27-062 การไว้ใจภารยาที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดพระไตรปิฎก


๒. อัณฑภูตชาดก
ว่าด้วยการไว้ใจภรรยาที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิด

(พระราชาโพธิสัตว์ตรัสกับพราหมณ์ปุโรหิต
ถึงหญิงผู้ปรารถนาชายคนเดียวไม่มีว่า)
{๖๒} [๖๒] พราหมณ์ไม่รู้อุบายที่ภรรยาใช้ผ้าผูกหน้าแล้วใช้ให้ดีดพิณอยู่
ภรรยาที่เลี้ยงมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์(ยังทำได้เช่นนี้)
ใครจะพึงไว้ใจในภรรยาเหล่านั้นได้
อัณฑภูตชาดกที่ ๒ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.