27-187 สุนัขจิ้งจอกมีเหตุชั่วช้า 4 ประการพระไตรปิฎก


๗. จตุมัฏฐชาดก
ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกมีเหตุชั่วช้า ๔ ประการ

(รุกขเทวดาโพธิสัตว์สนทนากับพญาหงส์ว่า)
{๒๒๓} [๗๓] ท่านทั้ง ๒ พากันขึ้นไปยังค่าคบไม้
อยู่ในที่ลับแล้วปรึกษากันบนต้นไม้สูง
เชิญท่านลงมาปรึกษากันข้างล่างเถิด
พญาเนื้อจะได้ฟังบ้าง
(ในเวลาที่ลูกหงส์ ๒ ตัวรังเกียจสุนัขจิ้งจอกแล้วพากันบินกลับไป พระโพธิสัตว์
จึงกล่าวว่า)
{๒๒๔} [๗๔] ครุฑกับครุฑพึงปรึกษากัน
เทวดากับเทวดาพึงปรึกษากัน
เรื่องนั้นจะมีประโยชน์อะไรแก่สุนัขจิ้งจอกชั่วช้า ๔ ประการ A
นี่สุนัขจิ้งจอกชั่วช้า เจ้าจงเข้าโพรงไปเถิด
จตุมัฏฐชาดกที่ ๗ จบ
เชิงอรรถ
A คำว่า ชั่วช้า ๔ ประการ ได้แก่
(๑) รูปไม่งาม
(๒) ชาติกำเนิดต่ำ
(๓) เสียงไม่ไพเราะ
(๔) ด้อยคุณธรรม
(ขุ.ชา.อ. ๓/๗๔/๑๐๗)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.