27-087 การถอนมงคลพระไตรปิฎก


๗. มังคลชาดก
ว่าด้วยการถอนมงคล

(พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่พราหมณ์ว่า)
{๘๗} [๘๗] ผู้ใดถอนทิฏฐิเรื่องมงคล
อุบาต A ความฝันและลักษณะได้แล้ว
ผู้นั้นล่วงพ้น
สิ่งอันเป็นมงคลและโทษทั้งปวง
ครอบงำกิเลสเป็นคู่ ๆ B และโยคะทั้ง ๒ ประการได้แล้ว
ไม่กลับมาเกิดอีก
มังคลชาดกที่ ๗ จบ
เชิงอรรถ
A อุบาต ในที่นี้ หมายถึงมหาอุบาต ๕ ประการ คือ
(๑) จันทคราส (ราหูอมพระจันทร์)
(๒) สุริยคราส (ราหูอมพระอาทิตย์)
(๓) นักษัตรคราส (ราหูอมกลุ่มดาวหรือดวงชะตา)
(๔) อุกกาบาต
(๕) ราหู จับลำขาว(ทางช้างเผือก)ในท้องฟ้า (ขุ.ชา.อ. ๒/๘๗/๑๘๑)
B กิเลสเป็นคู่ ๆ เช่น ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู่ ความตีเสมอเป็นต้น (ขุ.ชา.อ. ๒/๘๗/๑๘๒)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.