27-089 ดาบสโกหกพระไตรปิฎก


๙. กุหกชาดก
ว่าด้วยดาบสโกหก

(พระโพธิสัตว์ติเตียนดาบสโกหกว่า)
{๘๙} [๘๙] ถ้อยคำของท่านช่างไพเราะอ่อนหวานเสียนี่กระไร
ท่านรังเกียจกระทั่งหญ้าเส้นเดียว
แต่เมื่อขโมยทองคำไปตั้ง ๑๐๐ แท่ง กลับไม่รังเกียจเลย
กุหกชาดกที่ ๙ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.