27-079 เสียงดังอึกทึกครึกโครมพระไตรปิฎก


๙. ขรัสสรชาดก
ว่าด้วยเสียงดังอึกทึกครึกโครม

(พระโพธิสัตว์กล่าวคาถานี้ตำหนิกำนัน ผู้ร่วมมือกับพวกโจรปล้นชาวบ้านว่า)
{๗๙} [๗๙] คราวใด ชาวบ้านถูกปล้น ฝูงโคถูกเชือด
บ้านเรือนถูกเผาวอดวาย ผู้คนถูกเกณฑ์ไป
คราวนั้น ลูกที่ถูกแม่ทอดทิ้ง A
จึงมาตีกลองจนอึกทึกครึกโครม
ขรัสสรชาดกที่ ๙ จบ
เชิงอรรถ
A ลูกที่ถูกแม่ทอดทิ้ง หมายถึงลูกที่ทำชั่ว
เป็นคนหน้าด้าน เพราะขาดหิริโอตตัปปะ
ชื่อว่าไม่มีแม่ ถึงแม่ยังมีชีวิตอยู่ เขาก็ไม่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นลูก(ถูกตัดแม่ตัดลูก)
(ขุ.ชา.อ. ๒/๗๙/๑๕๖)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.