27-090 คนอกตัญญูพระไตรปิฎก


๑๐. อกตัญญุชาดก
ว่าด้วยคนอกตัญญู

(เศรษฐีโพธิสัตว์แสดงธรรมแก่บริษัทว่า)
{๙๐} [๙๐] ผู้ใดไม่รู้จักคุณความดีและประโยชน์ที่ผู้อื่นกระทำไว้ก่อน
ผู้นั้นเมื่อกิจการงานเกิดขึ้นในภายหลังย่อมหาผู้ช่วยเหลือไม่ได้
อกตัญญุชาดกที่ ๑๐ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.