื้องต่ำ 5
11-240 อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์เบื้องสูง 5
11-241 สิกขาบท 5
11-242 อภัพพฐาน ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ 5
11-243 พยสนะ วิบัติ 5
11-244 สัมปทา ความถึงพร้อม 5
11-245 โทษแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล 5
11-246 อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 5
11-247 ธรรมสำหรับผู้เป็นโจทย์ 5
11-248 องค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียร 5
11-249 สุทธาวาส 5
11-250 พระอนาคามี 5
11-251 กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู 5
11-252 อินทรีย์ 5
11-253 อินทรีย์ 5 อีกนัยหนึ่ง
11-254 อินทรีย์ 5 อีกนัยหนึ่ง
11-255 ธาตุที่สลัด 5
11-256 เหตุแห่งวิมุตติ 5
11-257 สัญญาที่ควรเจริญเพื่อวิมุตติ 5
11-258 สังคีติหมวด 6
11-259 อายตนะภายใน 6
11-260 อายตนะภายนอก 6
11-261 หมวดวิญญาณ 6
11-262 หมวดผัสสะ 6
11-263 หมวดเวทนา 6
11-264 หมวดสัญญา 6
11-265 หมวดสัญเจตนา 6
11-266 หมวดตัณหา 6
11-267 อคารวะ ความไม่เคารพ 6
11-268 คารวะ ความเคารพ 6
11-269 โสมนัสสูปวิจาร การใคร่ครวญอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส 6
11-270 โทมนัสสูปวิจาร การใคร่ครวญอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส 6
11-271 อุเปกขูปวิจาร การใคร่ครวญอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา 6
11-272 สารณียธรรม ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึง 6
11-273 วิวาทมูล 3 มูลเหตุแห่งวิวาท 6
11-274 ธาตุ 6
11-275 ธาตุที่สลัด 6
11-276 อนุตตริยะ 6
11-277 อนุสสติฏฐาน 6
11-278 สตตวิหารธรรม ธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นนิตย์ของพระขีณาสพ 6
11-279 อภิชาติ 6
11-280 นิพเพธภาคิยสัญญา 6
11-281 สังคีติหมวด 7
11-282 อริยทรัพย์ 7
11-283 โพชฌงค์ 7
11-284 ธรรมที่เป็นบริขารแห่งสมาธิ 7
11-285 อสัทธรรม 7
11-286 สัทธรรม 7
11-287 สัปปุริสธรรม 7
11-288 นิททสวัตถุ 7
11-289 สัญญา 7
11-290 พละ 7
11-291 วิญญาณฐิติ ภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณ 7
11-292 ทักขิเณยยบุคคล บุคคลผู้ควรแก่ทักษิณา 7
11-293 อนุสัย กิเลสที่นอนเนื่องในสันดาน 7
11-294 สังโยชน์ กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพ 7
11-295 อธิกรณสมถธรรม ธรรมเป็นเครื่องระงับอธิกรณ์ 7
11-296 สังคีติหมวด 8
11-297 มิจฉัตตะ ความเป็นธรรมที่ผิด 8
11-298 สัมมัตตะ ความเป็นธรรมที่ถูก 8
11-299 ทักขิเณยยบุคคล บุคคลผู้ควรแก่ทักษิณา 8
11-300 กุสีตวัตถุ เหตุแห่งความเกียจคร้าน 8
11-301 อารัมภวัตถุ เหตุแห่งการปรารภความเพียร 8
11-302 ทานวัตถุ เหตุแห่งการให้ทาน 8
11-303 ทานุปปัตติ ผลที่เกิดจากการให้ทาน 8
11-304 บริษัท ชุมนุม 8
11-305 โลกธรรม 8
11-306 อภิภายตนะ อายตนะที่ยอดเยี่ยมด้วยกำลังฌาน 8
11-307 วิโมกข์ ความหลุดพ้น 8
11-308 สังคีติหมวด 9
11-309 อาฆาตวัตถุ เหตุผูกอาฆาต 9
