เล่ม 6 พระวินัยปิฎก จูฬวรรค ภาค 1


06-001 เรื่องภิกษุนิสิตของพระปัณฑุกะและพระโลหิตกะ
06-002 ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
06-003 ทรงรับสั่งให้ลงตัชชนียกรรม
06-004 วิธีลงตัชชนียกรรมและกรรมวาจา
06-005 ตัชชนียกรรมที่ไม่ชอบธรรม หมวดที่ 1
06-006 ตัชชนียกรรมที่ไม่ชอบธรรม หมวดที่ 2
06-007 ตัชชนียกรรมที่ไม่ชอบธรรม หมวดที่ 3
06-008 ตัชชนียกรรมที่ไม่ชอบธรรม หมวดที่ 4
06-009 ตัชชนียกรรมที่ไม่ชอบธรรม หมวดที่ 5
06-010 ตัชชนียกรรมที่ไม่ชอบธรรม หมวดที่ 6
06-011 ตัชชนียกรรมที่ไม่ชอบธรรม หมวดที่ 7
06-012 ตัชชนียกรรมที่ไม่ชอบธรรม หมวดที่ 8
06-013 ตัชชนียกรรมที่ไม่ชอบธรรม หมวดที่ 9
06-014 ตัชชนียกรรมที่ไม่ชอบธรรม หมวดที่ 10
06-015 ตัชชนียกรรมที่ไม่ชอบธรรม หมวดที่ 11
06-016 ตัชชนียกรรมที่ไม่ชอบธรรม หมวดที่ 12
06-017 ตัชชนียกรรมที่ชอบธรรม หมวดที่ 1
06-018 ตัชชนียกรรมที่ชอบธรรม หมวดที่ 2
06-019 ตัชชนียกรรมที่ชอบธรรม หมวดที่ 3
06-020 ตัชชนียกรรมที่ชอบธรรม หมวดที่ 4
06-021 ตัชชนียกรรมที่ชอบธรรม หมวดที่ 5
06-022 ตัชชนียกรรมที่ชอบธรรม หมวดที่ 6
06-023 ตัชชนียกรรมที่ชอบธรรม หมวดที่ 7
06-024 ตัชชนียกรรมที่ชอบธรรม หมวดที่ 8
06-025 ตัชชนียกรรมที่ชอบธรรม หมวดที่ 9
06-026 ตัชชนียกรรมที่ชอบธรรม หมวดที่ 10
06-027 ตัชชนียกรรมที่ชอบธรรม หมวดที่ 11
06-028 ตัชชนียกรรมที่ชอบธรรม หมวดที่ 12
06-029 สงฆ์มุ่งหวังจะลงตัชชนียกรรม หมวดที่ 1
06-030 สงฆ์มุ่งหวังจะลงตัชชนียกรรม หมวดที่ 2
06-031 สงฆ์มุ่งหวังจะลงตัชชนียกรรม หมวดที่ 3
06-032 สงฆ์มุ่งหวังจะลงตัชชนียกรรม หมวดที่ 4
06-033 สงฆ์มุ่งหวังจะลงตัชชนียกรรม หมวดที่ 5
06-034 สงฆ์มุ่งหวังจะลงตัชชนียกรรม หมวดที่ 6
06-035 วัตร 18 ข้อในตัชชนียกรรม
06-036 องค์ 18 ของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงระงับตัชชนียกรรม
06-037 สงฆ์ไม่พึงระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 5 หมวดที่ 1
06-038 สงฆ์ไม่พึงระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 5 หมวดที่ 2
06-039 สงฆ์ไม่พึงระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 8 หมวดที่ 3
06-040 สงฆ์พึงระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 5 หมวดที่ 1
06-041 สงฆ์พึงระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 5 หมวดที่ 2
06-042 สงฆ์พึงระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 8 หมวดที่ 3
06-043 วิธีระงับตัชชนียกรรมและกรรมวาจา
06-044 เรื่องภิกษุเสยยสกะ
06-045 ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
06-046 วิธีลงนิยสกรรมและกรรมวาจา
06-047 นิยสกรรมที่ไม่ชอบธรรม หมวดที่ 1
06-048 นิยสกรรมที่ไม่ชอบธรรม หมวดที่ 2
06-049 นิยสกรรมที่ไม่ชอบธรรม หมวดที่ 3
06-050 นิยสกรรมที่ไม่ชอบธรรม หมวดที่ 4
