เล่ม 5 พระวินัยปิฎก มหาวรรค ภาค 2


05-001 เรื่องพระเจ้าพิมพิสารรับสั่งให้โสณโกฬิวิสะเข้าเฝ้า
05-002 เรื่องพระสาคตะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
05-003 ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและอริยสัจ 4
05-004 เรื่องโสณโกฬิวิสะเศรษฐีบุตรบรรพชา
05-005 เรื่องทรงเปรียบเทียบความเพียรกับสายพิณ
05-006 พระโสณะบรรลุอรหัตตผล
05-007 อุปนิสัยสมบัติของผู้เป็นพระอรหันต์
05-008 นิคมคาถา
05-009 ทรงห้ามใช้รองเท้า 2 ชั้น เป็นต้น
05-010 ทรงห้ามใช้รองเท้าสีเขียวล้วน เป็นต้น
05-011 เรื่องทรงห้ามใช้รองเท้ามีหูสีเขียว เป็นต้น
05-012 เรื่องทรงห้ามใช้รองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น
05-013 ทรงอนุญาตรองเท้าหลายชั้นที่ใช้แล้ว
05-014 ทรงห้ามสวมรองเท้าในอาราม
05-015 เรื่องภิกษุอาพาธเป็นหน่อที่เท้า
05-016 ทรงห้ามสวมเขียงเท้าไม้ เป็นต้น
05-017 เรื่องเขียงเท้าใบตาล
05-018 เรื่องเขียงเท้าสานด้วยใบไผ่
05-019 เรื่องเขียงเท้าสานด้วยหญ้าสามัญ
05-020 เรื่องพระฉัพพัคคีย์จับแม่โค
05-021 ทรงห้ามยานพาหนะ เป็นต้น
05-022 ทรงห้ามที่นอนสูงใหญ่
05-023 ทรงห้ามแผ่นหนัง
05-024 ทรงอนุญาตเครื่องคิหิวิกัต เป็นต้น
05-025 พระโสณกุฏิกัณณะ
05-026 อาณัตติกพจน์ของท่านพระมหากัจจานะ 5 ประการ
05-027 พระโสณะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค
05-028 เรื่องพระโสณะสวดพระสูตรในอัฏฐกวรรค
05-029 เรื่องประทานพร 5 อย่างแก่พระโสณะ
05-030 รวมเรื่องที่มีในจัมมขันธกะ
05-031 ทรงอนุญาตเภสัช 5
05-032 ทรงอนุญาตเภสัช 5 ในกาล
05-033 เรื่องเภสัช 5 ในเวลาวิกาล
05-034 เรื่องน้ำมันเหลวที่เป็นยา
05-035 ทรงอนุญาตเครื่องยามีรากไม้ เป็นต้น
05-036 เรื่องรากไม้บดที่เป็นยา
05-037 เรื่องน้ำฝาดที่เป็นยา
05-038 เรื่องใบไม้ที่เป็นยา
05-039 เรื่องผลไม้ที่เป็นยา
05-040 เรื่องยางไม้ที่เป็นยา
05-041 เรื่องเกลือที่เป็นยา
05-042 เรื่องมูลโค ดินเหนียว กากน้ำย้อมดับกลิ่นตัว
05-043 เรื่องยาผงและเครื่องร่อนยา
05-044 เรื่องเนื้อดิบและเลือดสด
05-045 เรื่องยาหยอดตา
05-046 เรื่องเครื่องบดยาผสมยาตา
05-047 เรื่องกลักยาตา
05-048 เรื่องไม้ป้ายยาตา
05-049 เรื่องที่เก็บไม้ป้ายยาตา
05-050 เรื่องน้ำมันทาศีรษะ
05-051 เรื่องนัตถุ์ยา
05-052 เรื่องกล้องยานัตถุ์
05-053 เรื่องสูดควัน
05-054 เรื่องกล้องสูดควันและฝาปิดกล้องสูดควัน
05-055 เรื่องน้ำมันหุง
05-056 เรื่องน้ำเมาเจือในน้ำมันหุง
