27-232 ชายค่อมนอนขดเหมือนคันพิณพระไตรปิฎก


๒. วีณาถูณชาดก
ว่าด้วยชายค่อมนอนขดเหมือนคันพิณ

(เศรษฐีโพธิสัตว์สนทนากับธิดาเศรษฐีว่า)
{๓๑๓} [๑๖๓] เจ้าคนเดียวเท่านั้นที่คิดอย่างนี้
ชายค่อมผู้โง่เขลาคนนี้ไม่อาจจะเป็นผู้นำได้
นางผู้เจริญ เจ้าไม่ควรจะร่วมทางกับคนค่อมคนนี้เลย
(ธิดาเศรษฐีฟังคำของพระโพธิสัตว์แล้วว่า)
{๓๑๔} [๑๖๔] ดิฉันเข้าใจว่าชายค่อมเป็นคนองอาจ จึงได้รักใคร่เขา
เขานอนขดอยู่อย่างนี้ ดุจคันพิณที่สายขาด
วีณาถูณชาดกที่ ๒ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.