06-051 นิยสกรรมที่ไม่ชอบธรรม หมวดที่ 5
06-052 นิยสกรรมที่ไม่ชอบธรรม หมวดที่ 6
06-053 นิยสกรรมที่ไม่ชอบธรรม หมวดที่ 7
06-054 นิยสกรรมที่ไม่ชอบธรรม หมวดที่ 8
06-055 นิยสกรรมที่ไม่ชอบธรรม หมวดที่ 9
06-056 นิยสกรรมที่ไม่ชอบธรรม หมวดที่ 10
06-057 นิยสกรรมที่ไม่ชอบธรรม หมวดที่ 11
06-058 นิยสกรรมที่ไม่ชอบธรรม หมวดที่ 12
06-059 นิยสกรรมที่ชอบธรรม หมวดที่ 1
06-060 นิยสกรรมที่ชอบธรรม หมวดที่ 2
06-061 นิยสกรรมที่ชอบธรรม หมวดที่ 3
06-062 นิยสกรรมที่ชอบธรรม หมวดที่ 4
06-063 นิยสกรรมที่ชอบธรรม หมวดที่ 5
06-064 นิยสกรรมที่ชอบธรรม หมวดที่ 6
06-065 นิยสกรรมที่ชอบธรรม หมวดที่ 7
06-066 นิยสกรรมที่ชอบธรรม หมวดที่ 8
06-067 นิยสกรรมที่ชอบธรรม หมวดที่ 9
06-068 นิยสกรรมที่ชอบธรรม หมวดที่ 10
06-069 นิยสกรรมที่ชอบธรรม หมวดที่ 11
06-070 นิยสกรรมที่ชอบธรรม หมวดที่ 12
06-071 สงฆ์มุ่งหวังจะลงนิยสกรรม หมวดที่ 1
06-072 สงฆ์มุ่งหวังจะลงนิยสกรรม หมวดที่ 2
06-073 สงฆ์มุ่งหวังจะลงนิยสกรรม หมวดที่ 3
06-074 สงฆ์มุ่งหวังจะลงนิยสกรรม หมวดที่ 4
06-075 สงฆ์มุ่งหวังจะลงนิยสกรรม หมวดที่ 5
06-076 สงฆ์มุ่งหวังจะลงนิยสกรรม หมวดที่ 6
06-077 วัตร 18 ข้อในนิยสกรรม
06-078 องค์ 18 ของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงระงับนิยสกรรม
06-079 องค์ 18 ของภิกษุที่สงฆ์พึงระงับนิยสกรรม
06-080 วิธีระงับนิยสกรรมและกรรมวาจา
06-081 เรื่องภิกษุชื่อว่าอัสสชิและปุนัพพสุกะ
06-082 อุบาสกเล่าเรื่องให้ฟัง
06-083 พุทธประเพณี
06-084 ทรงสอบถามแล้วตำหนิ
06-085 รับสั่งให้ลงปัพพาชนียกรรม
06-086 วิธีลงปัพพาชนียกรรมและกรรมวาจาลงปัพพาชนียกรรม
06-087 ปัพพาชนียกรรมที่ไม่ชอบธรรม 12 หมวด
06-088 ปัพพาชนียกรรมที่ชอบธรรม 12 หมวด
06-089 สงฆ์มุ่งหวังจะลงปัพพาชนียกรรม 14 หมวด
06-090 วัตร 18 ข้อในปัพพาชนียกรรม
06-091 ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
06-092 องค์ 18 ของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงระงับปัพพาชนียกรรม
06-093 องค์ 18 ของภิกษุที่สงฆ์พึงระงับปัพพาชนียกรรม
06-094 วิธีระงับปัพพาชนียกรรมและกรรมวาจา
06-095 ปฏิสารณียกรรม เรื่องพระสุธรรม
06-096 จิตตคหบดีต้อนรับพระอาคันตุกะ
06-097 พระสุธรรมวิวาทกับจิตตคหบดี
06-098 พระสุธรรมเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค
06-099 ทรงตำหนิพระสุธรรม
06-100 วิธีลงปฏิสารณียกรรมและกรรมวาจา
06-101 ปฏิสารณียกรรมที่ไม่ชอบธรรม 12 หมวด
06-102 ปฏิสารณียกรรมที่ชอบธรรม 12 หมวด
06-103 สงฆ์มุ่งหวังจะลงปฏิสารณียกรรม 4 หมวด
06-104 วัตร 18 ข้อในปฏิสารณียกรรม
06-105 สงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรม
06-106 วิธีให้พระอนุทูตและกรรมวาจา
06-107 วิธีขอขมาของภิกษุสุธรรม
06-108 องค์ 18 ของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงระงับปฏิสารณียกรรม
