27-292 เมียพญากาสุปัตตะแพ้ท้องพระไตรปิฎก


๒. สุปัตตชาดก
ว่าด้วยเมียพญากาสุปัตตะแพ้ท้อง

(กากราบทูลพระราชาถึงเหตุที่ตนกระทำความชั่วว่า)
{๔๗๕} [๑๒๔] ข้าแต่มหาราช พญากาชื่อสุปัตตะ
มีบริวาร ๘๐,๐๐๐ ตัวแวดล้อม อา{๔๗๖} ศัยอยู่ที่กรุงพาราณสี
{๔๗๖} [๑๒๕] เมียพญากานั้นชื่อนางสุปัสสาแพ้ท้อง
ต้องการจะกินพระกระยาหารของพระราชาอันมีค่ามาก
ที่พวกพ่อครัวปรุงแล้วในห้องเครื่อง
{๔๗๗} [๑๒๖] ข้าพระองค์เป็นทูตของกาเหล่านั้น
ถูกพญากาส่งมา จึงได้มา ณ ที่นี้
ข้าพระองค์จะกระทำความจงรักภักดีต่อเจ้านาย
จึงได้จิกจมูกคนเชิญเครื่องเสวยให้เป็นแผล
สุปัตตชาดกที่ ๒ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.