27-208 ปัญญาของจระเข้พระไตรปิฎก


๘. สุงสุมารชาดก
ว่าด้วยปัญญาของจระเข้

(พญาวานรโพธิสัตว์ได้กล่าวกับจระเข้ว่า)
{๒๖๕} [๑๑๕] อย่าเลยสำหรับมะม่วง ผลหว้า
และผลขนุนที่ท่านเห็นที่สมุทรฝั่งโน้น
ผลมะเดื่อของเราประเสริฐกว่า
{๒๖๖} [๑๑๖] ร่างกายของท่านใหญ่โตเสียเปล่า
แต่ปัญญาไม่สมกับร่างกายเลย
นี่จระเข้ เจ้าถูกเราลวงแล้ว
บัดนี้เจ้าจงไปตามสบายเถิด
สุงสุมารชาดกที่ ๘ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.