05-057 เรื่องน้ำมันเจือด้วยน้ำเมามากเกินไป
05-058 เรื่องทรงอนุญาตน้ำมันเจือน้ำเมามากใช้เป็นยาทา
05-059 เรื่องลักจั่น
05-060 เรื่องการรมเหงื่อ
05-061 เรื่องการรมด้วยใบไม้
05-062 เรื่องรมใหญ่
05-063 เรื่องรมด้วยใบไม้ต่าง ๆ
05-064 เรื่องอ่างน้ำ
05-065 เรื่องใช้เขาสัตว์กอกระบายโลหิตออก
05-066 เรื่องยาทาเท้า
05-067 เรื่องปรุงน้ำมันทาเท้า
05-068 เรื่องภิกษุอาพาธเป็นฝี
05-069 เรื่องน้ำฝาด
05-070 เรื่องงาบด
05-071 เรื่องยาพอก
05-072 เรื่องผ้าพันแผล
05-073 เรื่องชะแผลด้วยน้ำแป้งเมล็ดผักกาด
05-074 เรื่องรมแผลด้วยควัน
05-075 เรื่องใช้ก้อนเกลือตัดเนื้องอก
05-076 เรื่องน้ำมันทาแผล
05-077 เรื่องผ้าปิดกันน้ำมันไหลเยิ้ม
05-078 เรื่องยามหาวิกัฏ 4 อย่าง
05-079 เรื่องรับประเคน
05-080 เรื่องน้ำดื่มเจือคูถ
05-081 เรื่องภิกษุโดนยาแฝดดื่มน้ำที่ละลายจากดินติดผาลไถ
05-082 เรื่องดื่มน้ำด่างดิบ
05-083 เรื่องดื่มน้ำสมอดองมูตรโค
05-084 เรื่องไล้ทาของหอม
05-085 เรื่องดื่มยาถ่าย
05-086 เรื่องน้ำข้าวใส
05-087 เรื่องน้ำต้มถั่วเขียวไม่ข้น
05-088 เรื่องน้ำต้มถั่วเขียวข้น
05-089 เรื่องน้ำต้มเนื้อ
05-090 เรื่องพระปิลินทวัจฉะ
05-091 ทรงอนุญาตคนงานวัด
05-092 เรื่องฉันเภสัชที่เก็บไว้ 7 วัน
05-093 ทรงอนุญาตน้ำอ้อยงบ เป็นต้น
05-094 เรื่องถั่วเขียว
05-095 เรื่องยาดองโลณโสวีรกะ
05-096 ทรงห้ามการหุงต้มภายใน เป็นต้น
05-097 พุทธประเพณี
05-098 เรื่องอุ่นภัตตาหาร
05-099 เรื่องให้เก็บอาหารภายในและหุงต้มเองเมื่อคราวจำเป็น
05-100 เรื่องรับประเคนผลไม้ที่จับต้องแล้ว
05-101 เรื่องพราหมณ์ถวายงาและน้ำผึ้ง
05-102 ทรงอนุญาตให้ฉันของที่รับประเคนไว้ เป็นต้น
05-103 เรื่องพระสารีบุตรอาพาธร้อนในกาย
05-104 เรื่องฉันผลไม้ที่ปล้อนเมล็ดออก
05-105 การทรงห้ามทำสัตถกรรม
05-106 เรื่องทรงห้ามทำวัตถิกรรม
05-107 เรื่องอุบาสิกาสุปปิยาเชือดเนื้อขาอ่อนถวาย
05-108 เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อมนุษย์
05-109 เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อช้าง
05-110 เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อม้า
05-111 เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อสุนัข
05-112 เรื่องทรงห้ามฉันเนื้องู
05-113 เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อราชสีห์
05-114 เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อเสือโคร่ง
05-115 เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อเสือเหลือง
