27-131 การไม่รับสิ่งของ ทำให้เกิดการแตกร้าวพระไตรปิฎก


๑. อสัมปทานชาดก
ว่าด้วยการไม่รับสิ่งของทำให้เกิดการแตกร้าว

(สังขเศรษฐีโพธิสัตว์กล่าวกับภรรยาผู้ร้องไห้อยู่ว่า)
{๑๓๑} [๑๓๑] มิตรไมตรีของผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งเป็นคนพาล
ย่อมเป็นโทษเพราะการไม่รับสิ่งของ
เพราะฉะนั้น พี่จึงนำข้าวลีบครึ่งมานะ A มาด้วยคิดว่า
มิตรไมตรีของเราอย่าได้แตกร้าวเลย
ขอมิตรไมตรีของเรานี้จงยั่งยืนต่อไป
อสัมปทานชาดกที่ ๑ จบ
เชิงอรรถ
A มานะ คือมาตราตวงสมัยโบราณ ได้แก่ ๑ มานะ เท่ากับ ๘ ทะนาน
ฉะนั้นครึ่งมานะจึงเท่ากับ ๔ ทะนาน(ขุ.ชา.อ. ๒/๑๓๑/๓๐๒)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.