27-140 กาไม่มีมันเหลวพระไตรปิฎก


๑๐. กากชาดก
ว่าด้วยกาไม่มีมันเหลว

(กาโพธิสัตว์แสดงธรรมว่า)
{๑๔๐} [๑๔๐] กาทั้งหลายมีใจหวาดผวาอยู่เป็นนิตย์
มีปกติเบียดเบียนชาวโลกทั้งมวล
เพราะฉะนั้น มันเหลวของกาทั้งหลาย
ผู้เป็นญาติของข้าพเจ้าจึงไม่มี
กากชาดกที่ ๑๐ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.