06-109 องค์ 18 ของภิกษุที่สงฆ์พึงระงับปฏิสารณียกรรม
06-110 วิธีระงับปฏิสารณียกรรมและกรรมวาจา
06-111 อุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ
06-112 ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
06-113 วิธีลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติและกรรมวาจา
06-114 อุกเขปนียกรรม เพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติที่ไม่ชอบธรรม 12 หมวด
06-115 อุกเขปนียกรรม เพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติที่ชอบธรรม 12 หมวด
06-116 สงฆ์มุ่งหวังจะลงอุกเขปนียกรรม 6 หมวด
06-117 วัตร 43 ข้อ ในอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ
06-118 สงฆ์ลงโทษและระงับกรรม
06-119 องค์ 43 ของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ
06-120 องค์ 43 ของภิกษุที่สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ
06-121 วิธีระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติและกรรมวาจา
06-122 อุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ
06-123 ทรงสอบถามแล้วตำหนิ
06-124 วิธีลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติและกรรมวาจา
06-125 อุกเขปนียกรรม เพราะไม่ทำคืนอาบัติที่ไม่ชอบธรรม 12 หมวด
06-126 อุกเขปนียกรรม เพราะไม่ทำคืนอาบัติที่ชอบธรรม 12 หมวด
06-127 สงฆ์มุ่งหวังจะลงอุกเขปนียกรรม เพราะไม่ทำคืนอาบัติ 6 หมวด
06-128 วัตร 43 ข้อ ในอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ
06-129 สงฆ์ลงโทษและระงับกรรม
06-130 องค์ 43 ของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ
06-131 องค์ 43 ของภิกษุที่สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ
06-132 วิธีระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติและกรรมวาจา
06-133 อุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป เรื่องภิกษุอริฏฐะ
06-134 ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
06-135 วิธีลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปและกรรมวาจา
06-136 อุกเขปนียกรรม เพราะไม่สละทิฏฐิบาปที่ไม่ชอบธรรม 12 หมวด
06-137 อุกเขปนียกรรม เพราะไม่สละทิฏฐิบาปที่ชอบธรรม 12 หมวด
06-138 สงฆ์มุ่งหวังจะลงอุกเขปนียกรรม เพราะไม่สละทิฏฐิบาป 6 หมวด
06-139 วัตร 43 ข้อ ในอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป
06-140 สงฆ์ลงโทษและระงับกรรม
06-141 ทรงประชุมสงฆ์แล้วสอบถาม
06-142 องค์ 43 ของภิกษุที่สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป
06-143 องค์ 43 ของภิกษุที่สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป
06-144 วิธีระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปและกรรมวาจา
06-145 รวมสาระสำคัญที่มีในกัมมขันธกะ
06-146 วัตรของภิกษุผู้อยู่ปริวาส