05-116 เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อหมี
05-117 เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อเสือดาว
05-118 ทรงอนุญาตข้าวต้มและขนมหวาน
05-119 ประโยชน์ของข้าวต้มมี 10 อย่าง
05-120 มหาอมาตย์ผู้เลื่อมใสใหม่
05-121 พราหมณ์เพลัฏฐกัจจานะถวายน้ำอ้อยงบ
05-122 ชาวปาฏลิคามถวายที่พัก
05-123 โทษแห่งศีลวิบัติ 5 ประการ
05-124 อานิสงส์แห่งศีลสมบัติ 5 ประการ
05-125 เรื่องพุทธทำนายเกี่ยวกับนครปาฏลีบุตร
05-126 นครปาฏลีบุตรจะแตกด้วยภัย 3 อย่าง
05-127 เรื่องประตูโคดมและท่าโคดมที่แม่น้ำคงคา
05-128 ทรงแสดงอริยสัจที่โกฏิคาม
05-129 นิคมคาถา
05-130 หญิงงามเมืองชื่ออัมพปาลี
05-131 เจ้าลิจฉวี
05-132 สีหเสนาบดีสาวกของนิครนถ์นาฏบุตร
05-133 ข้อกล่าวหาของคนทั่วไป 8 ประการ
05-134 พระดำรัสแก้ข้อกล่าวหา 8 ประการ
05-135 ทรงสนับสนุนให้อุปถัมภ์ลัทธิที่เคยนับถือมาก่อน
05-136 เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อที่เขาทำเจาะจง
05-137 การทรงอนุญาตกัปปิยภูมิ
05-138 เรื่องทรงห้ามอาหารที่หุงต้มภายในเป็นต้น
05-139 เรื่องฝนตั้งเค้า
05-140 วิธีสมมติกัปปิยภูมิและกรรมวาจาสมมติ
05-141 ทรงอนุญาตกัปปิยภูมิ 3 4 ชนิด
05-142 เรื่องพระยโสชะเป็นไข้
05-143 เมณฑกคหบดีถวายปัญจโครสกับเสบียงเดินทาง
05-144 ทรงอนุญาตปัญจโครส เป็นต้น
05-145 เกณิยชฎิลถวายน้ำอัฏฐบาน
05-146 ทรงอนุญาตน้ำอัฏฐบาน
05-147 เจ้ามัลละชื่อโรชะถวายผักกาดสดและของฉันทำด้วยแป้ง
05-148 ภิกษุเฒ่าเคยเป็นช่างกัลบกในเมืองอาตุมา
05-149 พุทธประเพณี
05-150 เรื่องผลไม้ดาษดื่นในกรุงสาวัตถี
05-151 เรื่องปลูกพืช
05-152 มหาปเทส 4
05-153 เรื่องทรงอนุญาตกาลิกระคนกัน
05-154 รวมเรื่องที่มีในเภสัชชขันธกะ
05-155 ทรงอนุญาตให้กรานกฐิน
05-156 เรื่องอานิสงส์กฐิน 5 อย่าง
05-157 เรื่องวิธีกรานกฐินและญัตติทุติยกรรมวาจาสำหรับกรานกฐิน
05-158 เรื่องกฐินไม่เป็นอันกราน
05-159 เรื่องกฐินเป็นอันกราน
05-160 เรื่องกฐินเดาะด้วยมาติกา 8 ข้อ
05-161 การเดาะกฐินด้วยการถือจีวรหลีกไป 7 กรณี
05-162 การเดาะกฐินด้วยการนำจีวรติดตัวหลีกไป 7 กรณี
05-163 การเดาะกฐินด้วยการถือจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไป 6 กรณี
05-164 การเดาะกฐินด้วยการนำจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไป 6 กรณี
05-165 การเดาะกฐินด้วยการถือจีวรหลีกไป 15 กรณี
05-166 การเดาะกฐินด้วยการนำจีวรติดตัวหลีกไป 15 กรณี
