27-119 ไก่ที่ขันไม่ถูกเวลาพระไตรปิฎก


๙. อกาลราวิชาดก
ว่าด้วยไก่ที่ขันไม่ถูกเวลา

(ปุโรหิตโพธิสัตว์กราบทูลพระราชาว่า)
{๑๑๙} [๑๑๙] ไก่ตัวนี้มิได้เจริญเติบโตอยู่กับพ่อแม่
มิได้อยู่ศึกษาในสำนักของอาจารย์
จึงไม่รู้เวลาที่ควรขันและไม่ควรขัน
อกาลราวิชาดกที่ ๙ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.