06-147 ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
06-148 วัตร 94 ข้อของภิกษุผู้อยู่ปริวาส
06-149 เหตุให้ขาดราตรี 3 อย่าง
06-150 ทรงอนุญาตให้เก็บปริวาส
06-151 วิธีเก็บปริวาส
06-152 ทรงอนุญาตให้สมาทานปริวาส
06-153 วิธีสมาทานปริวาส
06-154 วัตรของภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิม
06-155 ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
06-156 วัตร 79 ข้อของภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิม
06-157 วัตรของภิกษุผู้ควรแก่มานัต
06-158 ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
06-159 วัตร 79 ข้อของภิกษุผู้ควรแก่มานัต
06-160 วัตรของภิกษุผู้ประพฤติมานัต
06-161 ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
06-162 วัตร 94 ข้อของภิกษุผู้ประพฤติมานัต
06-163 เหตุให้ขาดราตรี 4 อย่าง
06-164 ทรงอนุญาตให้เก็บมานัต
06-165 วิธีเก็บมานัต
06-166 ทรงอนุญาตให้สมาทานมานัต
06-167 วิธีสมาทานมานัต
06-168 วัตรของภิกษุผู้ควรแก่อัพภาน
06-169 ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
06-170 วัตร 79 ข้อของภิกษุผู้ควรแก่อัพภาน
06-171 รวมเรื่องที่มีในปาริวาสิกขันธกะ
06-172 วิธีการออกจากอาบัติที่ต้องเพราะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อน
06-173 มานัตเพื่ออาบัติที่ไม่ได้ปิดไว้และกรรมวาจา
06-174 อัพภานสำหรับอาบัติที่ไม่ได้ปิดไว้
06-175 วิธีอัพภานและกรรมวาจา
06-176 ปริวาสสำหรับอาบัติที่ปิดไว้วันเดียว
06-177 วิธีให้ปริวาส และกรรมวาจา
06-178 มานัตสำหรับอาบัติที่ปิดไว้วันเดียว
06-179 วิธีให้มานัต 6 ราตรี และกรรมวาจา
06-180 อัพภานสำหรับอาบัติปิดไว้วันเดียว
06-181 วิธีอัพภานและกรรมวาจา
06-182 ปริวาสสำหรับอาบัติปิดไว้ 5 วัน
06-183 วิธีให้ปริวาสและกรรมวาจา
06-184 การชักภิกษุผู้อยู่ปริวาสเข้าหาอาบัติเดิม
06-185 วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิม และกรรมวาจา
06-186 การชักภิกษุผู้ควรแก่มานัตเข้าหาอาบัติเดิม
06-187 วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิม และกรรมวาจา
06-188 มานัตเพื่ออาบัติ 3 ตัว
06-189 วิธีให้มานัตเพื่ออาบัติ 3 ตัว และกรรมวาจา
06-190 การชักภิกษุผู้ประพฤติมานัตเข้าหาอาบัติเดิม
06-191 วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิม และกรรมวาจา
06-192 วิธีให้มานัตและกรรมวาจา
06-193 การชักภิกษุผู้ควรแก่อัพภานเข้าหาอาบัติเดิม
06-194 อัพภานภิกษุผู้ถูกชักเข้าหาอาบัติเดิม
06-195 วิธีอัพภาน และกรรมวาจา
06-196 ปริวาสสำหรับอาบัติที่ปิดไว้ 1 ปักษ์
06-197 วิธีให้ปักขปริวาส และกรรมวาจา
06-198 การชักภิกษุผู้อยู่ปักขปริวาสเข้าหาอาบัติเดิม
06-199 วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิม และกรรมวาจา
06-200 สโมธานปริวาสเพื่ออาบัติตัวก่อนและกรรมวาจา
