27-085 กามเปรียบเหมือนผลไม้พระไตรปิฎก


๕. กิมปักกชาดก
ว่าด้วยกามเปรียบเหมือนผลไม้มีพิษชื่อกิมปักกะ

(พระศาสดาตรัสเปรียบการบริโภคกามคุณเหมือนการบริโภคผลไม้มีพิษแก่
กุลบุตรผู้บวชถวายชีวิตว่า)
{๘๕} [๘๕] บุคคลใดไม่รู้จักโทษในอนาคตแล้วมัวแต่เสพกามอยู่
ในที่สุด กามทั้งหลายในคราวให้ผลย่อมขจัดบุคคลนั้น
เช่นเดียวกับผลไม้มีพิษชื่อกิมปักกะ A ขจัดผู้บริโภค
กิมปักกชาดกที่ ๕ จบ
เชิงอรรถ
A กิมปักกะ คือ ผลไม้มีพิษชนิดหนึ่งมีสีกลิ่นและรสน่ารับประทาน
(ขุ.ชา.อ. ๒/๘๕/๑๗๔)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.