05-167 การเดาะกฐินด้วยการนำจีวรที่ทำค้างไว้ติดตัวหลีกไป 15 กรณี
05-168 การเดาะกฐินเพราะความสิ้นหวัง 12 กรณี
05-169 การเดาะกฐินเพราะความสมหวัง 12 กรณี
05-170 การเดาะกฐินเพราะมีธุระจำเป็น 12 กรณี
05-171 การเดาะกฐินเพราะหวังได้ส่วนจีวร 9 กรณี
05-172 การเดาะกฐินเพราะหวังอยู่ผาสุก 5 กรณี
05-173 ปลิโพธและอปลิโพธ
05-174 รวมเรื่องที่มีในกฐินขันธกะ
05-175 หมอชีวกโกมารภัจ
05-176 เรื่องบุตรของหญิงงามเมืองชื่อสาลวดี
05-177 เรื่องชีวกเดินทางไปกรุงตักกสิลา
05-178 ภรรยาเศรษฐีปวดศีรษะ
05-179 พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ
05-180 เรื่องพระราชทานตำแหน่งแพทย์หลวง
05-181 เศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์
05-182 บุตรเศรษฐี
05-183 พระเจ้าปัชโชต
05-184 การพระราชทานผ้าสิไวยกะ 1 คู่
05-185 พระผู้มีพระภาคเสวยพระโอสถถ่าย 30 ครั้ง
05-186 หมอชีวกโกมารภัจกราบทูลขอพร
05-187 เรื่องทรงอนุญาตคหบดีจีวร
05-188 เรื่องจีวรเกิดขึ้นมากในกรุงราชคฤห์
05-189 เรื่องทรงอนุญาตผ้าปาวาร ผ้าไหม และผ้าโกเชาว์
05-190 ทรงอนุญาตผ้ากัมพล เป็นต้น
05-191 ทรงอนุญาตคหบดีจีวร 6 ชนิด
05-192 การแสวงหาผ้าบังสุกุล
05-193 การแต่งตั้งภิกษุเป็นเจ้าหน้าที่รับจีวร
05-194 เรื่องสมมติเรือนคลัง
05-195 วิธีสมมติและกรรมวาจาสมมติเรือนคลัง
05-196 เรื่องเจ้าหน้าที่รักษาผ้าในเรือนคลัง
05-197 วิธีสมมติและกรรมวาจาแต่งตั้งภิกษุให้เป็นเจ้าหน้าที่เรือนคลัง
05-198 เรื่องทรงห้ามย้ายเจ้าหน้าที่เรือนคลัง
05-199 เรื่องจีวรเกิดขึ้นมาก
05-200 เรื่องส่งเสียงดังขณะแจกจีวร
05-201 วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาแต่งตั้งภิกษุให้เป็นเจ้าหน้าที่แจกจีวร
05-202 เรื่องวิธีแจกจีวร
05-203 เรื่องวิธีให้ส่วนแบ่ง
05-204 เรื่องให้แลกส่วนของตน
05-205 เรื่องให้ส่วนพิเศษ
05-206 เรื่องวิธีให้ส่วนจีวร
05-207 เรื่องย้อมจีวรด้วยโคมัย
05-208 เรื่องย้อมด้วยน้ำเย็น
05-209 เรื่องน้ำย้อมล้น
05-210 เรื่องไม่รู้ว่าน้ำย้อมเดือดแล้วหรือยังไม่เดือด
05-211 เรื่องยกหม้อน้ำย้อมลง
05-212 เรื่องไม่มีภาชนะสำหรับย้อม
05-213 เรื่องขยำจีวรในถาดและในบาตร
05-214 เรื่องตากจีวรบนพื้น
05-215 เรื่องปลวกกัดเครื่องรองทำด้วยหญ้า
05-216 เรื่องแขวนจีวรพับกลาง
05-217 เรื่องชายจีวรชำรุด
05-218 น้ำย้อมหยดออกจากชายข้างเดียว
05-219 เรื่องจีวรแข็ง
05-220 เรื่องจีวรหยาบกระด้าง
05-221 เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้จีวรที่ไม่ได้ตัด