11-310 อาฆาตปฏิวินยะ อุบายเป็นเครื่องกำจัดอาฆาต 9
11-311 สัตตาวาส ภพเป็นที่อยู่ของสัตว์ 9
11-312 กาลที่ไม่ใช่ขณะ ไม่ใช่สมัย เพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ 9
11-313 อนุปุพพวิหารธรรม ธรรมเป็นเครื่องอยู่ตามลำดับ 9
11-314 อนุปุพพนิโรธ ความดับไปตามลำดับ 9
11-315 สังคีติหมวด 10
11-316 นาถกรณธรรม ธรรมเครื่องกระทำที่พึ่ง 10
11-317 กสิณายตนะ บ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสิณเป็นอารมณ์ 10
11-318 อกุศลกรรมบถ ทางแห่งอกุศลกรรม 10
11-319 กุศลกรรมบถ ทางแห่งกุศลกรรม 10
11-320 อริยวาส ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะ 10
11-321 อเสขธรรม ธรรมที่เป็นอเสขะ 10
11-322 ทสุตตรสูตร ธรรม 1 ถึง 10 ประการ
11-323 ธรรม 1 ประการ
11-324 ธรรม 1 ประการที่มีอุปการะมาก
11-325 ธรรม 1 ประการที่ควรเจริญ
11-326 ธรรม 1 ประการที่ควรกำหนดรู้
11-327 ธรรม 1 ประการที่ควรละ
11-328 ธรรม 1 ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม
11-329 ธรรม 1 ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ
11-330 ธรรม 1 ประการที่แทงตลอดได้ยาก
11-331 ธรรม 1 ประการที่ควรให้เกิดขึ้น
11-332 ธรรม 1 ประการที่ควรรู้ยิ่ง
11-333 ธรรม 1 ประการที่ควรทำให้แจ้ง
11-334 ธรรม 2 ประการ
11-335 ธรรม 2 ประการที่มีอุปการะมาก
11-336 ธรรม 2 ประการที่ควรเจริญ
11-337 ธรรม 2 ประการที่ควรกำหนดรู้
11-338 ธรรม 2 ประการที่ควรละ
11-339 ธรรม 2 ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม
11-340 ธรรม 2 ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ
11-341 ธรรม 2 ประการที่แทงตลอดได้ยาก
11-342 ธรรม 2 ประการที่ควรให้เกิดขึ้น
11-343 ธรรม 2 ประการที่ควรรู้ยิ่ง
11-344 ธรรม 2 ประการที่ควรทำให้แจ้ง
11-345 ธรรม 3 ประการ
11-346 ธรรม 3 ประการที่มีอุปการะมาก
11-347 ธรรม 3 ประการที่ควรเจริญ
11-348 ธรรม 3 ประการที่ควรกำหนดรู้
11-349 ธรรม 3 ประการที่ควรละ
11-350 ธรรม 3 ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม
11-351 ธรรม 3 ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ
11-352 ธรรม 3 ประการที่แทงตลอดได้ยาก
11-353 ธรรม 3 ประการที่ควรให้เกิดขึ้น
11-354 ธรรม 3 ประการที่ควรรู้ยิ่ง
11-355 ธรรม 3 ประการที่ควรทำให้แจ้ง
11-356 ธรรม 4 ประการ
11-357 ธรรม 4 ประการที่มีอุปการะมาก
11-358 ธรรม 4 ประการที่ควรเจริญ
11-359 ธรรม 4 ประการที่ควรกำหนดรู้
11-360 ธรรม 4 ประการที่ควรละ
11-361 ธรรม 4 ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม
11-362 ธรรม 4 ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ
11-363 ธรรม 4 ประการที่แทงตลอดได้ยาก
11-364 ธรรม 4 ประการที่ควรให้เกิดขึ้น
11-365 ธรรม 4 ประการที่ควรรู้ยิ่ง
11-366 ธรรม 4 ประการที่ควรทำให้แจ้ง
11-367 ธรรม 5 ประการ
11-368 ธรรม 5 ประการที่มีอุปการะมาก
11-369 ธรรม 5 ประการที่ควรเจริญ
11-370 ธรรม 5 ประการที่ควรกำหนดรู้
11-371 ธรรม 5 ประการที่ควรละ
