27-122 คนมีปัญญาทรามพระไตรปิฎก


๒. ทุมเมธชาดก
ว่าด้วยคนมีปัญญาทราม

(นายควาญช้างกราบทูลพระราชาว่า)
{๑๒๒} [๑๒๒] คนมีปัญญาทรามได้ยศแล้ว
ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง
ปฏิบัติเพื่อเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
ทุมเมธชาดกที่ ๒ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.