27-115 ดีแต่สอนคนอื่นพระไตรปิฎก


๕. อนุสาสิกชาดก
ว่าด้วยดีแต่สอนคนอื่น

(หัวหน้านกโพธิสัตว์กล่าวตำหนินางนกป่าว่า)
{๑๑๕} [๑๑๕] นางนกป่าชื่ออนุสาสิกา
พร่ำสอนนกเหล่าอื่นอยู่เนืองนิตย์
แต่ตนเองกลับโลภจัด
จึงถูกล้อรถบดขยี้ขาดเป็น ๒ ท่อนนอนอยู่ที่หนทางใหญ่
อนุสาสิกชาดกที่ ๕ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.