11-372 ธรรม 5 ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม
11-373 ธรรม 5 ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ
11-374 ธรรม 5 ประการที่แทงตลอดได้ยาก
11-375 ธรรม 5 ประการที่ควรให้เกิดขึ้น
11-376 ธรรม 5 ประการที่ควรรู้ยิ่ง
11-377 ธรรม 5 ประการที่ควรทำให้แจ้ง
11-378 ธรรม 6 ประการ
11-379 ธรรม 6 ประการที่มีอุปการะมาก
11-380 ธรรม 6 ประการที่ควรเจริญ
11-381 ธรรม 6 ประการที่ควรกำหนดรู้
11-382 ธรรม 6 ประการที่ควรละ
11-383 ธรรม 6 ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม
11-384 ธรรม 6 ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ
11-385 ธรรม 6 ประการที่แทงตลอดได้ยาก
11-386 ธรรม 6 ประการที่ควรให้เกิดขึ้น
11-387 ธรรม 6 ประการที่ควรรู้ยิ่ง
11-388 ธรรม 6 ประการที่ควรทำให้แจ้ง
11-389 ธรรม 7 ประการ
11-390 ธรรม 7 ประการที่มีอุปการะมาก
11-391 ธรรม 7 ประการที่ควรเจริญ
11-392 ธรรม 7 ประการที่ควรกำหนดรู้
11-393 ธรรม 7 ประการที่ควรละ
11-394 ธรรม 7 ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม
11-395 ธรรม 7 ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ
11-396 ธรรม 7 ประการที่แทงตลอดได้ยาก
11-397 ธรรม 7 ประการที่ควรให้เกิดขึ้น
11-398 ธรรม 7 ประการที่ควรรู้ยิ่ง
11-399 ธรรม 7 ประการที่ควรทำให้แจ้ง
11-400 ธรรม 8 ประการ
11-401 ธรรม 8 ประการที่มีอุปการะมาก
11-402 ธรรม 8 ประการที่ควรเจริญ
11-403 ธรรม 8 ประการที่ควรกำหนดรู้
11-404 ธรรม 8 ประการที่ควรละ
11-405 ธรรม 8 ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม
11-406 ธรรม 8 ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ
11-407 ธรรม 8 ประการที่แทงตลอดได้ยาก
11-408 ธรรม 8 ประการที่ควรให้เกิดขึ้น
11-409 ธรรม 8 ประการที่ควรรู้ยิ่ง
11-410 ธรรม 8 ประการที่ควรทำให้แจ้ง
11-411 ธรรม 9 ประการ
11-412 ธรรม 9 ประการที่มีอุปการะมาก
11-413 ธรรม 9 ประการที่ควรเจริญ
11-414 ธรรม 9 ประการที่ควรกำหนดรู้
11-415 ธรรม 9 ประการที่ควรละ
11-416 ธรรม 9 ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม
11-417 ธรรม 9 ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ
11-418 ธรรม 9 ประการที่แทงตลอดได้ยาก
11-419 ธรรม 9 ประการที่ควรให้เกิดขึ้น
11-420 ธรรม 9 ประการที่ควรรู้ยิ่ง
11-421 ธรรม 9 ประการที่ควรทำให้แจ้ง
11-422 ธรรม 10 ประการ
11-423 ธรรม 10 ประการที่มีอุปการะมาก
11-424 ธรรม 10 ประการที่ควรเจริญ
11-425 ธรรม 10 ประการที่ควรกำหนดรู้
11-426 ธรรม 10 ประการที่ควรละ
11-427 ธรรม 10 ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม
11-428 ธรรม 10 ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ
11-429 ธรรม 10 ประการที่แทงตลอดได้ยาก
11-430 ธรรม 10 ประการที่ควรให้เกิดขึ้น
11-431 ธรรม 10 ประการที่ควรรู้ยิ่ง
11-432 ธรรม 10 ประการที่ควรทำให้แจ้ง

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.