27-103 การอยู่ร่วมกับคนเป็นคู่เวรกัน เป็นทุกข์พระไตรปิฎก


๓. เวริชาดก
ว่าด้วยการอยู่ร่วมกับคนเป็นคู่เวรกันเป็นทุกข์

(มหาเศรษฐีโพธิสัตว์หนีพวกโจรได้อย่างปลอดภัย จึงกล่าวอุทานว่า)
{๑๐๓} [๑๐๓] บัณฑิตไม่ควรอยู่ในสถานที่ที่คนคู่เวรกันอยู่
เพราะบุคคลเมื่ออยู่ในระหว่างคนเป็นคู่เวรกัน
คืนหนึ่งหรือสองคืนก็ตามย่อมอยู่เป็นทุกข์
เวริชาดกที่ ๓ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.