06-201 การชักภิกษุผู้ควรแก่มานัตเข้าหาอาบัติเดิม เป็นต้น
06-202 มานัตเพื่ออาบัติ 3 ตัว
06-203 วิธีให้มานัตและกรรมวาจา
06-204 การชักภิกษุผู้ประพฤติมานัตเข้าหาอาบัติเดิม เป็นต้น
06-205 การชักภิกษุผู้ควรแก่อัพภานเข้าหาอาบัติเดิม เป็นต้น
06-206 อัพภานสำหรับอาบัติที่ปิดไว้ 1 ปักษ์และกรรมวาจา
06-207 วิธีอัพภาน และกรรมวาจา
06-208 ปริวาส การอยู่ชดใช้
06-209 วิธีให้ปริวาสและกรรมวาจา
06-210 ปริวาสประมวลค่าแห่งอาบัติ ที่ปิดไว้นานกว่าอาบัติทั้งหมดเข้าด้วยกัน
06-211 วิธีให้ปริวาสและกรรมวาจา
06-212 ปริวาสสำหรับอาบัติ 2 ตัวปิดไว้ 2 เดือน
06-213 วิธีให้ปริวาส 2 เดือน และกรรมวาจา
06-214 วิธีอยู่ปริวาส 2 เดือนเพื่ออาบัติปิดไว้ 2 เดือน
06-215 ภิกษุผู้ควรแก่มานัต
06-216 สงฆ์ได้ให้ปริวาส 2 เดือน
06-217 วิธีให้ปริวาสสำหรับเดือนนอกนี้และกรรมวาจา
06-218 อยู่ปริวาส 2 เดือน เพื่ออาบัติ 2 ตัว ปิดไว้ 2 เดือน
06-219 ภิกษุผู้ควรแก่มานัต อยู่ปริวาส 2 เดือน เพื่ออาบัติ 2 ตัว ปิดไว้ 2 เดือน
06-220 สุทธันตปริวาส ปริวาสสำหรับอาบัติหลายตัว ปิดไว้หลายคราว
06-221 วิธีให้สุทธันตปริวาสและกรรมวาจา
06-222 วิธีให้สุทธันตปริวาส
06-223 วิธีให้ปริวาส
06-224 กรณีตัวอย่าง 40 กรณี ภิกษุอยู่ปริวาสสึก
06-225 ภิกษุอยู่ปริวาสลดฐานะเป็นสามเณร
06-226 ภิกษุอยู่ปริวาสวิกลจริต
06-227 ภิกษุอยู่ปริวาสมีจิตฟุ้งซ่าน
06-228 ภิกษุอยู่ปริวาสกระสับกระส่ายเพราะเวทนา
06-229 ภิกษุอยู่ปริวาสถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม เพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ
06-230 ภิกษุอยู่ปริวาสถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ
06-231 ภิกษุอยู่ปริวาสถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป
06-232 ภิกษุควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิมสึก
06-233 ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมลดฐานะเป็นสามเณรเป็นต้น
06-234 ภิกษุผู้ควรแก่มานัตสึก
06-235 ภิกษุผู้ควรแก่มานัตลดฐานะเป็นสามเณรเป็นต้น
06-236 ภิกษุผู้ประพฤติมานัตสึก
06-237 ภิกษุผู้ปประพฤติมานัตลดฐานะเป็นสามเณรเป็นต้น
06-238 ภิกษุผู้ควรแก่อัพภานสึก
06-239 ภิกษุผู้ควรแก่อัพภานลดฐานะเป็นสามเณรเป็นต้น
06-240 กรณีตัวอย่าง 36 กรณี อาบัติสังฆาทิเสส
06-241 กรณีตัวอย่างการให้มานัต 100 กรณี
06-242 สโมธานปริวาสกับการชักเข้าหาอาบัติเดิม 400 กรณี
06-243 วาระอาบัติมีจำนวนนับได้เป็นต้น 8 กรณี
06-244 วาระการให้มานัตแก่ภิกษุ 2 รูป 11 กรณี
06-245 ความไม่หมดจดจากอาบัติเดิม 9 กรณี
06-246 ความหมดจดจากอาบัติเดิม 9 กรณี
06-247 ความหมดจดจากอาบัติโดยขั้นตอนที่ 3 รวม 9 กรณี
06-248 สัมมุขาวินัย ระงับอธิกรณ์ในที่พร้อมหน้า
06-249 ทรงสอบถาม
06-250 ธรรมวาทีและอธรรมวาที
06-251 สติวินัย เรื่องพระทัพพมัลลบุตร
06-252 แต่งตั้งเสนาสนปัญญาปกะและภัตตุทเทสกะ