05-222 เรื่องตัดจีวรตามแบบคันนา
05-223 ตรัสสรรเสริญพระอานนท์
05-224 เรื่องทอดพระเนตรเห็นภิกษุแบกห่อจีวร
05-225 เรื่องทรงอนุญาตไตรจีวร
05-226 เรื่องพระฉัพพัคคีย์ทรงอติเรกจีวรชุดอื่นเข้าบ้าน
05-227 เรื่องอติเรกจีวรเกิดขึ้น
05-228 เรื่องทรงอนุญาตผ้าปะเมื่ออันตรวาสกขาดทะลุ
05-229 นางวิสาขากราบทูลขอพร
05-230 เรื่องนางวิสาขาขอพรเพื่อถวายผ้าอาบน้ำฝน เป็นต้น
05-231 คาถาอนุโมทนา
05-232 ทรงอนุญาตผ้ารองนั่ง เป็นต้น
05-233 นอนหลับขาดสติสัมปชัญญะมีโทษ 5 อย่าง
05-234 นอนหลับมีสติสัมปชัญญะ มีอานิสงส์ 5 อย่าง
05-235 เรื่องผ้าปูนั่งผืนเล็กเกินไป
05-236 เรื่องฝีดาษ
05-237 เรื่องทรงอนุญาตผ้าเช็ดปาก
05-238 เรื่องทรงอนุญาตให้ถือวิสาสะผ้าเปลือกไม้
05-239 เรื่องไตรจีวรบริบูรณ์
05-240 ผ้าที่ต้องวิกัปเป็นอย่างต่ำ เป็นต้น
05-241 เรื่องจีวรมีขนาดเพียงไรจึงต้องวิกัป
05-242 เรื่องอุตตราสงค์ที่ทำจากผ้าบังสุกุลหนัก
05-243 เรื่องชายสังฆาฏิไม่เสมอกัน
05-244 เรื่องด้ายหลุดลุ่ย
05-245 เรื่องแผ่นสังฆาฏิลุ่ยออก
05-246 เรื่องผ้าไม่พอ
05-247 เรื่องผ้าเพลาะ
05-248 ทรงอนุญาตให้ให้ผ้าแก่โยมมารดาบิดาได้
05-249 เรื่องเก็บจีวรไว้ในวิหารอันธวัน
05-250 เรื่องท่านพระอานนท์เผลอสติ
05-251 การให้จีวรเกิดขึ้นแก่สงฆ์
05-252 เรื่องภิกษุอยู่รูปเดียวตลอดฤดูกาล
05-253 เรื่องพระเถระสองพี่น้อง
05-254 เรื่องภิกษุ 3 รูปจำพรรษาในกรุงราชคฤห์
05-255 พระอุปนันทศากยบุตร
05-256 เรื่องพระอุปนันทะจำพรรษาใน 2 อาวาส
05-257 ภิกษุไข้
05-258 คนไข้ที่พยาบาลได้ยากมีอาการ 5 อย่าง
05-259 คนไข้ที่พยาบาลได้ง่ายมีอาการ 5 อย่าง
05-260 บุคคลผู้ประกอบด้วยองค์ 5 ไม่ควรพยาบาลภิกษุไข้
05-261 บุคคลผู้ประกอบด้วยองค์ 5 ควรพยาบาลภิกษุไข้
05-262 การให้บริขารของภิกษุมรณภาพแก่ผู้พยาบาลไข้
05-263 วิธีมอบให้ไตรจีวร บาตร และกรรมวาจาสำหรับมอบให้
05-264 สามเณรมรณภาพ
05-265 วิธีมอบจีวรและบาตรให้ และกรรมวาจาสำหรับมอบให้
05-266 ภิกษุสามเณรช่วยกันพยาบาลไข้
05-267 ทรงห้ามเปลือยกาย
05-268 ทรงห้ามผ้าคากรอง เป็นต้น
05-269 เรื่องภิกษุนุ่งผ้าทำด้วยก้านดอกรัก เป็นต้น
05-270 ทรงห้ามจีวรสีเขียวล้วน เป็นต้น
05-271 จีวรยังไม่เกิดแก่ภิกษุผู้จำพรรษา
05-272 ความเกิดขึ้นแห่งจีวรเมื่อสงฆ์แตกกัน
05-273 จีวรที่ถือเอาไม่ดีและถือเอาดี เป็นต้น
05-274 เรื่องการถือเอาของฝากโดยวิสาสะและการอธิษฐานเป็นจีวรมรดก
05-275 จีวรที่เกิดขึ้นมี 8 มาติกา
