27-074 ธรรมสำหรับต้นไม้พระไตรปิฎก


๔. รุกขธัมมชาดก
ว่าด้วยธรรมสำหรับต้นไม้

(พระโพธิสัตว์แสดงธรรมแก่เหล่าเทวดาว่า)
{๗๔} [๗๔] ญาติยิ่งมีมากยิ่งดี
แม้ต้นไม้ที่เกิดในป่ายิ่งมีมากก็ยิ่งดี
ต้นไม้ที่ยืนต้นอยู่โดดเดี่ยว
ถึงจะใหญ่โต ลมย่อมพัดให้หักโค่นได้
รุกขธัมมชาดกที่ ๔ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.