06-253 เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ
06-254 ภิกษุณีเมตติยาใส่ความพระทัพพมัลลบุตร
06-255 ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
06-256 ทรงสอบถาม
06-257 วิธีให้สติวินัยและกรรมวาจา
06-258 การให้สติวินัยที่ชอบธรรม 5 อย่าง
06-259 อมูฬหวินัย ระงับอธิกรณ์โดยยกประโยชน์ให้ว่าต้องอาบัติในขณะเป็นบ้า
06-260 วิธีให้อมูฬหวินัย และกรรมวาจา
06-261 อมูฬหวินัย ไม่ชอบธรรม 3 กรณี
06-262 อมูฬหวินัยชอบธรรม 3 กรณี
06-263 ปฏิญญาตกรณะ ระงับอธิกรณ์ตามคำรับของจำเลย
06-264 ทรงสอบถาม
06-265 ปฏิญญาตกรณะที่ไม่ชอบธรรม
06-266 ปฏิญญาตกรณะที่ชอบธรรม
06-267 เยภุยยสิกา ระงับอธิกรณ์ตามเสียงข้างมาก
06-268 วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา
06-269 การจับสลากที่ไม่ชอบธรรม 10 อย่าง
06-270 การจับสลากที่ชอบธรรม 10 อย่าง
06-271 ตัสสปาปิยสิกา ระงับอธิกรณ์โดยการลงโทษแก่ผู้ทำผิด
06-272 วิธีลงตัสสปาปิยสิกากรรมและกรรมวาจา
06-273 ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ชอบธรรม 5 อย่าง
06-274 ตัสสปาปยสิกากรรมที่ไม่ชอบธรรม 12 หมวด
06-275 ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ชอบธรรม 12 หมวด
06-276 สงฆ์มุ่งหวังที่จะลงตัสสปาปิยสิกากรรม 6 หมวด
06-277 วัตร 18 ข้อในตัสสปาปิยสิกากรรม
06-278 ติณวัตถารกะ ระงับอธิกรณ์โดยการประนีประนอม
06-279 พุทธานุญาตให้ระงับอธิกรณ์ด้วยติณวัตถารกะ
06-280 วิธีระงับอธิกรณ์ด้วยติณวัตถารกะ และกรรมวาจา
06-281 อธิกรณ์ 4 อย่าง
06-282 วิวาทาธิกรณ์
06-283 อนุวาทาธิกรณ์
06-284 อาปัตตาธิกรณ์
06-285 กิจจาธิกรณ์
06-286 มูลแห่งวิวาทาธิกรณ์
06-287 วิวาทมูล 6
06-288 อกุศลมูล 3
06-289 กุศลมูล 3
06-290 มูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์
06-291 อนุวาทมูล 6
06-292 อกุศลมูล 3
06-293 กุศลมูล 3
06-294 กาย
06-295 วาจา
06-296 มูลแห่งอาปัตตาธิกรณ์
06-297 มูลแห่งกิจจาธิกรณ์
06-298 วิวาทาธิกรณ์
06-299 อนุวาทาธิกรณ์
06-300 อาปัตตาธิกรณ์
06-301 อธิกรณวูปสมนสมถะ ความสงบระงับอธิกรณ์
06-302 การระงับอธิกรณ์ด้วยอุพพาหิกวิธี
06-303 วิธีแต่งตั้ง และกรรมวาจา
06-304 ญัตติกรรมวาจา
06-305 เยภุยยสิกาวินัย
06-306 วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา
06-307 การจับสลาก 3 วิธี
06-308 สติวินัย อนุวาทาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ 4 อย่าง
06-309 วิธีให้สติวินัยและกรรมวาจา
06-310 อมูฬหวินัย
06-311 คำขออมูฬหวินัย และกรรมวาจา
06-312 ตัสสปาปิยสิกาวินัย
06-313 วิธีลงตัสสปาปิยสิกากรรมและกรรมวาจา
06-314 อาปัตตาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ 3 อย่าง
06-315 ติณวัตถารกะ
06-316 วิธีระงับอธิกรณ์ด้วยติณวัตถารกะและกรรมวาจา

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.