05-276 รวมเรื่องที่มีในจีวรขันธกะ
05-277 พระกัสสปโคตร
05-278 พุทธประเพณี
05-279 กรรมที่แบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรม เป็นต้น
05-280 เรื่องพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามเพราะไม่ชอบธรรม
05-281 กรรม 4 ประเภท
05-282 กรรมที่ญัตติวิบัติ เป็นต้น
05-283 เรื่องแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำ
05-284 กรรม 6 ประเภท
05-285 อธิบายกรรมไม่ชอบธรรม
05-286 อธิบายกรรมที่แบ่งพวกทำ
05-287 อธิบายกรรมที่พร้อมเพรียงกันทำ
05-288 อธิบายกรรมแบ่งพวกโดยธรรมปฏิรูป
05-289 อธิบายกรรมที่พร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูป
05-290 อธิบายกรรมที่พร้อมเพรียงกันโดยชอบธรรม
05-291 กรรมที่สงฆ์กำหนดจำนวน 4 รูปทำ เป็นต้น
05-292 เรื่องกรรมที่สงฆ์จตุวรรคพึงทำ
05-293 เรื่องกรรมที่สงฆ์ปัญจวรรคพึงทำ
05-294 เรื่องกรรมที่สงฆ์ทสวรรคพึงทำ
05-295 เรื่องกรรมที่สงฆ์วีสติวรรคพึงทำ
05-296 ภิกษุผู้อยู่ปริวาส เป็นต้น
05-297 เรื่องคำคัดค้านของคน 27 จำพวกฟังไม่ขึ้น
05-298 เรื่องคำคัดค้านของภิกษุที่ฟังขึ้น
05-299 เรื่องบุคคลที่ถูกขับออกไปดีและบุคคลที่ถูกขับออกไปไม่ดี
05-300 โอสารณา 2 อย่าง
05-301 เรื่องบุคคลที่ไม่ควรรับเข้าหมู่ 11 จำพวก
05-302 เรื่องบุคคลที่ควรรับเข้าหมู่ 32 จำพวก
05-303 กรรมที่ไม่ชอบธรรม เป็นต้น
05-304 เรื่องการลงอุกเขปนียกรรมที่ไม่ชอบธรรมอีก 7 กรณี
05-305 เรื่องการลงอุกเขปนียกรรมที่ชอบธรรม 7 กรณี
05-306 พระอุบาลีกราบทูลถามปัญหา
05-307 เรื่องกรรมที่ชอบด้วยธรรมชอบด้วยวินัย
05-308 เรื่องกรรมไม่ชอบด้วยธรรมไม่ชอบด้วยวินัย
05-309 เรื่องกรรมชอบด้วยธรรมชอบด้วยวินัย
05-310 เรื่องกรรมไม่ชอบด้วยธรรมไม่ชอบด้วยวินัย
05-311 ตัชชนียกรรม
05-312 เรื่องภิกษุในอาวาสอื่นพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมลงตัชนียกรรม เป็นต้น
05-313 นิยสกรรม
05-314 ปัพพาชนียกรรม
05-315 ปฏิสารณียกรรม
05-316 อุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ
05-317 อุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ
05-318 อุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป
05-319 การระงับตัชชนียกรรม
05-320 การระงับนิยสกรรม
05-321 การระงับปัพพาชนียกรรม
05-322 การระงับปฏิสารณียกรรม
05-323 การระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ
05-324 การระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ
