27-072 พญาช้างสีลวะพระไตรปิฎก


๒. สีลวนาคชาดก
ว่าด้วยพญาช้างสีลวะ

(รุกขเทวดาสถิตอยู่ในไพรสณฑ์นั้น ในเวลาที่คนชั่วถูกแผ่นดินสูบจึงกล่าวว่า)
{๗๒} [๗๒] คนอกตัญญูคอยจับผิดอยู่เป็นนิตย์
ถึงจะให้แผ่นดินทั้งหมด ก็ทำให้เขาพึงพอใจไม่ได้
สีลวนาคชาดกที่ ๒ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.