27-111 ปัญหาเรื่องลากับม้าอัสดรพระไตรปิฎก


๑. คัทรภปัญหชาดก
ว่าด้วยปัญหาเรื่องลากับม้าอัสดร

(พระโพธิสัตว์มโหสธบัณฑิตกราบทูลพระราชาว่า)
{๑๑๑} [๑๑๑] ขอเดชะ พระมหาราชผู้ประเสริฐ
ถ้าพระองค์ทรงสำคัญว่าบิดาประเสริฐกว่าบุตร
ลาตัวนี้ก็ประเสริฐกว่าม้าอัสดร
เพราะว่า ลาเป็นพ่อม้าอัสดรของพระองค์
คัทรภปัญหชาดกที่ ๑ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.