05-325 การระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ละทิฏฐิบาป
05-326 ความขัดแย้งในตัชชนียกรรม
05-327 ความขัดแย้งในนิยสกรรม
05-328 ความขัดแย้งในปัพพาชนียกรรม
05-329 ความขัดแย้งในปฏิสารณียกรรม
05-330 ความขัดแย้งในอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ
05-331 ความขัดแย้งในอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ
05-332 ความขัดแย้งในอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป
05-333 ความขัดแย้งในการระงับตัชชนียกรรม
05-334 ความขัดแย้งในการระงับนิยสกรรม
05-335 ความขัดแย้งในการระงับปัพพาชนียกรรม
05-336 ความขัดแย้งในการระงับปฏิสารณียกรรม
05-337 ความขัดแย้งในการระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ
05-338 ความขัดแย้งในการระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ
05-339 ความขัดแย้งในการระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป
05-340 รวมเรื่องที่มีในจัมเปยยขันธกะ
05-341 เรื่องภิกษุชาวกรุงโกสัมพีทะเลาะวิวาทกัน
05-342 เรื่องพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำให้ภิกษุแสดงอาบัติ
05-343 เรื่องพวกภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกลงอุกเขปนียกรรมทำอุโบสถภายในสีมา
05-344 นานาสังวาสกภูมิและสมานสังวาสกภูมิ
05-345 ทีฆาวุกุมาร
05-346 การเสด็จไปพาลกโลณกคาม
05-347 การเสด็จไปปาจีนวังสทายวัน
05-348 การเสด็จไปป่าปาริไลยกะ
05-349 เรื่องที่ก่อให้เกิดความแตกแยก 18 ประการ
05-350 ลักษณะของภิกษุผู้เป็นอธรรมวาที 18 อย่าง
05-351 ลักษณะของภิกษุผู้เป็นธรรมวาที 18 อย่าง
05-352 เรื่องทรงแสดงวิธีปฏิบัติต่อพวกภิกษุผู้ก่อความทะเลาะวิวาท
05-353 พระนางมหาปชาบดีโคตมีกราบทูลถามวิธีปฏิบัติ
05-354 อนาถบิณฑิกคหบดีกราบทูลถามวิธีปฏิบัติ
05-355 นางวิสาขามิคารมาตากราบทูลถามวิธีปฏิบัติ
05-356 เรื่องให้เสนาสนะที่ว่างแก่พวกภิกษุผู้ก่อความทะเลาะวิวาท
05-357 เรื่องจัดเสนาสนะให้ว่างสำหรับพวกภิกษุผู้ก่อความทะเลาะวิวาท
05-358 เรื่องให้อามิสเท่า ๆ กัน
05-359 ทรงอนุญาตรับเข้าหมู่ซึ่งภิกษุผู้ถูกลงอุกเขปนียกรรม
05-360 สังฆสามัคคี
05-361 วิธีทำสังฆสามัคคีและกรรมวาจา
05-362 พระอุบาลีกราบทูลถามถึงสังฆสามัคคี
05-363 สังฆสามัคคี 2 อย่าง
05-364 เรื่องไม่ถูกตำหนิโดยศีลอุบาลีคาถา
05-365 รวมเรื่องที่มีในโกสัมพิกขันธกะ

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.