27-096 การรักษาจิตเหมือนการรักษาภาชนะน้ำมันพระไตรปิฎก


๖. เตลปัตตชาดก
ว่าด้วยการรักษาจิตเหมือนการรักษาภาชนะน้ำมัน

(พระศาสดาทรงประมวลเรื่องในอดีตมาสาธก ตรัสพระคาถานี้ว่า)
{๙๖} [๙๖] บุคคลเมื่อปรารถนาจะไปสู่ทิศทางที่ยังไม่เคยไป
พึงตามรักษาจิตของตนด้วยสติ
เหมือนบุคคลประคับประคองภาชนะ
ที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยมไม่ให้หก
เตลปัตตชาดกที่ ๖ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.