27-093 ภัยเกิดจากคนผู้คุ้นเคยกันพระไตรปิฎก


๓. วิสสาสโภชนชาดก
ว่าด้วยภัยเกิดจากคนผู้คุ้นเคยกัน

(เศรษฐีโพธิสัตว์แสดงธรรมแก่บริษัทว่า)
{๙๓} [๙๓] บุคคลไม่ควรไว้วางใจในบุคคลที่ไม่คุ้นเคยกัน
แม้ในบุคคลที่คุ้นเคยกันก็ไม่พึงไว้วางใจ
ภัยย่อมมีมาจากบุคคลผู้คุ้นเคยกัน
เหมือนภัยจากแม่เนื้อมาถึงสีหะ
วิสสาสโภชนชาดกที่ ๓ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.