27-069 ตายเสียดีกว่าดูดพิษกลับคืนเข้าไปพระไตรปิฎก


๙. วิสวันตชาดก
ว่าด้วยตายเสียดีกว่าดูดพิษกลับคืนเข้าไป

(งูถูกหมองูบังคับ ตอบหมองูแล้ว จึงกล่าวว่า)
{๖๙} [๖๙] พิษที่คายออกแล้วนั้น น่าขยะแขยงเหลือเกิน
เราตายเสียยังดีกว่าการที่เราจะต้องดูดพิษ
ที่คายออกแล้วกลับคืนมาเพราะเหตุมีชีวิต
วิสวันตชาดกที่ ๙ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.