27-091 ลูกสกาเคลือบยาพิษพระไตรปิฎก


๑. ลิตตชาดก
ว่าด้วยลูกสกาเคลือบยาพิษ

(นักสกาโพธิสัตว์เตือนนักเลงสกาโกงว่า)
{๙๑} [๙๑] บุรุษกลืนลูกสกาที่เคลือบยาพิษอย่างแรงกล้าก็ยังไม่รู้ตัว
เฮ้ย เจ้านักเลงชั่ว เจ้าจงกลืนเข้าไป
พิษร้ายแรงจักออกฤทธิ์แก่เจ้าในภายหลัง
ลิตตชาดกที่ ๑ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.