27-139 ผู้เสื่อมประโยชน์ทั้ง 2 ด้านพระไตรปิฎก


๙. อุภโตภัฏฐชาดก
ว่าด้วยผู้เสื่อมประโยชน์ทั้ง ๒ ด้าน

(รุกขเทวดาโพธิสัตว์กล่าวติเตียนนายพรานเบ็ดว่า)
{๑๓๙} [๑๓๙] ตาของเจ้าก็แตกทั้ง ๒ ข้าง ผ้านุ่งก็หาย
ภรรยาของเจ้าก็ทะเลาะกับเพื่อนบ้านแล้ว
การงานทั้งทางน้ำและทางบกก็เสียหายทั้ง ๒ ด้าน
อุภโตภัฏฐชาดกที่ ๙ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.