27-156 พระเจ้าอลีนจิตพระไตรปิฎก


๖. อลีนจิตตชาดก
ว่าด้วยพระเจ้าอลีนจิต

(พระศาสดาทรงนำเรื่องอดีตนี้มาได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า)
{๑๖๑} [๑๑] เสนาหมู่ใหญ่อาศัยพระเจ้าอลีนจิต มีใจร่าเริง
ได้จับเป็นพระเจ้าโกศลผู้ไม่ทรงอิ่มราชสมบัติของตน ฉันใด
{๑๖๒} [๑๒] ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยนิสัย A ปรารภความเพียร
เจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะ
พึงบรรลุธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงโดยลำดับ ฉันนั้น
อลีนจิตตชาดกที่ ๖ จบ
เชิงอรรถ
A คำว่า ถึงพร้อมด้วยนิสัย หมายถึงการได้พระพุทธเจ้า สาวกของพระพุทธเจ้า
หรือพระปัจเจกพุทธเจ้า เป็นที่อาศัย (ขุ.ชา.อ. ๓/๑๒/๒๒)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.