27-197 อาการของผู้เป็นมิตรและมิใช่มิตรพระไตรปิฎก


๗. มิตตามิตตชาดก
ว่าด้วยอาการของผู้เป็นมิตรและมิใช่มิตร

(ฤๅษีโพธิสัตว์บอกเหตุแก่ดาบสทั้งหลายว่า)
{๒๔๓} [๙๓] บุคคลเห็นคนผู้เป็นศัตรูกันแล้วย่อมไม่ยิ้มแย้ม
ไม่ชื่นชมศัตรูนั้น เมื่อสบตากันก็เบือนหน้าไปทางอื่น
และประพฤติตรงกันข้าม
{๒๔๔} [๙๔] อาการทั้งหลายปรากฏที่ศัตรู
บัณฑิตเห็นแล้ว ฟังแล้วซึ่งอาการเหล่านั้น
พึงรู้ได้ว่า ผู้นี้เป็นศัตรูของเรา
มิตตามิตตชาดกที่ ๗ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.