27-128 วัตรของแมวพระไตรปิฎก


๘. พิฬารวตชาดก
ว่าด้วยวัตรของแมว

(พญาหนูโพธิสัตว์กล่าวตำหนิสุนัขจิ้งจอกว่า)
{๑๒๘} [๑๒๘] ผู้ใดกล่าวเชิดชูธรรมให้เป็นธงชัย
ล่อลวงให้เหล่าสัตว์ตายใจแล้วซ่อนตนประพฤติชั่ว
ความประพฤติของผู้นั้นชื่อว่าเป็นความประพฤติของแมว
พิฬารวตชาดกที่ ๘ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.