27-057 พญาวานรพ้นศัตรูพระไตรปิฎก


๗. วานรินทชาดก
ว่าด้วยพญาวานรพ้นศัตรู

(จระเข้กล่าวถึงบุคคลที่ประกอบด้วยคุณธรรม ๔ ประการ จึงปราบศัตรูได้ว่า)
{๕๗} [๕๗] พญาวานร ผู้ใดมีธรรม ๔ ประการนี้ คือ
(๑) สัจจะ (๒) ธรรมะ (๓) ธิติ (๔) จาคะ A เช่นกับท่าน
ผู้นั้นย่อมครอบงำศัตรูที่ตนพบเห็นได้
วานรินทชาดกที่ ๗ จบ
เชิงอรรถ
A สัจจะ หมายถึงวจีสัจจะ (พูดจริง)
ธรรมะ หมายถึงปัญญาที่ใช้พิจารณาเหตุผล
ธิติ หมายถึงความเพียร ไม่ย่อหย่อน ไม่ขาดตอน
จาคะ หมายถึงสละตน (ขุ.ชา.อ. ๒/๕๗/๕๘)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.